reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/411/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

z dnia 21 marca 2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewid. 537/3, 528 i 529 w Nowym Tomyślu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445; z 2013r. poz. 21, poz. 405 i poz. 1238) Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewid. 537/3, 528 i 529 w Nowym Tomyślu, zwany dalej "planem", po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowy Tomyśl (Uchwała Nr XXIII/216/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 sierpnia 2012 r.)

2. Plan obejmuje obszar działek nr ewid. 537/3, 528 i 529 położonych przy ul. Poznańskiej w Nowym Tomyślu.

3. Granice obszaru objętego planem określone są na rysunku planu.

4. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik Nr 1 - rysunek planu, opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewid. 537/3, 528 i 529 w Nowym Tomyślu", stanowiący część graficzną planu, zwany dalej "rysunkiem";

2) załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiącą obszar, na którym może być realizowane zamierzenie inwestycyjne i do którego mają zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;

2) elementach infrastruktury drogowej - należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi;

3) głównych połaciach dachowych - należy przez to rozumieć symetryczne połacie nachylone względem najwyższej kalenicy dachu budynku;

4) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce podzieloną przez powierzchnię tej działki;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu;

6) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię zabudowy, na której musi znajdować się nie mniej niż 60% długości elewacji frontowej budynku mieszkalnego;

7) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów, zadaszeń, wiatrołapów;

8) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

9) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

10) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

11) terenie - należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami rozgraniczającymi jednostkę ustaleń planu, oznaczoną symbolem literowym.

§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku symbolem U/MW;

2) teren parkingu i dróg wewnętrznych, oznaczony na rysunku symbolem KDWp.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) sytuowanie budynków, charakter architektoniczny nowej zabudowy, linie zabudowy, powierzchnie zabudowy, intensywność zabudowy, maksymalne wysokości budynków, formy dachów - zgodnie z zapisami w planie;

2) zakaz sytuowania reklam i tablic informacyjnych w miejscach i w sposób utrudniający czytelność informacji drogowskazowej;

3) zakaz oświetlania zrealizowanych na obszarze planu obiektów w sposób ujemnie wpływający na drogi położone w sąsiedztwie;

4) zakaz stosowania dla elewacji i dachu kolorystyki o odcieniach różu, fioletu, zieleni i niebieskiego.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem lokalizacji przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej;

2) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) nakaz zagospodarowania odpadów, zgodnie z przepisami utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz przepisami odrębnymi;

4) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;

5) dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem U/MW dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

6) zakaz lokalizacji szkół, przedszkoli, żłobków, szpitali lub domów opieki społecznej;

7) usuwanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi;

§ 6. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się ochronę historycznego układu urbanistycznego Nowego Tomyśla ujętego w wykazie ewidencji zabytków Województwa Wielkopolskiego poprzez harmonijne dostosowanie do gabarytów sąsiedniej zabudowy historycznej.

2. Wszelkie prace prowadzone w obszarze planu muszą uzyskać pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 7. Nie określa się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 8. 1. Na terenie zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonym na rysunku symbolem U/MW ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) usługi ogólnospołeczne i konsumpcyjne, m.in. w zakresie handlu, gastronomii, zabudowy biurowo-administracyjnej;

2) lokalizacja usług handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000m2;

3) dopuszczenie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej powyżej kondygnacji parteru;

4) sytuowanie budynków z uwzględnieniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem z dopuszczeniem wysunięcia przed linię części budynku, takich jak: okapy, gzymsy, balkony, tarasy, wykusze, ganki wejściowe, wiatrołapy, schody, o nie więcej niż 1,5 m;

5) dopuszczenie lokalizacji otworów okiennych i drzwiowych na granicy z terenem KDWp;

6) maksymalną powierzchnię zabudowy 99% powierzchni działki budowlanej;

7) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 1% powierzchni działki budowlanej;

8) intensywność zabudowy działki od 0,5 do 4;

9) maksymalną wysokość zabudowy 15m - 4 kondygnacje nadziemne;

10) przekrycie budynków dachem płaskim lub stromym o kącie nachylenia głównych połaci dachowych nie większym niż 30o;

11) zakaz grodzenia;

12) podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 300m2;

13) dopuszczenie podpiwniczenia budynków i lokalizacji garaży podziemnych;

14) zapewnienie stanowisk postojowych na terenie KDWp w ilości nie mniejszej niż:

a) 1 stanowisko na każde mieszkanie,

b) 1,5 stanowiska na każde 100 m2 powierzchni użytkowej w obiektach usługowych,

15) dla obiektów wymagających obsługi samochodami ciężarowymi lokalizację co najmniej 1 stanowiska dla przeładunku lub 1 stanowiska postoju poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 14;

16) obsługa pojazdami samochodowymi z terenu KDWp oraz istniejącym zjazdem zlokalizowanym poza granicami planu;

17) dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

18) dopuszczenie umieszczenia na elewacji budynku szyldów i reklam o łącznej powierzchni nie większej niż 30m2.

2. Zasady wydzielania działek budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 12 nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej oraz w celu regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

§ 9. Na terenie parkingu i dróg wewnętrznych, oznaczonym na rysunku symbolem KDWp, ustala się:

1) lokalizację placu parkingowego dla samochodów osobowych;

2) dopuszczenie lokalizacji jezdni, pieszo jezdni, chodników i ścieżek rowerowych;

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, urządzeń służących utrzymaniu porządku, w tym do selektywnej zbiórki odpadów;

5) dopuszczenie usytuowania dodatkowych, innych niż ustalony w pkt 2, elementów infrastruktury drogowej;

6) podział na działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren.

§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ustala się czasowe objęcie przedmiotowego terenu, koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego: "Grodzisk Wlkp. - Śmigiel" nr 36/97/p z dnia 23.10.1997 r. - ważną do dnia 23.10.2014 r., z możliwością realizacji zabudowy przewidzianej w granicach obszaru objętego planem, w czasie ważności koncesji.

§ 11. W przypadku przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z liniami rozgraniczającymi określonymi w planie, minimalnymi powierzchniami działek budowlanych i pozostałymi ustaleniami.

§ 12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się obowiązek każdorazowego zgłaszania do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP projektowanych budowli i obiektów o wysokości równej i większej niż 50m npt przed wydaniem pozwolenia na budowę.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się powiązanie dróg wewnętrznych z istniejącymi drogami publicznymi poza granicami planu zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) zachowanie ciągłości powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i gazowej;

3) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej;

6) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw płynnych, gazowych i stałych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji oraz alternatywne źródła energii;

7) dopuszczenie lokalizacji nowych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;

8) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wolnostojących, w tym małogabarytowych, częściowo zagłębionych w ziemi lub wbudowanych przy czym pomieszczenia na ten cel należy zlokalizować na poziomie "0" zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 15. Nie określa się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

§ 16. Dla terenu objętego planem ustala się 15% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 17. Z dniem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 537/3 w Nowym Tomyślu, tracą moc ustalenia uchwały nr XLIII/302/2002 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 czerwca 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2002 r. Nr 104 z dnia 5 sierpnia 2002r. poz. 2597), w części dotyczącej ustaleń niniejszej uchwały oraz obszaru objętego niniejszym planem.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Tomasz Wlekły


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały nr XL/411/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewid. 537/3, 528 i 529 w Nowym Tomyślu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został opracowany zgodnie z przepisami, w tym:

- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318),

- ustawą z dnia z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.),

- ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235).

Prace nad planem rozpoczęto w wyniku podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu nr XXX/300/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr 537/3, 528 i 529 w Nowym Tomyślu. Projekt planu wraz z prognozą uzyskał opinie i został uzgodniony stosownie do ustaleń art. 17 pkt 6 powołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W dniach od 30 stycznia 2014 r. do 20 lutego 2014 r. projekt planu miejscowego wraz z prognozą wyłożony był w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu do publicznego wglądu. W dniu 13 lutego 2014 r. została przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie oraz prognozie rozwiązaniami, która nie wniosła uwag do projektu. Do dnia 6 marca 2014 r. do planu i do prognozy można było składać uwagi. Do projektu planu i prognozy nie została złożona żadna uwaga.

Wobec dopełnienia przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) procedury, przedłożono Radzie Miejskiej w Nowym Tomyślu "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewid. 537/3, 528 i 529 w Nowym Tomyślu", w celu uchwalenia.

Rada Miejska w Nowym Tomyślu stwierdza, że rozwiązania przyjęte w planie nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowy Tomyśl, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/216/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 sierpnia 2012 roku. W związku z powyższym, podjęcie przez Radę Miejską w Nowym Tomyślu uchwały dotyczącej uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewid. 537/3, 528 i 529 w Nowym Tomyślu", jest w pełni uzasadnione.

Po uchwaleniu planu uchwała wraz z dokumentacją planistyczną przekazana zostanie Wojewodzie w celu oceny zgodności z prawem a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/411/2014
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 21 marca 2014 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/411/2014
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 21 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/411/2014
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 21 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama