reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr RGP/3/2012 Burmistrza Trzcianki; Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie współdziałania z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim przy realizacji zadania z zakresu promocji przez kulturę

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/163/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie współdziałania z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim przy realizacji zadania z zakresu promocji i załącznika nr 6 Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XX/170/2012 z dnia 29.05.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2012 strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu środków na realizację przez powiatową placówkę, jaką jest Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance, zadań związanych z promocją gminy przez kulturę, polegającą na reprezentowaniu Gminy Trzcianka na festiwalach i konkursach artystycznych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1, zostaną zrealizowane do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 3. Na realizację zadania określonego w § 1 gmina Trzcianka przekaże dotację celową w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 4. Gmina Trzcianka przekaże dotację, o której mowa w § 3, na rachunek bankowy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w terminie 30 dni od dnia zawarcia porozumienia.

§ 5. 1. W przypadku niewykonania powierzonych zadań dotacja podlega zwrotowi w całości, w terminie 30 dni od dnia, w którym zadanie miało być zrealizowane, jednak nie później niż do 31 stycznia 2013 roku, wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia, w którym zadanie miało być zrealizowane.

2. W przypadku wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem, powiat czarnkowsko - trzcianecki zobowiązany jest do zwrotu dotacji w całości lub części, w terminie 30 dni od dnia realizacji zadania, jednak nie później niż do 31 stycznia 2013 roku, wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia przekazania dotacji.

3. Kwota niewykorzystanej dotacji podlega zwrotowi na rachunek gminy Trzcianka, w terminie 30 dni od dnia realizacji zadania.

§ 6. Przyjmujący zadanie zobowiązuje się do prowadzenia wszelkiej dokumentacji związanej z jego realizacją.

§ 7. 1. Przyjmujący zadanie przedstawia gminie Trzcianka rozliczenie zadania pod względem rzeczowym i finansowym, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego porozumienia.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie do 31 stycznia 2013 roku.

§ 8. Przyjmujący zadanie zobowiązuje się do realizacji przedmiotu porozumienia w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

§ 9. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 10. Porozumienie zawiera się do czasu wykonania przedmiotu porozumienia i nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 r.

§ 11. Ewentualne spory wynikłe z realizacji porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

§ 12. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 13. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki


Wiesław Maszewski


Wicestarosta Czarnkowsko-Trzcianecki


Tadeusz Teterus


Skarbnik Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego


Ewa Dymek

Burmistrz Trzcianki


Marek Kupś


Skarbnik Gminy


Bożena Niedzwiecka


Załącznik do Porozumienia Nr RGP/3/2012
Burmistrza Trzcianki
z dnia 30 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik do porozumienia nr 3

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama