reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/449/10 Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 27 sierpnia 2010r.

w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Oborniki lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego

Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Obornikach uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Oborniki oraz jej jednostkom organizacyjnym, wobec osób fizycznych, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".

§ 2. 1. Należność pieniężna może zostać umorzona w całości lub części w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym w szczególności, jeżeli:

1) Osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) Osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

5) Należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego.

6) Burmistrz może wyrazić zgodę na niedochodzenie na drodze sądowej należności o charakterze cywilnoprawnym budżetu Gminy Oborniki, której kwota wraz z odsetkami ustawowymi nie przekracza 100 zł.

2. W przypadku, gdy wniosek dotyczy umorzenia części należności pieniężnej, umorzenie może nastąpić wyłącznie po uregulowaniu przez dłużnika pozostałej części należności głównej.

3. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem należności ubocznych (odsetki i inne koszty ) w całości lub części odpowiadającej umorzonej części należności głównej.

4. Na wniosek dłużnika dopuszczalne jest umorzenie wyłącznie odsetek za zwłokę.

5. Umorzenie może nastąpić na wniosek dłużnika jak również z urzędu.

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, lub interesem publicznym spłata należności pieniężnej na pisemny wniosek dłużnika może być odroczona lub rozłożona na raty.

2. Od należności pieniężnej, której zapłatę rozłożono na raty nie pobiera się odsetek od momentu złożenia wniosku o rozłożenie na raty do momentu zapłaty ostatniej raty.

3. Od należności, której termin płatności odroczono nie pobiera się odsetek do upływu odroczonego terminu płatności.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci którejkolwiek z rat w terminie albo w pełnej wysokości pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna łącznie z odsetkami, o których mowa w ust.3.

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelności w odroczonym terminie należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

§ 4. Do umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Oborniki uprawniony jest Burmistrz Obornik.

§ 5. Do umarzania należności pieniężnych przypadających jednostkom organizacyjnym Gminy Oborniki uprawnieni są:

1) Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki, jeżeli wartość należności pieniężnych przekracza 3 000,00 zł.

2) Burmistrz Obornik, w przypadkach, gdy wartość należności pieniężnych jest wyższa niż określona w pkt. 1

Przez wartość należności pieniężnych rozumie się należność główną.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 6. Kompletny wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty dłużnik składa wierzycielowi wraz z dowodami na jego poparcie, zgodnie z załącznikiem do uchwały. W przypadku stwierdzenia, że przedłożone dowody są niekompletne lub niewystarczające do stwierdzenia zaistnienia przesłanek do umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty organ uprawniony wyznaczając termin wzywa dłużnika do uzupełnienia braków we wniosku. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje jego pozostawienie bez rozpatrzenia.

§ 7. Umorzenie oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie pisemnej.

§ 8. W przypadku ustalenia, że dowody na podstawie których umorzono, odroczono lub rozłożono należność pieniężną na raty okazały się fałszywe, lub dłużnik wprowadził organ o którym mowa w § 4 niniejszej uchwały w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę do złożenia przez organ oświadczenia woli określonej treści należność pieniężna będąca przedmiotem umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami o których mowa w § 3

§ 9. Umorzenie, odroczenie terminu lub rozkładanie na raty należności pieniężnych dokonywane na wniosek przedsiębiorcy ma charakter pomocy de minimis i następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. Nr 59, poz. 404 z 2007 r. ze zmianami) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktaty do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 s.5 z dnia 28.12.2006r.)

§ 10. Traci moc Uchwała Nr LVII/421/06 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 20 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Gminy Oborniki oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Desperak

Załącznik do Uchwały Nr LVII/449/10
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

LVII 449 10 załącznik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama