| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/224/2012 Rady Miejskiej w Witkowie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie: budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Witkowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 35 458 216,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33 894 014,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 1 564 202,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 982 290,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 1 472 102,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 86 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 rok w łącznej kwocie 35 487 802,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31 026 451,01 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 4 461 351,65 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 982 290,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a

2) dotacje udzielone z budżetu dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 70 901,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań GiM Witkowo w wysokości 494 744,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6a

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 29 586,66 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu 3 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu 2 970 413,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na łączną kwotę 1 595 601,00 zł w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 163 901,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 431 700,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;

1) przychody 6 912 900,00 zł

2) koszty 6 912 900,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do udzielenia poręczeń w roku budżetowym 2013 do kwoty 25 000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 6 000 000,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 500.000,00 zł.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013r.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych 191.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 9 000,00 zł.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 60 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 80 000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000,00 zł.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 780.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie 780.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie


Bogusław Mołodecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/224/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu GiM Witkowo na 2013 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXII/224/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/224/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu GiM Witkowo na 2013 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXII/224/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Wydatki majątkowe GiM Witkowo na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/224/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami GiM Witkowo na 2013 r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXII/224/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3a.pdf

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych GiM na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/224/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje udzielone z budżetu GiM Witkowo dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/224/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/224/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. na 2013 rok

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXII/224/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6a.pdf

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. w części związanej z realizacją zadań GiM Witkowo w 2013 roku.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/224/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu GiM Witkowo w 2013 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/224/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/224/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody i wływy na 2013 rok z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środkowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środkowiska

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/224/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013r

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »