reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/156/2012 Rady Gminy Malanów

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 25.156.389,68 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 21.483.452,68 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 3.672.937 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 2.561.807 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w
wysokości 5.541.608,68 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 20.450.310,68 zł. z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 18.974.721,68 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.475.589 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami, 2.561.807 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 2.582.003,68 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 4.706.079 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 453.590 zł, oraz rozchodów budżetu w wysokości 5.159.669 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków majątkowych w wysokości 1.475.589.zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
1.453.590 zł.

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
100.000 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 10.000 zł

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
80.000 zł . przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 77.750 zł.

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.250 zł.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 26.000 zł.

2) celowe w wysokości 107.590 zł., z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 47.590 zł,

- na wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 60.000 zł

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr9

§ 13. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 300.000 zł przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi :

- zakup materiałów 20.000 zł,

- zakup usług 250.000 zł,

- wynagrodzenie pracownika i pochodne 30.000 zł.

§ 14. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.000.000 zł

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu
do wysokości 1.000.000 zł,

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do
wysokości 453.590 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych, (np. między zadaniami w ramach środków zaplanowanych w dziale),

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Augustyniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/156/2012
Rady Gminy Malanów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/156/2012
Rady Gminy Malanów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/156/2012
Rady Gminy Malanów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/156/2012
Rady Gminy Malanów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/156/2012
Rady Gminy Malanów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/156/2012
Rady Gminy Malanów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/156/2012
Rady Gminy Malanów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/156/2012
Rady Gminy Malanów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/156/2012
Rady Gminy Malanów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/156/2012
Rady Gminy Malanów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
uzasadnienie.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama