| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/249/2014 Rady Gminy Trzcinica

z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzcinica na rok 2014

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 856), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie oraz zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich działających na terenie gminy Trzcinica, Rada Gminy Trzcinica uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzcinica na rok 2014, w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/182/2013 Rady Gminy Trzcinica z dnia 25.03.2013 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzcinica na rok 2013.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy


mgr Zdzisław Mikołajczyk


Przewodniczacy Rady Gminy


mgr Zdzisław Mikołajczyk


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/249/2014
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 25 marca 2014 r.

do uchwały Nr XXXIX/249/2014 rady Gminy Trzcinica z dnia 25 marca 2014 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzcinica na rok 2014

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Trzcinica,

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Trzcinica,

3) schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina Trzcinica ma podpisaną umowę w zakresie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami - Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych "FUNNY PETS" Marta Szturma 98-200 Sieradz, Czartki 49b,

4) zakładzie leczniczym - należy przez to rozumieć zakład leczniczy, z którym Gmina Trzcinica ma podpisaną umowę - Gabinet Weterynaryjny "Zwierzak" lek. wet. Radosław Pruban, Granice 34, 63-620 Trzcinica,

5) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotychczas pozostawały,

6) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

7) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim),

8) programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Trzcinica w 2014 roku.

Rozdział 2.
Cele i zadania programu

§ 2. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzcinica oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 3.
Realizacja zadań

§ 3. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy mają zapewnione miejsce w schronisku, na podstawie umowy zawartej przez Gminę w tym zakresie z podmiotem prowadzącym schronisko. Do zakresu działań schroniska w zakresie objętym ustawą o ochronie zwierząt należy w szczególności:

1) opieka nad zwierzętami w ramach umowy z prowadzącym schronisko,

2) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt,

3) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

4) usypianie ślepych miotów,

5) zapewnienie opieki weterynaryjnej (profilaktyka i leczenie).

§ 4. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy odbywać się będzie w sposób stały, po dokonaniu zgłoszenia do Urzędu o błąkających się bez opieki zwierzętach.

2. Pracownik Urzędu zgłasza telefonicznie konieczność odłowienia zwierzęcia pracownikom schroniska, którzy po odłowieniu zwierzęcia transportują je do schroniska.

3. Odłowione zwierzęta domowe przewożone są do schroniska. Bezdomne zwierzęta gospodarskie lokowane są we wskazanym gospodarstwie rolnym.

4. W przypadku odłowienia zwierząt rannych, zwierzęta te kierowane są do zakładu leczniczego.

§ 5. Znalezione wolno żyjące koty zostaną nakarmione, a w razie konieczności poddane opiece weterynaryjnej w zakładzie leczniczym.

§ 6. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizuje Schronisko poprzez przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt bezdomnych pochodzących z terenu Gminy i przyjętych do schroniska.

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Urząd poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o znalezionych bezdomnych zwierzętach i o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej www.trzcinica.com.pl

§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt domowych dokonywane jest przez lekarza weterynarii na koszt ich opiekuna lub właściciela.

2. Usypiania ślepych miotów należy dokonywać w pierwszej lub drugiej dobie życia, a najlepiej natychmiast po porodzie.

§ 9. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest przez zakład leczniczy, z którym Gmina ma podpisaną umowę o współpracy. Przedmiotowy zakład leczniczy sprawuje całodobowy dyżur telefoniczny i zapewni przetransportowanie zwierzęcia do placówki w celu dalszego jego leczenia.

2. W przypadku ustalenia prawnego opiekuna zwierzęcia, pracownik Urzędu zawiadamia go niezwłocznie o zaistniałym zdarzeniu. W przeciwnym wypadku zwierzę zostanie przekazane do schroniska lub wskazanego gospodarstwa rolnego.

§ 10. Gospodarstwem rolnym zapewniającym miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu Gminy jest gospodarstwo rolne Smardze 38, którego właścicielem jest sołtys wsi Smardze.

Rozdział 4.
Źródła finansowania Programu

§ 11. 1. Źródłem finansowania programu w 2014 roku jest budżet Gminy, w którym zabezpieczone są środki w wysokości 2500 zł.

2. Wszelkie wydatki związane z realizacją programu ponoszone są zgodnie z bieżącymi potrzebami, po zawarciu stosownych umów przez Wójta Gminy Trzcinica, a ich rozliczenie prowadzone jest na podstawie faktur i rachunków opisywanych przez odpowiednich pracowników Urzędu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »