reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/117/12 Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: nr 17 poz. 128; z 2007 r.: nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: nr 28 poz. 142 i 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675; z 2011 r.: nr 21 poz. 113, nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 149 poz. 887, nr 217 poz. 1281) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 ze zmianami) oraz art. 9 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Złotowa, Rada Miejska w Złotowie uchwala statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie w następującym brzmieniu:

§ 1. 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie, zwana dalej "Biblioteką", jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Biblioteka wpisana do rejestru instytucji kultury Gminy Miasto Złotów pod numerem 2 (data wpisu: 15 września 1992 r.).

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasto Złotów.

§ 2. Prawną podstawą funkcjonowania Biblioteki jest:

1) ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. nr 85 poz. 539 ze zmianami);

2) ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. nr 13 poz. 123 ze zmianami);

3) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami);

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zmianami);

5) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 152 poz.1223 ze zmianami);

6) niniejszy statut.

§ 3. Siedzibą Biblioteki jest miasto Złotów, a terenem działania miasto Złotów oraz, w przypadku określonym w § 4, powiat złotowski w województwie wielkopolskim.

§ 4. Biblioteka może realizować zadania biblioteki powiatowej dla Powiatu Złotowskiego na podstawie odrębnego porozumienia zawartego między Gminą Miasto Złotów a Powiatem Złotowskim.

§ 5. 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką, z zastrzeżeniem ust. 2, sprawuje Burmistrz Miasta Złotowa, a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej, w przypadku ich wykonywania na podstawie porozumienia, o którym mowa w § 4 - Zarząd Powiatu Złotowskiego.

2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

§ 6. Biblioteka używa następujących pieczęci:

1) podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu oraz danymi teleadresowymi,

2) okrągłej zawierającej pośrodku herb Złotowa, a w otoku napis "Biblioteka Miejska w Złotowie".

§ 7. 1. Biblioteka i jej zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego.

2. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

3. Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny, na zasadach określonych w ustawie.

§ 8. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów własnego regionu;

2) obsługa użytkownika, w tym:

a) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

b) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, zwłaszcza o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie; organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym; popularyzacja książek i czytelnictwa; organizowanie i prowadzenie form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta, powiatu i kraju;

3) tworzenie i udostępnianie bibliotekom publicznym na terenie powiatu własnych komputerowych baz danych: katalogowych i bibliograficznych;

4) udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i integracyjnych spotkań bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu;

5) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami naukowymi, placówkami oświatowo- wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury, stowarzyszeniami twórczymi i społecznymi, fundacjami, osobami fizycznymi i innymi podmiotami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu.

§ 9. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska lokalnego i realizacji zasad państwowej polityki bibliotecznej.

§ 10. 1. Biblioteka mieści się w Złotowie przy ul. Grochowskiego 17, a w jej skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) dział gromadzenia i opracowania zbiorów,

2) dział udostępniania zbiorów,

3) dział organizacyjno- administracyjny, oraz samodzielne stanowiska.

2. Biblioteka prowadzi Wypożyczalnię, Czytelnię, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, a także inne oddziały służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników.

3. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany na zasadach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.

§ 11. Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracji oraz obsługi.

2. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści z innych dziedzin, związanych z działalnością Biblioteki.

3. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki. Pracownicy Biblioteki powinni posiadać, określone w odrębnych przepisach, kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.

4. Wynagrodzenia pracowników określone są na podstawie regulaminu wynagrodzeń Biblioteki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 13. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) zapewnienie prowadzenia przez Bibliotekę działalności zgodnej ze statutem,

2) tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w § 8 statutu,

3) ogólne kierownictwo Biblioteki w zakresie spraw merytorycznych, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych i administracyjnych,

4) dbałość o mienie Biblioteki oraz właściwą gospodarkę tym mieniem,

5) przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów działalności Biblioteki oraz wniosków i sprawozdań merytorycznych i finansowych zgodnie z wymogami organizatora,

6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych.

2. Dyrektor Biblioteki jest powoływany na czas określony i odwoływany przez Burmistrza Miasta Złotowa na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.

3. Dyrektor Biblioteki przedkłada Gminie Miasto Złotów plany i sprawozdania z działalności, preliminarze budżetowe i wnioski finansowe, a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej - Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 14. 1. Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

2. Za gospodarkę finansową Biblioteki odpowiada Dyrektor.

3. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

4. Działalność Biblioteki finansowana jest:

1) z dotacji budżetowych w formie:

a) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej, w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów;

2) z dodatkowo wypracowanych środków własnych, dobrowolnych wpłat, darowizn, zapisów osób prawnych i fizycznych;

3) z opłat za usługi wg zasad ustalonych w regulaminie korzystania z Biblioteki w zakresie dopuszczonym przez ustawę o bibliotekach.

5. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora, zawierający plan przychodów, kosztów, remontów i konserwacji środków trwałych, inwestycji i zakupów.

6. Biblioteka może prowadzić działalność inną niż kulturalna, między innymi w zakresie usług i wynajmu pomieszczeń. Dochód uzyskany z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe.

§ 15. Zmiany w niniejszym statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

§ 16. Traci moc uchwała Nr IV/25/98 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Stanisław Pikulik

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama