| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/89/2012 Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 21 marca 2012r.

w sprawie: udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy Wielichowo corocznie przeznaczane będą środki finansowe na udzielanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla:

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, a w szczególności:

a) osób fizycznych,

b) wspólnot mieszkaniowych,

c) osób prawnych,

d) przedsiębiorców.

2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi.

§ 2.

Zasady udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków określa

Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wysokość kwot przeznaczonych na pomoc finansową w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w kolejnych latach określana będzie w corocznych uchwałach budżetowych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

§ 5.

Uchyla się Uchwałę Nr X/66/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 listopada 2011 w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Marciniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/89/2012
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/89/2012
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/89/2012
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/89/2012
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji


Uzasadnienie

Planuje się przeznaczać środki finansowe na udzielanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dotacja udzielana będzie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków do nieruchomości zabudowanych na obszarze o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej bądź podłączenie do istniejącego systemu jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości zabudowanej do kanalizacji sanitarnej bądź budowy przydomowej oczyszczalni ścieków nakłada na właścicieli nieruchomości ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 236 poz. 2008 ze zm.)

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Wielichowo proponuje się udzielanie dotacji przeznaczonej na budowę przydomowych oczyszczalni.

Na podstawie art. 403 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska środki z budżetu gminy można przeznaczyć na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Pomocą finansową zostaną objęte:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności :

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorcy

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.

W związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »