| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OPO-4210-60(8)/2012/118/XI/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 26 października 2012r.

zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo " ENERGETYKA CIEPLNA-KĘPNO " sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie,

Na podstawie aart. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.1059) oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 228, Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz. 1100),

po rozpatrzeniu wniosku
z 14 września 2012 r. l. dz. EC/80/2012 uzupełnionego pismami:
z 9 października 2012 r. l. dz. EC/86/2012, z 18 października 2012 r. l. dz. EC/88/2012,
oraz z 24 października 2012 r. l. dz. EC/91/2012,

" ENERGETYKI CIEPLNEJ-KĘPNO " sp. z o.o.
z siedzibą w Kępnie,
posiadającej numer identyfikacji podatkowej: (NIP) 619-18-19-635,
zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik
do niniejszej decyzji, na okres do 30 listopada 2013 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z 29 grudnia 1998 r. na wytwarzanie ciepła decyzja
nrWCC/724/118/W/3/98/MJ ze zmianami oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
decyzja nr PCC/755/118/W/3/98/MJ ze zmianami, 17 września 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 - 46 ustawy – Prawo energetyczne.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy - Prawo energetyczne,
do zakresu kompetencji Prezesa URE należy m. in. ustalanie okresu obowiązywania taryfy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”.

Ceny i stawki opłat ustalone zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej skalkulowane zostały zgodnie z § 7
ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946
pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbięcice 1.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu


Irena Gruszka

Uiszczono opłatę skarbową

w wysokości 10 zł

13 września 2012 r.

na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

Aldona Sikorska starszy specjalista

Otrzymują:

1. „ENERGETYKA CIEPLNA-KĘPNO” sp. z o.o.,

ul. Wiosny Ludów 12 a, 63 – 600 Kępno,

2. Wojewoda Wielkopolski.


Załącznik do Decyzji Nr OPO-4210-60(8)/2012/118/XI/AS
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Konarzewska-Żuczek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »