reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 28 maja 2012r.

w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Książu Wlkp

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust.6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70,poz. 473 ze zm.), Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego w Książu Wlkp., zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej nr 16, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Każda osoba znajdująca sie na terenie Stadionu Miejskiego w Książu Wlkp. zobowiązana jest stosować się do niniejszego Regulaminu.

§ 3. Regulamin podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. oraz na tablicy informacyjnej usytuowanej przy wejściu na Stadion Miejski w Książu Wlkp.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XIX/ 129 /2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 maja 2012 r.

TytułREGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO W KSIĄŻU WLKP.

§ 1. 1. Stadion Miejski w Książu Wlkp., zwany w dalszej treści Regulaminu Stadionem, zlokalizowany jest przy ul. Strzeleckiej nr 16 i stanowi własność Gminy Książ Wlkp.

2. Administratorem Stadionu jest Urząd Miejski w Książu Wlkp., a użytkownikiem Klub Sportowy ,,Pogoń - Książ".

§ 2. Regulamin obowiązuje na terenie Stadionu i określa zasady korzystania ze Stadionu przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

§ 3. 1. Stadion czynny jest cały tydzień w godzinach od 8:00 do 22 :00.

2. Korzystanie ze Stadionu poza wyznaczonymi godzinami jest zabronione, chyba, że zostanie to wcześniej uzgodnione z Administratorem.

§ 4. 1. Stadion służy do przeprowadzania treningów, rozgrywania meczy oraz organizowania innych imprez sportowych i imprez sportowo - rekreacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych oraz oświatowych.

2. Na stadionie mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych. Warunki uczestnictwa i zachowania się osób uczestniczących w imprezie masowej określają, opracowane przez organizatora, regulamin imprezy masowej oraz regulamin obiektu.

3. Ze Stadionu może korzystać młodzież szkolna w ramach zajęć wychowania fizycznego pod nadzorem nauczyciela.

§ 5. Korzystanie ze Stadionu, o którym mowa w § 4 odbywa się w terminach wcześniej ustalonych z Administratorem.

§ 6. 1. Podczas organizowanych imprez wyłączne prawo wpuszczania osób na teren Stadionu ma organizator imprezy.

2. Osoby nietrzeźwe lub odurzone nie będą wpuszczane na teren Stadionu.

3. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Stadionu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

§ 7. Organizator imprezy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczestników imprezy oraz właściwą organizację, porządek i dyscyplinę podczas trwania imprezy. Do obowiązków organizatora imprezy należy w szczególności:

1) korzystanie ze Stadionu w czasie i zakresie uzgodnionym z Administratorem,

2) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprzętu z którego będzie korzystał,

3) w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zanieczyszczenia Stadionu niezwłoczne naprawienie szkody i usunięcie zanieczyszczeń,

4) niedopuszczanie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych,

5) usuwanie z terenu Stadionu osób nie stosujących się do postanowień Regulaminu, stwarzających zagrożenie dla porządku na Stadionie oraz dla życia lub zdrowia uczestników imprezy,

6) pokrycie wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem mienia powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą,

7) zapewnienie stref wejścia i wyjścia ze Stadionu oraz dróg ewakuacyjnych,

8) zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

§ 8. Osoby korzystające ze Stadionu zobowiązane są do:

1) przestrzegania przepisów określonych w niniejszym Regulaminie,

2) stosowania się do poleceń osób upoważnionych przez administratora oraz policji i służb porządkowych,

3) korzystania z urządzeń znajdujących się na Stadionie zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 9. Osoby korzystające z boiska sportowego obowiązane są posiadać właściwe obuwie sportowe.

§ 10. Na terenie Stadionu zabrania się:

1) używania środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego,

2) wjazdu pojazdów mechanicznych na bieżnię i płytę boiska, z wyłączeniem pojazdów koniecznych dla przeprowadzenia imprezy oraz pojazdów służb ratowniczych i porządkowych,

3) rozniecania ogniska, używania wszelkiego rodzaju fajerwerków, świec dymnych i innych materiałów pirotechnicznych,

4) pisania i malowania na urządzeniach, ogrodzeniu, naklejania, rozrzucania i rozdawania ulotek lub innych druków,

5) wchodzenia na obszary, które na imprezie nie są przeznaczone dla publiczności,

6) prowadzenia działalności handlowej, akwizycji bez posiadanego pozwolenia,

7) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami wyznaczonymi,

8) zaśmiecania trybun,

9) rzucania wszelkimi niebezpiecznymi przedmiotami,

10) innych czynności, które mogą być powodem zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających na Stadionie, bądź mogą doprowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia.

§ 11. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu:

1) wszelkiego rodzaju broni,

2) przedmiotów mogących być użytych jako broń,

3) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, farbujących i zapalających,

4) butelek szklanych, przedmiotów wykonanych ze szczególnie twardego materiału,

5) przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stołki, krzesła, skrzynie itp.,

6) fajerwerków, kul świecących i innych środków pirotechnicznych,

7) urządzeń do wytwarzania dymu i hałasu o napędzie mechanicznym,

8) narkotyków.

§ 12. Wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia na Stadion napojów alkoholowych.

§ 13. Zabrania sie wprowadzania na Stadion zwierząt, z tym zastrzeżeniem, że zakaz nie dotyczy organizowanych wystaw tych zwierząt oraz psów przewodników używanych przez osoby niewidome.

§ 14. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno - administracyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez osoby, które samowolnie korzystają ze Stadionu i jego urządzeń w czasie, kiedy Stadion jest nieczynny.

§ 16. O wszystkich wypadkach lub szkodach powstałych na terenie Stadionu należy niezwłocznie powiadomić Administratora Stadionu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama