| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXIV/827/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 15 kwietnia 2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni w Sadach, pomiędzy ulicą Kobylnicką i S11

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni w Sadach, pomiedzy ulicą Kobylnicką i S11, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne" (Uchwała Nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 r.), zwany dalej "planem".

2. Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwaną "rysunkiem planu", zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni w Sadach, pomiedzy ulicą Kobylnicką i S11, składający się z:

a) części A opracowanej w skali 1 : 5 000,

b) części B opracowanej w skali 1 : 2 000;

2) załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie bez podmurówki, w którym część ażurowa stanowi przynajmniej 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia;

2) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

3) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

4) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć elementy Systemu Informacji Gminnej, informacji przyrodniczej, turystycznej lub edukacji ekologicznej oraz tablice z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych.

§ 3. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZL, 2ZL;

2) teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem: KD-D.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) zakaz grodzenia terenów, z wyjątkiem przypadków wynikających z:

a) prowadzenia gospodarki leśnej i planu urządzenia lasu,

b) funkcjonowania systemu melioracyjnego,

c) bezpieczeństwa ruchu i funkcjonowania układu drogowego oraz infrastruktury technicznej,

d) bezpieczeństwa publicznego;

2) w przypadku lokalizacji ogrodzeń, o których mowa w pkt 2, ustala się ogrodzenia wyłącznie ażurowe bez podmurówki, o wysokości do 1,6 m;

4) zakaz lokalizacji:

a) reklam i szyldów,

b) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

5) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ochronę i utrzymanie krajobrazu złożonego ze zbiorowisk roślinnych lasów, zadrzewień i zakrzewień;

2) utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych;

3) wprowadzenie nowych nasadzeń drzew na terenach 1ZL, 2ZL;

4) stosowanie do nowych nasadzeń rodzimych drzew i krzewów oraz stosowania roślin okrywowych, charakterystycznych dla danego siedliska;

5) stosowanie nawierzchni przepuszczalnych dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów duktów leśnych przeznaczonych dla ścieżek rowerowych oraz szlaków pieszych;

6) zachowanie ukształtowania terenu;

7) rekultywację terenu w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleby lub ziemi albo niekorzystnego przekształcenia naturalnego ukształtowania;

8) stosowanie przeciwhałasowych rozwiązań technicznych w jezdni w celu zapewnienia określonych przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach zabudowy mieszkaniowej znajdującej się poza obszarem planu;

9) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

10) w zakresie gospodarki odpadami:

a) gromadzenie i zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) dopuszczenie zagospodarowania mas ziemnych w obrębie terenu;

11) nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia powierzchni gruntu na terenach dróg publicznych, z uwzględnieniem wymagań sieci infrastruktury technicznej.

§ 6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

1) zakaz lokalizacji budynków i budowli, z zastrzeżeniem pkt 4;

2) ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 1ZL w obszarze oddziaływania elektroenergetycznych linii napowietrznych;

3) uwzględnienie w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej;

4) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.

§ 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, chodników w granicach obszaru objętego planem oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym;

2) dopuszczenie na terenie drogi publicznej lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego;

3) szerokość drogi publicznej w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

4) parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją, w zakresie nie definiowanym ustaleniami planu;

5) dopuszczenie lokalizacji drogowych obiektów inżynierskich;

6) lokalizację drogi publicznej klasy dojazdowej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KD-D;

7) zakaz tworzenia bezpośrednich włączeń do drogi ekspresowej S11.

§ 8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie:

a) sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej,

b) systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;

2) zachowanie istniejących sieci infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem ich modernizacji i przebudowy, a także przeniesienia sieci na tereny komunikacji;

3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;

4) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach terenu, z dopuszczeniem dla terenu drogi publicznej odprowadzenia tych wód do sieci kanalizacji deszczowej.

§ 9. 1. Na terenach zieleni izolacyjnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, w zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania ustala się:

1) dostosowanie drzewostanu do warunków siedliskowych;

2) zachowanie istniejących i lokalizację nowych zadrzewień, o charakterze krajobrazowym i izolacyjnym;

3) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, z uwzględnieniem pkt. 4;

4) dopuszczenie realizacji budowli i urządzeń takich jak:

a) ścieżki piesze i rowerowe,

b) obiekty małej architektury, w tym służące rekreacji lub utrzymaniu porządku przy ścieżkach rowerowych i szlakach pieszych,

c) sieci infrastruktury technicznej;

5) dopuszczenie zalesiania gruntów niezadrzewionych na podstawie planu zalesienia.

§ 10. Na terenie drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-D, w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się lokalizację jezdni, chodników i ścieżek rowerowych.

§ 11. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/827/2014
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 15 kwietnia 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/827/2014
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni w Sadach, pomiędzy ulicą Kobylnicką i S11

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 31.01.2014 r. do dnia 28.02.2014 r.

Uwagi można było składać do dnia 18.03.2014 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag do projektu planu, w związku z czym Rada Gminy Tarnowo Podgórne nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/827/2014
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni w Sadach, pomiędzy ulicą Kobylnicką i S11

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Określa się sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które należą do zadań własnych gminy, w zakresie:

1) gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowego;

2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji:

3) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska;

4) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.);

5) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 lub służących innym celom jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) wydatki z budżetu gminy;

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych;

3) udział inwestorów a także właścicieli nieruchomości w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego - "PPP".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »