reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 17/14 Zarządu Powiatu Gostyńskiego; Zarządu Powiatu Rawickiego

z dnia 21 maja 2014r.

w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Gostyńskiego - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej ul. Szkolna 1, 63-910 Miejska Górka, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Gostyńskiego - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej ul. Szkolna 1, 63-910 Miejska Górka, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zawarte pomiędzy Powiatem Rawickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Rawickiego, w imieniu którego działają:

1. Zygmunt Wolny - Starosta Rawicki,

2. Krzysztof Synoracki - Wicestarosta Rawicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Rawickiego Pani Barbary Noga,
a Powiatem Gostyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gostyńskiego, w imieniu którego działają:

3. Robert Marcinkowski - Starosta Gostyński,

4. Janusz Sikora - Wicestarosta Gostyński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Gostyńskiego Eleonory Gościniak.

Na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 10 b ust. 6 w związku z art. 68 c ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), Powiat Rawicki i Powiat Gostyński zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Powiat Gostyński zobowiązuje się do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej ul. Szkolna 1, 63-910 Miejska Górka zwanych dalej "WTZ w Miejskiej Górce", działających na terenie powiatu rawickiego, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w wysokości i na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.

2. Wykaz uczestników rehabilitacji w WTZ w Miejskiej Górce będzie przekazywany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

3. Ilość uczestników na dzień zawarcia porozumienia wynosi 3 osoby.

§ 2. 1. Koszty, o których mowa w § 1 ust.1, określa się w wysokości odpowiadającej dofinansowaniu pokrywanemu przez samorząd powiatowy, tj. 10% całkowitych kosztów rehabilitacji uczestnika ustalonych na podstawie planu finansowego WTZ w Miejskiej Górce na rok 2014.

2. Całkowity koszt rehabilitacji jednego uczestnika WTZ w Miejskiej Górce w roku 2014 wynosi miesięcznie 1.414,45 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czternaście złotych 45/100gr.), z czego: 90%, tj. 1.273 zł stanowią środki PFRON a 10%, tj. 141,45 zł - środki samorządu powiatowego.

3. W roku 2014 Powiat Gostyński przekaże Powiatowi Rawickiemu kwotę w wysokości iloczynu liczby uczestników WTZ w Miejskiej Górce i kwoty stanowiącej równowartość 10% rocznego kosztu rehabilitacji uczestnika, ustalonego zgodniez ust.2, co stanowi łącznie kwotę 5.092,20 zł. (słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 20/100 gr.).

4. W przypadku zmiany liczby uczestników rehabilitacji WTZ w Miejskiej Górce
z terenu powiatu gostyńskiego, strony porozumienia zobowiązują się do odpowiedniego rozliczenia środków z uwzględnieniem czasu faktycznego uczestnictwa w danym roku w rehabilitacji w WTZ w Miejskiej Górce w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu nowego uczestnika lub skreśleniu z listy uczestników, zgodnie z zasadą określoną w ust. 3.

5. W przypadku zmiany wysokości dofinansowania pokrywanego ze środków samorządu powiatowego, Powiat Gostyński zobowiązuje się do partycypowania w kosztach utrzymania uczestników WTZ w Miejskiej Górce do wysokości wkładu własnego poniesionego przez Powiat Rawicki.

6. Zmiana wysokości dofinansowania, o którym mowa w ust. 5 wymaga zawarcia aneksu do niniejszego porozumienia.

§ 3. 1. Powiat Gostyński zobowiązuje się do przekazania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3 w terminie do dnia 30 czerwca 2014r. na konto Powiatu Rawickiego: PKO BP SA o/Rawicz 71 1020 3121 0000 6102 0004 7878.

2. Rozliczenie dotacji celowej, o której mowa w § 2 dokonane zostanie do dnia 15 stycznia 2015r.

3. Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej nastąpi na wskazany rachunek bankowy Powiatu Gostyńskiego: BZ WBK S.A. o/Gostyń 55 1090 1258 0000 0001 0475 4485 w terminie do dnia 15 stycznia 2015r.

4. Dotacja, o której mowa w §2 nie może być przekazana na inny cel niż wykorzystany w porozumieniu. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego 2015r.

§ 4. Współpracę merytoryczną w zakresie realizacji porozumienia ze strony Powiatu Rawickiego prowadzić będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, a ze strony Powiatu Gostyńskiego - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają pod rygorem nieważności zawarcia aneksu w formie pisemnej.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r..

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Starosta


Robert Marcinkowski


Wicestarosta


Janusz Sikora

Starosta


Zygmunt Wolny


Wicestarosta


Krzysztof Synoracki


Skarbnik


Eleonora Gościniak


Skarbnik


Barbara Noga

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama