reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/301/2014 Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski”

Na podstawie art. 12 pkt 10a i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami) oraz art. 90t ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Powiatowy Program wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski".

§ 2. Postanowienia ogólne.

1. Powiatowy Program wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski, zwany dalej "Programem" adresowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych, kształcących się w szkołach prowadzonych przez Powiat Grodziski.

2. Celem Programu jest:

1) zachęcenie uczniów do reprezentowania Powiatu w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, makroregionu i ogólnopolskim.

2) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, dzięki czemu grono stypendystów będzie stanowiło pozytywny wzorzec dla środowiska szkolnego oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości społeczności Powiatu Grodziskiego.

3) promocja Powiatu Grodziskiego poprzez reprezentowanie go w województwie i kraju.

§ 3. Formy realizacji programu.

Stypendia motywacyjne zwane "Stypendium Rady Powiatu Grodziskiego" przyznawane za:

1) wybitne wyniki w nauce,

2) wybitne osiągnięcia naukowe,

3) wybitne osiągnięcia artystyczne,

4) wybitne osiągnięcia sportowe,

§ 4. Zasady i tryb realizacji programu.

1. Zasady przyznawania stypendium za wybitne wyniki w nauce.

1) Stypendium za wybitne wyniki w nauce przyznawane będzie raz w roku za ostatni zakończony rok szkolny.

2) Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w danej szkole.

3) Stypendium za wybitne wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który spełnił w wyniku klasyfikacji końcoworocznej łącznie warunki:

a) uzyskał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej średnią ocen co najmniej 5,0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania i

c) uczestniczy w minimum 95% zajęć edukacyjnych.

4) Kryterium frekwencji nie dotyczy uzasadnionych przypadków losowych ( np. choroba ).

2. Zasady przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia.

1) Stypendium za wybitne osiągnięcia przyznawane będzie raz w roku za ostatni zakończony rok szkolny.

2) Stypendium za wybitne osiągnięcia może być przyznawane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole.

3) Stypendium za wybitne osiągnięcia przyznawane jest:

a) laureatom konkursów i olimpiad w przypadku osiągnięć naukowych lub artystycznych na szczeblu wojewódzkim, okręgowym, ogólnopolskim lub międzynarodowym,

b) złotym medalistom mistrzostw województwa, medalistom mistrzostw Polski, Europy w przypadku osiągnięć sportowych.

4) Stypendium za wybitne osiągnięcia otrzymuje uczeń, który spełnił w wyniku klasyfikacji końcoworocznej łącznie warunki:

a) uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) uzyskał ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą i

c) uczestniczył w minimum 95% zajęć edukacyjnych.

5) Kryterium frekwencji nie dotyczy uzasadnionych przypadków losowych ( np. choroba ).

3. Wniosek o przyznanie stypendium, który stanowi załącznik do " Programu" zaopiniowany przez radę pedagogiczną, składa Dyrektor szkoły lub za jego pośrednictwem: instytucje kultury, sportu, organizacje pozarządowe, rodzic lub opiekun prawny ucznia.

4. Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim do dnia 20 września roku poprzedzającego przyznanie stypendiów.

5. Do każdego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w

Programie".

6. Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej prowadzonej przez powołaną w tym celu Komisje Stypendialną.

7. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

1) Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Promocji jako przewodniczący,

2) Pracownik Wydziału Oświaty Kultury i Promocji,

3) Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury , Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Grodziskiego.

8. Komisja Stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę stypendystów oraz propozycje kwot stypendiów i przedstawia Zarządowi Powiatu do akceptacji.

Komisja nie rozpatruje wniosków złożonych po terminie.

9. Zarząd Powiatu podejmuje ostateczną decyzję o liczbie i wysokości kwot przyznanych stypendiów, określając listę stypendystów. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie.

10. Wypłaty stypendium dokonuje szkoła, do której uczęszcza uczeń otrzymujący stypendium.

11. Przyznanie Stypendium Rady Powiatu Grodziskiego następuje w sposób uroczysty podczas sesji Rady.

§ 5. Postanowienia końcowe.

1. O stypendium nie mogą się ubiegać stypendyści Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz stypendyści programów UE.

2. Uczeń może otrzymać wyłącznie jedno ze stypendiów motywacyjnych określonych w § 3 niniejszego Programu.

3. Program finansowany jest z budżetu Powiatu Grodziskiego. Ilość i wysokość stypendiów będzie corocznie ustalana przez Zarząd Powiatu w zależności od wielkości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie powiatu.

4. Druk wniosku będzie dostępny do pobrania w sekretariatach szkół, na stronach internetowych Powiatu ( http://www.pgw.pl) oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.

5. Dyrektor szkoły ponosi pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość danych podanych przez szkołę we wnioskach.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLIII / 235 /2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, oraz wyrównywania jej szans edukacyjnych oraz Uchwała Nr XVI/117/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/235/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2006 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do uchwały Nr XLV/301/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 marca 2014 r.

Wniosek o przyznanie Stypendium Rady Powiatu Grodziskiego

w ramach " Powiatowego programu wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski"

1. Wnioskodawca ……………………………………………………………………………….

2. Na podstawie uchwały Nr ……/……../2014 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia …………..

wnoszę o przyznanie stypendium za ( odpowiednie podkreślić ):

- wybitne wyniki w nauce,

- wybitne osiągnięcia w nauce,

- wybitne osiągnięcia artystyczne,

- wybitne osiągnięcia sportowe.

3. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium:

imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………….

w roku szkolnym ……….../………….. uczeń klasy…………………………………………..

nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………

4. Kandydat ubiegający się o stypendium za wybitne wyniki w nauce / wybitne osiągnięcia uzyskał średnią ocen w roku szkolnym ………… wynoszącą ………, …………………………….ocenę z zachowania oraz frekwencję - …………..%

5. Kandydat ubiegający się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe uzyskał tytuł laureata olimpiady /konkursu szczebla …………………………………w roku ………………

6. Kandydat ubiegający się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne uzyskał tytuł laureata konkursu ……………………………………………………………………………….

szczebla ………………………………………………………. w roku ……………………….

7. Kandydat ubiegający się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe zajął miejsce ……………. w zawodach ……………………………………………………………………...

w kategorii………………………………………………………………………………………

Nazwa klubu sportowego reprezentowanego przez kandydata:

…………………………………………………………………………………………………..

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.

………………………………………

( pieczęć i podpis dyrektora szkoły )

..............................,dnia……………………..

( miejscowość )

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć:

1. potwierdzone za zgodność przez szkołę kserokopie dokumentów potwierdzające uzyskane osiągnięcia,

2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XLV/301/2014
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski.

Przyjęcie Powiatowego Programu wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół , dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski, wynika z potrzeby podjęcia działań mających na celu pobudzenie, ujawnienie i stymulowanie zdolności i talentów młodzieży z terenu Powiatu Grodziskiego.

Stypendia za wybitne wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe przyznawane w ramach Programu promować będą osiągnięcia edukacyjne uzdolnionej młodzieży. Jednocześnie będą one stanowić dodatkowy czynnik motywujący uczniów do dalszej nauki i rozwijania uzdolnień.

Stypendia wspierające uzdolnioną młodzież szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski będą finansowane z budżetu powiatu do wysokości określanej corocznie w uchwale budżetowej.

Ustawa o systemie oświaty umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży w drodze tworzenia programów lokalnych lub regionalnych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama