| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/90/2012 Rady Gminy Kraszewice

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Kraszewice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kraszewice oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

2. Uchwała określa:

1) rodzaj i ilość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości w zależności od rodzaju zabudowy;

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 2. 1. W ramach świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odbierane będą od właścicieli nieruchomości następujące rodzaje odpadów:

1) papier

2) metal

3) tworzywa sztuczne

4) szkło

5) opakowania wielomateriałowe

6) odpady ulegające biodegradacji

7) przeterminowane leki

8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe)

9) zużyte baterie i akumulatory

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

11) odpady wielkogabarytowe

12) odpady budowlano - rozbiórkowe

13) zużyte opony

14) odpady komunalne zmieszane

2. Ilość odpadów wymienionych w § 2 ust 1 odbieranych w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego od 1 mieszkańca nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za którą została wniesiona opłata wynosi odpowiednio:

1) nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - 0,08 m3 na mieszkańca stosując na nieruchomości zamieszkałej od 1 osoby do 6 osób - stały zestaw pojemników:

a) pojemnik 0,12 m3 na odpady komunalne zmieszane,

b) pojemnik 0,24 m3 na odpady suche,

c) pojemnik 0,12 m3 na szkło w formie zmieszanej,

2) nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - 0,08 m3 na mieszkańca stosując na nieruchomości zamieszkałej powyżej 6 osób - stały zestaw pojemników:

a) pojemnik 0,24 m3 na odpady komunalne zmieszane,

b) pojemnik 0,48 m3 na odpady suche,

c) pojemnik 0,12 m3 na szkło,

d) nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej sezonowo (domki letniskowe) - 0,04 m3 na mieszkańca.

3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w części na których zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest uzależniona od liczby mieszkańców i osób przebywających na terenie nieruchomości.

4. Ilość odpadów w zabudowie mieszanej wynosi odpowiednio:

1) w zabudowie jednorodzinnej mieszanej - 0,08 m3 na mieszkańca

2) w zabudowie wielorodzinnej mieszanej - 0,12 m3 na mieszkańca.

5. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby osób przebywających na terenie nieruchomości w zależności od jej funkcji.

6. Ilość odpadów w zabudowie niezamieszkałej wynosi 0,03 m 3 na jedną osobę przebywająca, zatrudnioną.

§ 3. 1. Frakcje odpadów określone w § 2 ust. 1 dzieli się na pięć grup odpadów ze względu na sposób gromadzenia, częstotliwość odbioru oraz rodzaj zabudowy:

1) odpady komunalne zmieszane,

2) odpady suche (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale),

3) odpady ulegające biodegradacji w podziale na bioodpady i odpady zielone,

4) szkło gromadzone w formie zmieszanej i w podziale na białe i kolorowe,

5) odpady problemowe (zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano - rozbiórkowe, zużyte opony).

2. Frakcje wymienione w ust. 1 punkty od 1) do 5) gromadzi się w sposób i według wytycznych wskazanych w załączniku nr 1 do uchwały.

3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa się według wytycznych wskazanych w załączniku nr 2 do uchwały.

4. Gmina określi harmonogram odbioru odpadów z uwzględnieniem częstotliwości w uzgodnieniu z firmą wywozową.

§ 4. 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazać w ramach uiszczonej opłaty odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

1) papier

2) metal

3) tworzywa sztuczne

4) szkło

5) opakowania wielomateriałowe

6) odpady ulegające biodegradacji - tylko odpady zielone

7) przeterminowane leki

8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe)

9) zużyte baterie i akumulatory

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

11) odpady wielkogabarytowe

12) odpady budowlano - rozbiórkowe w ilości do 5 m3 od nieruchomości, za którą została uiszczona opłata w ciągu roku.

13) zużyte opony

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych określi jego regulamin.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kraszewice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/90/2012
Rady Gminy Kraszewice
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX 90 2012 Rady Gminy Kraszewice z dnia 11 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/90/2012
Rady Gminy Kraszewice
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX 90 2012 Rady Gminy Kraszewice z dnia 11 grudnia 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »