reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/196/12 Rady Miejskiej Śmigla

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Śmigiel w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 28 dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151 poz. 1014), art. 221 ust. 4 oustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Uchwała niniejsza określa:

1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Śmigiel w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym:

a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,

b) sposób rozliczania dotacji celowej.

2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Śmigiel zamierza osiągnąć.

2. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) nie należące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Śmigiel prowadzą działalność sportową.

§ 2.

Przyjmuje się, że tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Śmigiel będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:

1) poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów,

2) zwiększenia liczby osób czynnie uprawiających sport,

3) poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji

§ 3.

1. Z dotacji celowej mogą być dofinansowane wydatki na:

1) szkolenie sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych,

2) zakupu sprzętu sportowego oraz indywidualnej odzieży sportowej

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) pokrycie kosztów obsługi zadania.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników,

2) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,

3) transfery zawodników,

4) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych,

5) zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

6) wydatki poniesione przez wnioskodawcę na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

3. Dotację może otrzymać podmiot, który zapewni udział finansowych środków własnych na realizację zadania.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 4.

Dotacje udzielane są:

1) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego w trybie niniejszej uchwały,

2) na wniosek w drodze indywidualnych rozstrzygnięć.

§ 5.

1. Burmistrz Śmigla ogłasza otwarty Konkurs ofert wskazując:

1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania,

2) termin realizacji zadania,

3) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać każdy ze złożonych wniosków,

4) termin i miejsce składania ofert.

2. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać:

1) nazwę i siedzibę wnioskodawcy,

2) szczegółowy opis realizacji zadania oraz cel zadania,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (kosztorys),

4) terminy i miejsce realizacji zadania (harmonogram),

5) liczbę osób objętych dotowanym zadaniem,

6) informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania,

7) informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł, w tym finansowych środków własnych,

8) wysokość planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy,

9) podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

3. Podmiot nie podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa w ust. 2 dołącza oryginał lub kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.

4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Śmigla.

§ 6.

Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Śmigla w składzie co najmniej 3 osobowym.

§ 7.

Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania uwzględnia się:

1) znaczenie zadania dla Gminy Śmigiel,

2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 2 niniejszej uchwały,

3) wpływ zadania na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Śmigiel,

4) dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez wnioskodawcę,

5) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,

6) wysokość finansowych środków własnych deklarowanych przez oferenta,

7) wyniki sportowe uzyskane w roku poprzednim,

8) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

9) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,

10) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.

§ 8.

1. Komisja konkursowa przekazuje Burmistrzowi Śmigla swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.

2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Burmistrz Śmigla.

§ 9.

Oferta winna być rozpatrzona w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej złożenia.

§ 10.

1. Podmioty, o których mowa w §1 ust 2 mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.

2. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, Burmistrz zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

3. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

4. Decyzję o przyznaniu dotacji na wniosek, o którym mowa w ust. 1 podejmuje Burmistrz. § 7 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4.
Umowa o dotację

§ 11.

Informacje o przyznanych dotacjach zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Śmigla.

Rozdział 5.
Rozliczenie dotacji

§ 12.

1. Z każdym wnioskodawcą, którego wniosek został wybrany do dofinansowania Burmistrz Śmigla zawiera umowę o realizację zadania.

2. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji.

§ 13.

1. Burmistrz Śmigla lub osoba działająca z jego upoważnienia może w trakcie realizacji zadania lub po jego zakończeniu przeprowadzić kontrolę i ocenę realizacji zleconego zadania oraz wydatkowania przyznanej dotacji, a w szczególności:

1) rzeczywistego przebiegu realizacji zadania oraz realizacji zakładanych celów w zakresie dotowanego zadania,

2) prawidłowości wykorzystania środków publicznych na realizację zadania,

3) dokumentów finansowych oraz innej dokumentacji związanej z realizacją zadania.

2. Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania środków finansowych osoba przeprowadzająca kontrolę kieruje do podmiotu realizującego przedsięwzięcie z zakresu sportu stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 14.

1. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

1) informację o przebiegu realizacji zadania,

2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do oferty,

3) spis wszystkich faktur (rachunków), które zostały opłacone w ramach realizowanego zadania wraz z datą ich zapłaty,

4) inne istotne informacje dotyczące realizacji zadania.

§ 15.

Niewykorzystana część dotacji lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu gminy na zasadach i w terminach określonych w art. 251 - 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 16.

Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego jej wykonania.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/196/12
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 26 września 2012 r.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu należy do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy ustawy o sporcie rozszerzyły możliwości jednostki samorządu terytorialnego w zakresie finansowania zadań zleconych klubom sportowym. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na określenie warunków i trybu finansowania zadania własnego wskazując na cel publiczny z zakresu sportu, w szczególności poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów, zwiększenia liczby osób czynnie uprawiających sport oraz poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama