reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/179/2013 Rady Gminy Jaraczewo

z dnia 22 sierpnia 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż gmina Jaraczewo lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż gmina Jaraczewo lub osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2. 1. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Jaraczewo dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jaraczewo, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Osoby prowadzące inne publiczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Jaraczewo dotację w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Jaraczewo , z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dotacja z budżetu Gminy Jaraczewo na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola

i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-2, nie może być niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jaraczewo.

4. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Jaraczewo dotację

w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Jaraczewo. Dotacja na każdego ucznia nie może być jednak niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. Publicznym szkołom podstawowym i przedszkolom zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Jaraczewo przysługuje dotacja na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 4. W przypadku zmiany wysokości planowanych przez Gminę Jaraczewo wydatków bieżących przewidzianych na utrzymanie ucznia w gminnych przedszkolach lub szkołach ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej tym podmiotom, którym dotację ustala się według tych wydatków - poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

§ 5. 1. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących szkoły lub przedszkola, zawierający planowaną liczbę uczniów lub wychowanków, złożony w terminie:

1) do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w przypadku gdy szkoła lub przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego jest dotowana w roku poprzednim,

2) w terminie 14 dni od uzyskania zezwolenia na prowadzenie szkoły przedszkola lub innych form wychowania przedszkolnego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien zawierać:

1) nazwę i adres organu prowadzącego,

2) nazwę i adres szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego,

3) nr REGON i NIP,

4) nr i data zezwolenia na założenie szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego,

5) planowaną liczbę uczniów lub wychowanków,

- od stycznia do sierpnia,

- od września do grudnia,

6) nr rachunku bankowego, na który powinna być przekazywana dotacja,

7) datę sporządzenia, imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 6. 1. Wnioskujący o dotację sporządza i przekazuje w terminie do dnia 5 każdego miesiąca do Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Jaraczewie informacje:

1) o liczbie uczniów lub wychowanków na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

2) o faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedniego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Dotacje za miesiące lipiec i sierpień przekazywane są na podstawie informacji o średniej liczbie uczniów lub wychowanków w okresie od stycznia do czerwca danego roku..

§ 7. 1. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego lub szkoły jest obowiązana przekazywać do Urzędu Gminy Jaraczewo pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okres od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji - w terminie do 15 stycznia roku następnego.

2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 8. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

2. W ramach kontroli, o której mowa w § 1 kontrolujący może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykorzystania dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

§ 9. 1. Kontrolę przeprowadzają upoważnione przez Wójta Gminy Jaraczewo osoby.

2. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej lub organu prowadzącego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.

3. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w § 8 ust. 2 uchwały oraz dokonywania z niej odpisów i kserokopii.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XX/113/2012 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Jaraczewo i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 3723).

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady


Roman Skrzypczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/179/2013
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Wójt Gminy Jaraczewo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

1. Nazwa i adres organu prowadzącego:

….........................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................

2 Nazwa i adres szkoły, przedszkola, inna forma wych. przedszkolnego

….........................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................

3. Nr REGON …................................. Nr NIP …....................................... .

4. Nr i data wydania zezwolenia organu jednostki samorządu terytorialnego na założenie szkoły:

….........................................................................................................................................

5. Nr rachunku bankowego właściwego do przekazania dotacji:

….........................................................................................................................................

6. Planowana miesięczna liczba uczniów w …............ roku:

a/ od stycznia do sierpnia …..................

b/ od września do grudnia …..................

7. Wnioskodawca zobowiązuje się do składania miesięcznych informacji o liczbie uczniów oraz rocznego rozliczenia dotacji.

Sporządził …................................................

/imię i nazwisko, nr telefonu/

….....................................................

/pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

organu prowadzącego/


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/179/2013
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 22 sierpnia 2013 r.

…..................................................... ...........................................................

/pieczątka/ /miejscowość i data/

Wójt Gminy Jaraczewo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW

1. Nazwa i adres organu prowadzącego:

….........................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................

2 Nazwa i adres szkoły, przedszkola, innej formy wych. Przedszkolnego:

….........................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................

2. Liczba uczniów w szkole /przedszkolu/: ….............................

w tym: - niepełnosprawnych …….........................

- objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ….......................

Sporządził …................................................

/imię i nazwisko, nr telefonu/

….....................................................

/pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

organu prowadzącego/

Termin składania - do 5 każdego miesiąca.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/179/2013
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 22 sierpnia 2013 r.

…..................................................... ...........................................................

/pieczątka/ /miejscowość i data/

Wójt Gminy Jaraczewo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

1. Nazwa i adres organu prowadzącego:

….........................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................

2 Nazwa i adres szkoły, przedszkola, innej formy wych. Przedszkolnego:

….........................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................

2. Liczba uczniów w szkole /przedszkolu/: ….............................

w tym: - niepełnosprawnych …….........................

- objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ….......................

Sporządził …................................................

/imię i nazwisko, nr telefonu/

….....................................................

/pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

organu prowadzącego/

Termin składania - do 5 każdego miesiąca.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/179/2013
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 22 sierpnia 2013 r.

…..................................................... ...........................................................

/pieczątka/ /miejscowość i data/

Wójt Gminy Jaraczewo

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

1. Nazwa i adres organu prowadzącego:

….........................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................

2 Nazwa i adres szkół, przedszkola, innej formy wych. Przedszkolnego:

….........................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................

3. Weryfikacja liczby uczniów, otrzymane i należne dotacje w poszczególnych miesiącach:

/ w miesiącach wakacyjnych - lipiec i sierpień w kolumnach 2 i 3 należy wpisać liczbę uczniów taką

samą jak w czerwcu/

Miesiąc

Zgłoszona liczba

uczniów 1

Faktyczna liczba

uczniów 2

Stawka dotacji

na 1 ucznia w zł.

Kwota otrzyma-nej dotacji w zł.

Kwota należnej dotacji w zł.

Różnica w zł.

1

2

3

4

5=2x4

6=3x4

7=5-6

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem:

1 liczba uczniów zgłoszonych do składanych przez szkołę miesięcznych informacji

2 liczba uczniów faktycznie uczęszczających w danym miesiącu do szkoły


4. Rodzaje wydatków finansowych:

Lp.

Rodzaje wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji

Kwota wydatków w zł.

Razem:

Sporządził …................................................

/imię i nazwisko, nr telefonu/

….....................................................

/pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

organu prowadzącego/

Termin składania - do 15 stycznia następnego roku

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama