| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I - 4131.1.90.2012.4 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 12 kwietnia 2012r.

w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XX/124/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 7 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę nr XXV/169/09 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Lwówek

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) orzekam nieważność Uchwały Nr XX/124/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 7 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę nr XXV/169/09 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Lwówek - ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie

W dniu 7 marca 2012 roku Rada Miejska w Lwówku podjęła uchwałę Nr XX/124/2012 zmieniającej uchwałę nr XXV/169/09 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Lwówek. Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 15 marca 2012 roku. Powyższą uchwałę podjęto na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) . Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje: Rada Miejska w Lwówku podejmując uchwałę Nr XX/124/2012 zmieniającą uchwałę nr XXV/169/09 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Lwówek w przepisie §3 przedmiotowej uchwały postanowiła, iż uchwała ta wchodzi w życie z dniem podjęcia. W orzecznictwie przyjmuje się, że jeśli akt zawiera normy generalne i abstrakcyjne stanowiące wypowiedzi dyrektywalne, które mogą być przedmiotem roszczeń lub obowiązków rozpatrywanych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, to jest aktem prawa miejscowego (por. wyroki NSA z 12 lutego 2008 r., I OSK 1764/07, z 18 lipca 2006 r., I OSK 669/06). Wystarczy przy tym, aby w akcie takim znalazła się jedna norma o powyższych cechach by uchwałę zakwalifikować jako akt prawa miejscowego. Należy więc zauważyć, że uchwała nr XXV/169/09 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Lwówek, której treść jest zmieniana poprzez zapisy uchwały będącej przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia, jest aktem prawa miejscowego, ze względu na generalny i abstrakcyjny charakter regulacji zawarty w jej treści. Adresatem tej uchwały jest ogół mieszkańców gminy Lwówek zaś normy w niej zawarte precyzują zasady sprawienia pogrzebu przez gminę Lwówek. Uchwała ta została także opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2009 roku, w numerze 96 pod pozycją 1433. Tryb publikacji i promuglacji, przewidziany dla aktów prawa miejscowego został więc zachowany. W ocenie organu nadzoru uchwała Nr XX/124/2012 zmieniającej uchwałę nr XXV/169/09 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Lwówek, będącej przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia, również jest aktem prawa miejscowego z uwagi na generalny i abstrakcyjny charakter norm w niej zawartych. W związku z powyższym przepis §3 badanej uchwały nie zachowuje przewidzianego prawem trybu wejścia w życie aktu prawa miejscowego. Zaznaczyć należy, że dla zmiany aktu prawa miejscowego należy przestrzegać tych samych warunków i reguł jakie obowiązują przy wejściu w życie takiego aktu. Niespełnienie wymagań formalnych w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego w zakresie należytej publikacji jest istotnym naruszeniem prawa powodującym konieczność stwierdzenia jej nieważności w całości. Jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 9 września 2009 r. w sprawie II SA/Bd 585/09: "Brak skierowania uchwały do ogłoszenia w dzienniku urzędowym stanowi naruszenie przepisów art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) , będące samoistną podstawą do stwierdzenia nieważności tej uchwały". Przepis art. 88 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) stanowi, iż warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie, zaś jego zasady i tryb określa odrębna ustawa. Należy więc przyjąć, że ustalenie wejścia w życie aktu prawa miejscowego bez wymogu opublikowania go w odpowiednim publikatorze, stanowi wyraźne naruszenie przepisów art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w związku z art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym a także art. 88 ust. 1, ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Mając na uwadze powyższe niniejsze rozstrzygnięcie jest w pełni uzasadnione. Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »