reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.228.2014.15 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 27 maja 2014r.

orzekające nieważność § 2 oraz § 3 w zakresie wyrazów „gdy właściciel nieruchomości wyrazi zgodę na lokalizację punktu handlowego” uchwały Nr 440/XLII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Działając na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.)

orzekam

nieważność § 2 oraz § 3 w zakresie wyrazów „gdy właściciel nieruchomości wyrazi zgodę na lokalizację punktu handlowego” uchwały Nr 440/XLII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych - ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.1.228.2014.15
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2014 r.

Uchwałę podjęto na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.)

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Ślesin została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 12 maja 2014 r.

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, co następuje :

             

Na sesji w dniu 30 kwietnia 2014r. Rada Miejska Gminy Ślesin podjęła uchwałę
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Rada Miejska Gminy Ślesin przyjęła następujące brzmienie przepisu § 2 podjętej uchwały: „Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

- sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży powinna być prowadzona w sklepach ze sprzedażą artykułów spożywczych,

- sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży powinna być prowadzona w zakładach gastronomicznych, kawiarniach, restauracjach, barach, pijalniach, itp.”

Dokonując powyższej regulacji Rada działała na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z jego treścią rada gminy ma obowiązek określić w drodze uchwały zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.

Zdaniem organu nadzoru obowiązek wynikający z art. 12 ust. 2 ustawy nie został przez Radę wypełniony. Przepis § 2 uchwały nie określa bowiem zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych, lecz wskazuje jedynie profile działalności prowadzonej przez podmioty uprawnione do sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 lipca 2007r. (sygn. akt II GSK 81/07) zawarte w art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi upoważnienie do ustalenia „zasad usytuowania miejsc” musi podlegać ścisłej wykładni językowej. Tak więc usytuowanie to położenie, lokalizacja, umiejscowienie (słownik synonimów, PWN, Warszawa 2007); umiejscowienie czegoś, to z kolei miejsce, jakie to coś zajmuje względem czegoś (Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2007).

W podobny sposób Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się we wcześniejszym wyroku z dnia 6 maja 1994r. (sygn. akt S.A./Gd 2824/93) stwierdził, iż pod pojęciem "zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych" należy rozumieć ich rozmieszczenie
w terenie, a w szczególności ich usytuowanie względem miejsc chronionych jak szkoły, przedszkola, miejsce kultu religijnego itp.

W świetle powyższych ustaleń, a także przedstawionego orzecznictwa NSA, stwierdzić należy, iż z treści przepisu § 2 uchwały nie wynikają zasady usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych. W szczególności Rada nie wskazała lokalizacji takich miejsc względem innych obiektów, w tym obiektów w sposób szczególny chronionych przepisami ustawy. Zamiast tego określono jedynie rodzaje sklepów i punktów gastronomicznych, w których dopuszcza się sprzedaż i podawanie alkoholu.

W związku z powyższym uznać należy, iż nie została wypełniona delegacja ustawowa określona w art. 12 ust. 2 ustawy, co stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności § 2 uchwały.

Należy również zwrócić uwagę na brzmienie przepisu art. 12 ust. 4 ustawy, zgodnie
z którym liczba punktów sprzedaży oraz usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych powinny być dostosowane do potrzeb ograniczania dostępności alkoholu, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rada Miejska Gminy Ślesin powołując podstawę prawną podjętej uchwały pominęła art. 12 ust. 4 ustawy. Takie rozwiązanie wywołuje wątpliwość czy przy uchwalaniu przedmiotowej uchwały uwzględniono powinność ograniczania dostępności alkoholu określoną w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podobnie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 maja 2012 r. (sygn. akt II GSK 497/11) stwierdził, iż rada gminy podejmując uchwałę na podstawie art. 12 ust. 2 powinna mieć na względzie również regulacje zawarte w art. 12 ust. 4 ustawy, gdyż przepis ten ma charakter upoważniający, zatem powinien być także wskazany jako podstawa prawna podjętej uchwały.

Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy Rada Miejska Gminy Ślesin przyjęła przepis
§ 3 uchwały w następującym brzmieniu: „Wprowadza się na terenach Gminy Ślesin stały zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w następujących lokalizacjach:

- targowiskach /za wyjątkiem piwa/, gdy właściciel nieruchomości wyrazi zgodę na lokalizację punktu handlowego,

- stadionach,

- plażach i kąpieliskach /za wyjątkiem piwa/,

- polach namiotowych /za wyjątkiem piwa/.”

Zastrzeżenie organu nadzoru budzi użycie wyrazów „gdy właściciel nieruchomości wyrazi zgodę na lokalizację punktu handlowego”. Użyte sformułowanie jest w opinii organu nadzoru niejasne
i budzi wątpliwości interpretacyjne. Wykładnia językowa przepisu sprowadza się do stwierdzenia, iż zakazana jest sprzedaż i podawanie alkoholu na terenie targowiska w sytuacji gdy właściciel nieruchomości, na której znajduje się targowisko, udzieli zgody na lokalizację punktu handlowego,
w którym prowadzona jest sprzedaż i podawanie alkoholu. W przypadku tak brzmiącej normy całkowicie zbędny i zarazem mylący wydaje się zapis warunkujący zakaz sprzedaży i podawania alkoholu udzieleniem zgody przez właściciela nieruchomości. Zastosowanie wykładni gramatycznej prowadzić może bowiem do wniosku, iż w razie braku takiej zgody zakaz sprzedaży i podawania alkoholu zostanie wyłączony, co skutkuje powstaniem wewnętrznej sprzeczności tak sformułowanej normy.

Przyjęte brzmienie § 3 uchwały narusza zatem w sposób istotny § 25 w zw. z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r., Nr 100 poz. 908) nakazujący by przepis prawa materialnego możliwie bezpośrednio i wyraźnie wskazywał kto, w jakich okolicznościach
i jak powinien się zachować. Należy również zwrócić uwagę na § 6 rozporządzenia, zgodnie
z którym przepisy należy redagować w taki sposób aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawarte w nich normy wyrażały intencje prawodawcy. Z przepisu tego wynikają m.in. dyrektywy precyzji tekstu prawnego i jego komunikatywności dla adresatów, które wiążą się
z realizacją zasady określoności przepisów prawnych. Ta ostatnia zasada stanowi zaś jeden
z elementów składających się na zasadę państwa prawnego sformułowaną w art.
2 Konstytucji R.P. (Wyrok NSA z dnia 13 marca 2013r., sygn. akt II OSK 2570/12)

Ponadto należy zauważyć, iż badana uchwała uchyla uchwałę Nr 388/XXXIX/13 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych. Zmiana w stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały polega m.in. na dodaniu kwestionowanego sformułowania w treści przepisu § 3, który wprowadzał zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na targowiskach. Badana uchwała przekazana do organu nadzoru nie zawiera uzasadnienia, w którym wskazane byłyby motywy zastąpienia dotychczasowej regulacji nowymi przepisami, co dodatkowo utrudnia możliwość ustalenia intencji Rady w kwestii dokonanych zmian.

Podsumowując stwierdzić należy, iż podjęta przez Radę Miejską Gminy Ślesin uchwała Nr 440/XLII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 kwietnia 2014 r. zawiera wady prawne, które powodują konieczność wyeliminowania § 2 oraz w części § 3 uchwały poprzez stwierdzenie nieważności. W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie:

Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski

(-) Piotr Florek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Hipoteczny Familia S.A.

Fundusz Hipoteczny Familia S.A. działa w Polsce od lipca 2010 roku. Oferuje usługę odwróconej hipoteki w formie renty dożywotniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama