| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/239/14 Rady Gminy Powidz

z dnia 20 lutego 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnegoRada Gminy Powidz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/228/13 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Powidz na rok 2014 prostuje się następujące błędy pisarskie, a mianowicie:

1) w § 6 jest "w wysokości 418 684,00 zł" a powinno być "w wysokości 413 684,00 zł";

2) w § 7 pkt 2 jest "w wysokości 289 900,00 zł", a powinno być "w wysokości 277 209,00 zł".

§ 2. W uchwale Nr XXXVII/228/13 Rady Gminy Powidz z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 148/14 z dnia 07 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 149/14 z dnia 20 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 150/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1 uchwały zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 72 600,00 zł tj. do kwoty 11 550 804,00 zł z tego:

a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 72 600,00 zł tj. do kwoty 1 617 941,00 zł;

2) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 42 600,00 zł tj. do kwoty 12 117 808,00 zł z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4 748,00 zł tj. do kwoty 9 763 654,00 zł

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 37 852,00 zł tj. do kwoty 2 354 154,00 zł;

3) w § 4 uchwały zmniejsza się kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę 727 548,87 zł tj. do kwoty 1 433 955,13 zł, oraz zmniejsza się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu o kwotę 697 548,87 tj. do kwoty 866 951,13 zł.

4) w § 5 uchwały zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 697 548,87 zł tj. do kwoty 2 463 955,13 zł; w tym:

a) pkt 3 spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zmniejsza się o kwotę 697 548,87 zł tj. do kwoty 866 951,13 zł

5) w § 6 uchwały zwiększa się kwotę planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Powidz o kwotę 11 800,00 zł tj. do kwoty 425 484,00 zł;

6) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) zwiększa się dochody na zadania własne o kwotę 72 600,00 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 6297 zwiększa się o kwotę 47 600,00 zł

- dział 926 rozdział 92601 § 6297 zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł

7) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę 246 902,00 zł

- dział 630 rozdział 63003 § 4210 zwiększa sie o kwotę 6 800,00 zł

- dział 630 rozdział 63003 § 4390 zwiększa sie o kwotę 9 225,00 zł

- dział 630 rozdział 63003 § 6050 zwiększa sie o kwotę 10 000,00 zł

- dział 700 rozdział 70005 § 2710 zwiększa sie o kwotę 5 000,00 zł

- dział 750 rozdział 75023 § 4210 zwiększa sie o kwotę 4 699,00 zł

- dział 750 rozdział 75023 § 4390 zwiększa sie o kwotę 2 224,00 zł

- dział 750 rozdział 75023 § 6060 zwiększa sie o kwotę 7 000,00 zł

- dział 852 rozdział 85214 § 3110 zwiększa sie o kwotę 5 000,00 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 2480 zwiększa sie o kwotę 6 800,00 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 6057 zwiększa sie o kwotę 47 600,00 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 6059 zwiększa sie o kwotę 93 929,00 zł

- dział 926 rozdział 92601 § 6057 zwiększa sie o kwotę 25 000,00 zł

- dział 926 rozdział 92601 § 6059 zwiększa sie o kwotę 23 625,00 zł

b) zmniejsza się wydatki na zadania własne o kwotę 204 302,00 zł

- dział 757 rozdział 75702 § 8110 zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 6050 zmniejsza sie o kwotę 120 677,00 zł

- dział 921 rozdział 92120 § 4300 zmniejsza sie o kwotę 5 000,00 zł

- dział 926 rozdział 92601 § 6050 zmniejsza sie o kwotę 48 625,00 zł

8) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;

9) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;

10) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

11) załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

12) załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;

13) załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jakub Gwit


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/239/14 Rady Gminy Powidz z dnia 20 lutego 2014 roku
Zalacznik1.pdf

dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/239/14 Rady Gminy Powidz z dnia 20 lutego 2014 roku
Zalacznik2.pdf

wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/239/14 Rady Gminy Powidz z dnia 20 lutego 2014 roku
Zalacznik3.pdf

dochody i wydatki zlecone


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/239/14 Rady Gminy Powidz z dnia 20 lutego 2014 roku
Zalacznik6.pdf

przychody i rozchody


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/239/14 Rady Gminy Powidz z dnia 20 lutego 2014 roku
Zalacznik4.pdf

majątkowe


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/239/14 Rady Gminy Powidz z dnia 20 lutego 2014 roku
Zalacznik5.pdf

dotacje


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/239/14 Rady Gminy Powidz z dnia 20 lutego 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2014 rok

I. Zwiększenia i zmniejszenia budżetu po stronie dochodów zostało spowodowane:

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Plan z poprzedniej Uchwały Zarzadzenia

zwiększenia

zmniejszenia

Plan po korekcie

Opis

1

2

3

4

5

6

7

8

SUMA

72 600,00

0,00

92109

Domy I Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

6297

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

0,00

47 600,00

0,00

47 600,00

Zwiększenie planu na podstawie podpisanej umowy z Urzedem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo" na kwotę 22 600,00 zł oraz "Remont świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo" na kwotę 25 000,00 zł

92601

Pozostała działalność

6297

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

Zwiększenie planu dochodów na podstawie podpisanej umowy z Urzedem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w m. Przybrodzin" na kwotę 25 000,00 zł

II. Zwiększenia i zmniejszenia budżetu po stronie wydatków zostało spowodowane:

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Plan z poprzedniej Uchwały Zarzadzenia

zwiększenia

zmniejszenia

Plan po korekcie

Opis

1

2

3

4

5

6

7

8

SUMA

246 902,00

- 204 302,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

26 025,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 200,00

6 800,00

0,00

16 000,00

Zwiększenie wydatków - dostosowanie planu do bieżącego wykonania

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

6 800,00

9 225,00

00,00

16 025,00

Zwiększenie wydatków - dostosowanie planu do bieżącego wykonania

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 014 000,00

10 000,00

0,00

2 024 000,00

Zwiększenie planu wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn."Projekt infrastruktury rekreacyjnejna terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz"

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

Zwiększenie planu wydatków w związku z porozumieniem gmin Powiatu Słupeckiego dot. dofinansowania do zkupu systemu teleinformatycznego niezbędnego do udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

13 923,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

76 200,00

4 699,00

0,00

80 899,00

Zwiększenie wydatków - dostosowanie do bieżącego wykonania

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

33 200,00

2 224,00

0,00

35 424,00

Zwiększenie wydatków - dostosowanie do bieżącego wykonania

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

7 000,00

0,00

7 000,00

Zwiększenie planu wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn."Zakup i montaż serwera do Urzędu Gminy w Powidzu"

757

Obsługa długu publicznego

0,00

- 30 000,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

119 980,00

0,00

- 30 000,00

89 980,00

zmniejszenie planu celem dostosowania do bieżącego wykonania

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

5 000,00

0,00

3110

Swiadczenia społeczne

69 129,00

5 000,00

0,00

74 129,00

Zwiększenie wydaków z przeznaczeniem na zasiłki celowe - zdarzenie losowe

92109

Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

148 329,00

-120 677,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

280 684,00

6 800,00

0,00

287 484,00

Zwiększenie planu dotacji dla Instytucji Kultury w związku z przejęciem zadań dotyczących orkiestry.

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

120 677,00

0,00

- 120 677,00

0,00

Zmniejszenie planu wydatków w związku z podziałem zadania na źródła finansowania.

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

47 600,00

0,00

47 600,00

Zwiększenie planu wydatków w związku z podpisaną umową z urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania pn."Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo" na kwotę 22 600,00 zł oraz "Remont świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo" na kwotę 25 000,00 zł

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

93 929,00

0,00

93 929,00

Zwiększenie wydatków w kwocie 20 852,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo" oraz przeniesienie planu z paragrafu 6050 w związku dokonaniem podziału na źródła finansowania dot. zadania pn."Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo" w kwocie 22 148,00 zł i zadania pn'Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo" w kwocie 50 929,00 zł

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

0,00

- 5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

0,00

- 5000,00

0,00

Zmniejszenie planu wydatków celem dostosowania do bieżącego wykonania.

92601

Obiekty sportowe

48 625,00

-48 625,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

48 625,00

0,00

-48 625,00

0,00

Zmniejszenie związane z przeniesieniem planu w związku z dokonaniem podziału na źródła finansowania dot. zadania pn."Budowa placu zabaw w m. Przybrodzin"

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

Zwiększenie planu w związku z przeniesieniem planu z paragrafu 6050 w związku dokonaniem podziału na źródła finansowania dot. zadania pn."Budowa placu zabaw w m. Przybrodzin"

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

23 625,00

0,00

23 625,00

Zwiększenie planu w związku z przeniesieniem planu z paragrafu 6050 w związku dokonaniem podziału na źródła finansowania dot. zadania pn. "Budowa placu zabaw w m. Przybrodzin"

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »