| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/91/2012 Rady Gminy Ceków-Kolonia

z dnia 11 lipca 2012r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceków-Kolonia na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 maja 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. Z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt /Dz.U z 2003r Nr 106 poz.1002 z późniejszymi zmianami/ u c h w a l a s i ę co następuje;

§ 1. Przyjmuje się " Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceków-Kolonia na rok 2012" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ceków-Kolonia

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Majewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/91/2012
Rady Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 11 lipca 2012 r.

P R O G R AM
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceków-Kolonia

Rozdział 1.
Cel programu

1) Celem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności

zwierząt zwanym dalej programem jest:

- poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Ceków-Kolonia

- zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt domowych edukacja społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz sposobów zapobiegania ich bezdomności

Rozdział 2.
Realizatorzy programu

1) Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Ceków-Kolonia

2) Realizatorem programu są;

- organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt

- Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli zwierząt domowych oraz innych obowiązków wynikających z innych przepisów

- przedszkola, szkoły i instytucje kultury poprzez edukację dzieci , młodzieży i dorosłych w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności

Rozdział 3.
Sposoby realizacji celów programu

1) Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy realizowana będzie

przez;

- egzekwowanie przepisów prawa lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt, określonych przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminie egzekwowanie , we współpracy z inspekcją weterynaryjną obowiązku wykonania corocznego szczepienia psów przeciw wściekliźnie

- prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego ich traktowania

2) Edukacja społeczeństwa gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania bezdomności odbywać się będzie poprzez:

- włączenie nauczycieli do propagowania treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska , zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, sposobami opieki nad zwierzętami, promowanie prawidłowych postaw zachowań w stosunku do zwierząt

- promowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi akcji, konkursów, spotkań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na temat humanitarnego traktowania zwierząt , zapobiegania ich bezdomności, praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania zwierząt oraz działań określonych w niniejszym programie;

- współprace z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;

- popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt

3) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku oraz opieki dla zwierząt z terenu gminy realizuje się poprzez;

- przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach pod wskazany przez Wójta kontakt

- odławianie z terenu gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się lub pozostających bez opieki właściciela

- umożliwienie przekazywania pod tymczasową opiekę organizacji opieki nad zwierzętami, które w wyniku wypadków losowych /zgonu właściciela, przebywania w szpitalu itp.. utraciły właściciela

- poszukiwanie wspólnie z organizacjami opieki nad zwierzętami wolontariuszami i innymi osobami nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych

- udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, a które czasowo potrzebują pod opiekę organizacji opieki nad zwierzętami

- w celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca opieki w schronisku została podpisana umowa ze schroniskiem a mianowicie: Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, 92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56

4) Odławianie zwierząt bezdomnych z terenu gminy realizują;

- Wójt Gminy poprzez zawiadomienie schroniska lub specjalistycznej firmy o potrzebie odłowienia bezdomnego zwierzęcia domowego.

- odławiane zwierzęta są umieszczane w schronisku, a w przypadku zwierząt rannych również w zakładach leczniczych

- bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego o którym mowa w pkt. 7

5) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje;

- Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze schronisk

- organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji promujących adopcję zwierząt

6) Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują;

- Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt na usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych

7) W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, gospodarstwem zapewniającym miejsce dla zwierząt gospodarskich z terenu gminy Ceków-Kolonia jest gospodarstwo rolne znajdujące się w miejscowości Kosmów-Kolonia 9, 62-834 Ceków.

8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowychz udziałem zwierząt może być realizowane przez;

- Wójta Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej udzielonej zwierzętom bezdomnym

Rozdział 4.
Finansowanie programu.

1) Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu, zabezpieczane są w budżecie Gminy Ceków-Kolonia w wysokości 3.210,00 zł z tego:

- 3.000,00 zł - na odbiór bezdomnych zwierząt i umieszczenie ich w schronisku

- 210,00 zł - usypianie ślepych miotów

Rozdział 5.

1) Gmina w ramach współpracy może udzielić organizacjom społecznym, których statutowe działania przyczyniają się do ochrony zwierząt, pomocy w różnych formach, min. w postaci:

- promocji podejmowania działań przez te organizacje np. za pomocą środków masowego przekazu

- udostępnienia sal na spotkania otwarte organizowanych w celu podnoszenia świadomości mieszkańców Gminy w zakresie przedmiotowych tematów.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Majewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »