| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/418/14 Rady Gminy Orchowo

z dnia 2 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594; zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318;
Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 849) pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 718) Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Orchowo ustala się
w następującej wysokości:

1. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części położonych, zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, na terenach rekreacyjnych lub letniskowych 0,71 zł

2. Od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków mieszkalnych lub ich części 0,55 zł

3. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,50 zł

4. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,54 zł

5. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,40 zł

6. Od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,31 zł

7. Od 1m2 budynków lub ich części wykorzystywanych na cele rekreacyjne lub letniskowe, położonych na terenach ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę rekreacyjną lub letniskową lub opisanych jako budynki wykorzystywane na cele rekreacyjne lub letniskowe w wydanej decyzji o warunkach zabudowy 7,21 zł

8. Od budowli 2% ich wartości

9. Od 1m2 powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,72 zł

b) pozostałych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty zabudowane - tereny mieszkaniowe i oznaczone symbolem B, w tym zajętych na prowadzenie płatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,16 zł

c) ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rekreacyjne lub letniskowe i wykorzystywane do tych celów oraz grunty pozostałe sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków inaczej niż grunty zabudowane - tereny mieszkaniowe i oznaczone symbolem innym niż B 0,44 zł

10. Od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,10 zł

§ 2. Płatnicy podatku od nieruchomości, należności z tego tytułu mogą wpłacać u inkasenta - sołtysa, w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Nr 51 8543 0000 2003 3000 0101 0001 w LBS Strzałkowo O/Orchowo.

§ 3. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/297/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do obliczania podatku począwszy od 01.01.2015 r.

§ 7. Uchwała podlega ponadto podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej odpisów na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orchowo oraz tablicach ogłoszeń w innych miejscach publicznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »