reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/71/11 Rady Miejskiej w Kobylinie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 20.394.037,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.478.990,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) dochody bieżące w kwocie 20.089.473,00 złote,

2) dochody majątkowe w kwocie 304.564,00 złote.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.211.180,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.478.990,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 18.649.304,00 złotych,

2) wydatki majątkowe oraz wysokość wydatków majątkowych w wysokości 1.561.876,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 24.076,00 złotych,

2) celowe w wysokości 170.800,00 złotych, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 46.000,00 złotych,

b) na poręczenie pożyczki w wysokości 124.800,00 złotych.

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 182.857,00 złotych przeznacza sie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 160.000,00 złotych jak w załączniku nr 3A do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 342.857,00 złotych jak w załączniku nr 3B do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 302.908,00 złotych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 300.600,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 108.830,00 złotych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 116.830,00 złotych.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 złotych.

§ 7. Uchwala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 43.000,00 złotych, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 160.000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,

2) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 8 niniejszej uchwały.

3. Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 1.500.000,00 złotych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylina.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Dżygała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/71/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Gminy Kobylin roku 2012

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XIV/71/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1A.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/71/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Kobylin na rok 2012

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XIV/71/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2A.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XIV/71/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3A.pdf

Przychody związane z finansowaniem niedoboru w roku 2012

Załącznik Nr 3B do Uchwały Nr XIV/71/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3B.pdf

Rozchody budżetu roku 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/71/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2012

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/71/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2012

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Śmidoda

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama