| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/209/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/201/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a także określenia organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240) oraz art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz 1591 ze zmianami uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII/201/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a także określenia organów do tego uprawnionych wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 ust 4 wyrazy "podjęcia decyzji lub" skreśla się.

2. W § 5 ust. 1 pkt. 1 skreśla się.

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

1) "Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych w umowie, pozostała do spłacenia należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę liczonymi od następnego dnia po upływie terminu płatności.

2) "Umowa o umorzeniu lub udzieleniu ulgi w spłacie należności może być bez zgody dłużnika rozwiązana, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie, których należność umorzono lub udzielono ulgi w jej spłaceniu, okazały się fałszywe albo dłużnik wprowadził organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę zawarcia umowy".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/209/2010
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazać organ do tego uprawniony.W zawiązku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w związku z tym, że Rada Miejska na podstawie i w granicach upoważnień w ustawach stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze gminy i miasta , podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »