reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Piły; Zarządu Powiatu w Pile

z dnia 2 marca 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie Piła realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury polegających na organizacji imprez kulturalnych w roku 2012

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Przyjmującemu realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury polegających na organizacji w roku 2012 imprez pod nazwą:

1) ,, Zaduszki poetyckie Powiatowy Konkurs Recytatorski" - kwota dofinansowania - 1.000 zł;

2) ,, Edukacja Muzyczna Poznajemy instrumenty" - kwota dofinansowania 3.000 zł;

3) ,, XXIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania " - kwota dofinansowania 2.000 zł.

§ 2. 1. Zadania, o których mowa w § 1, zostaną zrealizowane w terminach:

1) 4 listopada 2012 r. , o którym mowa w § 1 pkt 1;

2) 15 stycznia - 31 grudnia 2012 r. , o którym mowa w § 1 pkt 2;

3) 19 - 25 czerwca 2012 r. , o którym mowa w § 1 pkt 3.

2. Terminy określone w ust. 1 mogą ulec zmianie po uprzednim pisemnym uzgodnieniu. Zmiana terminu nie wymaga aneksu do niniejszego porozumienia.

§ 3. Środki finansowe zostaną przekazane na konto Przyjmującego Nr 53 1320 1351 2222 0000 2000 0005 w terminach:

1) do dnia 29 października 2012 r. na zadanie,o którym mowa w § 1 pkt 1 i mogą być przeznaczone na nagrody dla uczestników konkursu;

2) do dnia 15 czerwca 2012 r. na zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 2 i mogą być przeznaczone na honoraria muzyków;

3) do dnia 13 czerwca 2012 r. na zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 3 i mogą być przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników festiwalu.

§ 4. 1. Przyjmujący zobowiązuje się do umieszczania w materiałach informacyjnych dotyczących zadań informacji o fakcie ich dofinansowania przez Powiat Pilski.

2. Przyjmujący każdorazowo przed realizacją zadań zobowiązany jest do:

1) przekazania zaproszeń dla Zarządu Powiatu oraz radnych Rady Powiatu zamieszkałych na terenie gminy Piła;

2) zamieszczenia herbu Powiatu Pilskiego na zaproszeniach;

3) zamieszczenia informacji o realizowanych zadaniach na stronie internetowej gminy.

3. Przyjmujący przedłoży Powierzającemu sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wydatkowanych środków w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji każdego zadania, wg wzorów sprawozdań stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do porozumienia.

§ 5. Przyjmujący nie może przeznaczyć otrzymanych środków na inny cel, niż określony w porozumieniu.

§ 6. 1. W przypadku niewykonania zadań, o których mowa w § 1, przekazane środki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni, licząc od dnia,w którym zadania miały być zrealizowane, wraz z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych.

2. W przypadku częściowego niewykonania zadań, o których mowa w § 1, przekazane środki podlegają zwrotowi w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania zadań, w terminie określonym w ust. 1, wraz z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych.

3. W przypadku przeznaczenia środków na inny cel, niż określony w porozumieniu, Przyjmujący zobowiązany jest do ich zwrotu w całości w terminie określonym w ust. 1, wraz z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych.

§ 7. Zwrotu całości lub części przekazanych środków finansowych, w przypadkach określonych w § 6, Przyjmujący dokona na konto Powierzającego Nr 03 1020 3844 0000 1902 0009 9648.

§ 8. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 11. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przyjmujący

Powierzający

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta


Krzysztof Szewc

Starosta Pilski


Mirosław Mantaj


Wicestarosta Pilski


Bogusław Mikita


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr ....................
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 2 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr ....................
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 2 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama