| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/424/14 Rady Gminy Kościan

z dnia 4 marca 2014r.

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kościan w 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 856) Rada Gminy Kościan uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy wiejskiej Kościan w 2014 r.

§ 2. Celem niniejszego Programu jest:

1. zapobieganie bezdomności zwierząt;

2. ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt;

3. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Kościan;

4. zapewnienie bezpieczeństwa;

5. edukacja w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.

§ 3. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy:

1. Fundacja "Dr Lucy" z siedzibą w Śremie;

2. organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;

3. Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym;

4. przedszkola i szkoły poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i edukacyjnych;

5. Wójt Gminy Kościan poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu.

§ 4. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt sprawuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie.

§ 5. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Kościan polega na:

1. propagowaniu sterylizacji i kastracji psów,

2. wyłapywaniu psów bezdomnych, zagubionych i błąkających się po terenie gminy oraz umieszczaniu ich w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju. Wykonywanie tego zadania należy do pracowników schroniska,

3. zmniejszaniu populacji psów bezdomnych poprzez obligatoryjną sterylizację i kastrację psów przebywających w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju,

4. poszukiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju,

5. edukacji mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania psów oraz obowiązków właścicieli wobec nich,

6. dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących. Dokonywać tego będzie lekarz weterynarii na indywidualne zlecenie w razie zaistnienia takiej potrzeby,

7. objęciu opieką kotów wolno żyjących, w tym ich dokarmianiu. Dokarmianie kotów odbywało się będzie we współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Kościanie, które według potrzeb rozdysponuje karmę zakupioną przez Urząd Gminy Kościan.

8. zmniejszaniu populacji kotów bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących,

9. podejmowaniu interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy,

10. zapewnianiu bezdomnym zwierzętom gospodarskim opieki poprzez współdziałanie z rolnikami i przedsiębiorstwami rolnymi z terenu Gminy Kościan.

11. zapewnianiu opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 6. Gmina Kościan w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt, między innymi poprzez ulotki, plakaty, rozpowszechnianie informacji w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej gminy oraz udzielanie wsparcia przy organizowaniu zajęć edukacyjnych.

§ 7. Finansowanie programu:

1. Na realizację zadań wynikających z Programu zostały przeznaczone środki finansowe w budżecie gminy Kościan w wysokości 76 320,00zł.

2. Środki finansowe wydatkowane będą na dotację na prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju oraz realizację doraźnych zadań, których dotyczy niniejszy Program m.in. zakup karmy dla bezdomnych kotów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kościan


Jan Szczepaniak


Uzasadnienie

Na podstawie art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 856) rada gminy jest zobowiązana do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiejskiej Kościan w 2014 roku. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Projekt niniejszej uchwały został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, kościańskiemu oddziałowi Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Fundacji Dr Lucy prowadzącej Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju oraz Zarządcom Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Kościan.

Mając powyższe na uwadze przedkładam projekt niniejszej uchwały i wnoszę o jej podjęcie.

Wójt Gminy Kościan


Henryk Bartoszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »