| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/342/14 Rady Miejskiej Turku

z dnia 30 października 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/273/13 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./, art.212 ust.1 pkt.1-2, art.214 pkt 1 i 2, art.215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Turku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXII/273/13 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2014 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 1/14 Burmistrza Miasta Turku z dnia 02 stycznia 2014r.,

Zarządzeniem Nr 23/14 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 stycznia 2014r.,

Zarządzeniem Nr 28/14 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 stycznia 2014r.,

Uchwałą Nr XXXIII/280/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 06 lutego 2014r.,

Zarządzeniem Nr 37/14 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lutego 2014r.,

Uchwałą Nr XXXIV/291/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 13 marca 2014r.,

Zarządzeniem Nr 47/14 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 marca 2014r.,

Zarządzeniem Nr 53/14 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2014.,

Zarządzeniem Nr 60/14 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 kwietnia 2014r.,

Uchwałą Nr XXXV/303/14 rady Miejskiej Turku z dnia 08 maja 2014r.,

Zarządzeniem Nr 70/14 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 maja 2014r.,

Zarządzeniem Nr 80/14 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 maja 2014r.,

Uchwałą Nr XXXVI/318/14 Rady Miejskiej w Turku z dnia 12 czerwca 2014r.,

Zarządzeniem Nr 91/14 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 czerwca 2014r.,

Zarządzeniem Nr 107/14 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 czerwca 2014r.,

Zarządzeniem Nr 115/14 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 lipca 2014r.,

Zarządzeniem Nr 128/14 Burmistrza Miasta Turku z dnia 21 sierpnia 2014r.,

Zarządzeniem Nr 133/14 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 sierpnia 2014r.,

Uchwałą Nr XXXVII/332/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 11 września 2014r.,

Zarządzeniem Nr 145/14 Burmistrza Miasta Turku z dnia 19 września 2014r.,

Zarządzeniem Nr 150/14 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 września 2014r.,

Zarządzeniem Nr 152/14 Burmistrza Miasta Turku z dnia 03 października 2014r.,

Zarządzeniem Nr 162/14 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 października 2014r.

wprowadza się następujące zmiany:

1/ W § 1 w ust. 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 91.523.842,40 zł zwiększa się o kwotę 237.452,00 zł do kwoty 91.761.294,40 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 84.202.253,40 zł zwiększa się o kwotę 276.852,00 zł do kwoty 84.479.105,40 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 7.321.589,00 zł zmniejsza się o kwotę 39.400,00 zł do kwoty 7.282.189,00 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza sięw zł

Dział

Rozdział

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

900

90095

2007

67.048,00

67.048,00

0,00

921

92116

2320

100.000,00

50.000,00

50.000,00

926

92601

6260

1.102.200,00

39.400,00

1.062.800,00

zwiększa sięw zł

Dział

Rozdział

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

150

15011

0750

320.000,00

70.000,00

390.000,00

150

15011

0830

27.000,00

8.000,00

35.000,00

700

70005

0920

49.000,00

12.000,00

61.000,00

756

75616

0500

700.000,00

100.000,00

800.000,00

756

75618

0480

560.000,00

76.000,00

636.000,00

801

80104

2310

200.000,00

100.000,00

300.000,00

852

85212

2360

60.000,00

4.000,00

64.000,00

926

92604

0830

675.000,00

23.900,00

698.900,00

2/ W § 1 w ust.2

a/ w pkt. 2) kwotę dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 339.000,00 zł zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 389.000,00 zł,

b/ w pkt.3) kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.420.348,00 zł zmniejsza się o kwotę 67.048,00 zł do kwoty 1.353.300,00 zł;

3/ W § 2 w ust. 1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 92.908.342,40 zł zwiększa się o kwotę 237.452,00 zł do kwoty 93.145.794,40zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 80.609.797,40 zł zwiększa się o kwotę 375.452,00 zł do kwoty 80.985.249,40 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 12.298.545 zł zmniejsza się o kwotę 138.000,00 zł do kwoty 12.160.545,00 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza sięw zł

Dział

Rozdział

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

600

60016

4270

100.000,00

50.000,00

50.000,00

600

60016

6050

3.606.245,00

115.000,00

3.491.245,00

600

60017

4270

51.000,00

25.000,00

26.000,00

710

71004

4300

70.000,00

27.000,00

43.000,00

710

71004

4390

8.000,00

5.000,00

3.000,00

750

75095

6050

30.000,00

30.000,00

0,00

801

80101

4010

7.450.000,00

43.678,00

7.406.322,00

801

80101

4040

614.693,00

10.000,00

604.693,00

801

80101

4140

5.778,00

5.000,00

778,00

801

80101

4260

488.388,00

19.000,00

469.388,00

801

80104

2310

15.000,00

10.000.00

5.000,00

801

80110

4010

4.930.000,00

2.326,00

4.927.674,00

801

80110

4040

414.386,00

16.262,00

398.124,00

900

90095

4307

67.048,00

67.048,00

0,00

900

90095

4309

11.832,00

11.832.00

0,00

921

92116

2480

1.025.000,00

10.000,00

1.015.000,00

zwiększa sięw zł

Dział

Rozdział

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

700

70005

4270

2.697.350,00

128.000,00

2.825.350,00

754

75412

2820

40.000,00

20.000,00

60.000,00

801

80101

4300

149.000,00

7.932,00

156.932,00

801

80104

2540

1.285.000,00

300.000,00

1.585.000,00

851

85154

4170

57.000,00

27.500,00

84.500,00

851

85154

4210

15.758,00

2.000,00

17.758,00

851

85154

4300

61.037,00

46.500,00

107.537,00

852

85212

4010

157.284,00

3.500,00

160.784,00

852

85212

4110

187.606,00

500,00

188.106,00

852

85295

2360

48.000,00

4.000,00

52.000,00

853

85305

2830

270.000,00

15.000,00

285.000,00

854

85401

4010

601.378,00

91.350,00

692.728,00

854

85401

4110

121.984,00

4.916,00

126.900,00

921

92118

2480

960.000,00

2.500,00

962.500,00

926

92604

4170

6.000,00

4.000,00

10.000,00

926

92604

4210

83.790,00

5.000,00

88.790,00

926

92604

4300

67.000,00

14.400,00

81.400,00

926

92604

4430

10.000,00

500,00

10.500,00

dodaje się w

Dział

Rozdział

§

Kwotę

150

15011

6050

7.000,00

4/ W załączniku nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych dokonuje się zmiany:

a/ w dziale 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

w pkt. 4 - "Budowa ulicy Os. Uniejowskie, Folwarcznej i Wschodniej" kwotę planowanych środków budżetowych w wysokości 120.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 115.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł,

b/ w dziale 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

w pkt. 1 - "Opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 2016-2030" kwotę planowanych środków budżetowych w wysokości 30.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,

c/ dodaje się:

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

pkt. 1 - "Zakup i montaż zewnętrznej bramy segmentowej w budynku produkcyjnym Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości" kwota planowanych środków budżetowych 7.000,00 zł.

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 5 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

5/ W § 2 w ust 2

a/ w pkt. 2) kwotę wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 339.000,00 zł zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 389.000,00 zł,

b/ w pkt. 3) kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 358.052,00 zł zmniejsza się o kwotę 78.880,00 zł do kwoty 279.172,00 zł;

6/ Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

7/ W § 5

a/ w pkt.1) kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.679.740,00 zł zmniejsza się o kwotę 17.500,00 zł do kwoty 3.662.240,00 zł,

b/ w pkt.2) kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.355.476,00 zł zwiększa się o kwotę 339.000,00 zł do kwoty 3.694.476,00 zł;

8/ W załączniku nr 7 - Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy - dokonuje się zmian:

a/ w pkt.I - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - kwotę 3.679.740,00 zł zmniejsza się o kwotę 17.500,00 zł do kwoty 3.662.240,00zł,

- w pkt. 1 - Dotacje celowe - kwotę 714.740,00 zł zmniejsza się 10.000,00 zł do kwoty 704.740,00 zł

w ppkt.10/ - Dotacje celowe dla Gminy Miejskiej Koło na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola niepublicznego - kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł,

- w pkt.2 - Dotacje podmiotowe - kwotę 2.965.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 7.500,00 zł do kwoty 2.957.500,00 zł,

w ppkt.2/ - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - kwotę 1.025.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 1.015.000,00 zł,

w ppkt.3/ - Muzeum Rzemiosła Tkackiego - kwotę 960.000,00 zł zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 962.500,00 zł,

b/ w pkt.II - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - kwotę 3.355.476,00zł zwiększa się o kwotę 339.000,00 zł do kwoty 3.694.476,00 zł,

- w pkt.1 - Dotacje celowe - kwotę 1.999.958,00 zł zwiększa się o kwotę 39.000,00 zł do kwoty 2.038.958,00 zł,

w ppkt.1/ - Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową - kwotę 40.000,00 zł zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł,

w ppkt.7/ - Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej - kwotę 48.000,00 zł zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 52.000,00 zł,

w ppkt.8/ - Dofinansowanie działalności żłobka niepublicznego - kwotę 270.000,00 zł zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 285.000,00 zł,

- w pkt.2 - Dotacje podmiotowe - kwotę 1.355.518,00 zł zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.655.518,00 zł,

w ppkt.1/ - Dofinansowanie działalności przedszkola niepublicznego - kwotę 1.285.000,00 zł zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.585.000,00 zł.

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 7 w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

9/ Załącznik nr 6 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

- otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

10/ W załączniku nr 8 w pkt. II - Wydatki - dokonuje się zmian:

a/ w pkt.1 - Wydatki bieżące - kwotę planu w wysokości 1.176.400,00 zł zmniejsza się o kwotę 441.400,00 zł dom kwoty 735.000,00 zł.

- w ppkt. 1/ - Oczyszczanie miasta - kwotę planu w wysokości 481.400,00 zł zmniejsza się o kwotę 481.400,00 zł do kwoty 0,00 zł,

- w ppkt. 2/ - Urządzanie i utrzymanie zieleni - kwotę planu w wysokości 680.000,00 zł zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 720.000,00 zł,

b/ w pkt.2 - Wydatki inwestycyjne - kwotę planu w wysokości 1.423.600,00 zł zwiększa się o kwotę 441.400,00 zł do kwoty 1.865.000,00 zł,

- w ppkt.1/ - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach budowy dróg gminnych - kwotę planu w wysokości 900.000,00 zł zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł,

- w ppkt. 2/ - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach budowy i rozbudowy dróg wewnętrznych - kwotę planu w wysokości 170.000,00 zł zwiększa się o kwotę 141.400,00 zł do kwoty 311.400,00 zł;

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 8 w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

11/ W § 8

a/ w ust.1 kwotę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 560.000,00 zł zwiększa się o kwotę 76.000,00 zł do kwoty 636.000,00 zł,

b/ w ust. 2 kwotę wydatków na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 546.000,00 zł zwiększa się o kwotę 76.000,00 zł do kwoty 622.000,00 zł.

§ 2.

Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVII/332/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 11 września 2014r. zmieniającej uchwałę Nr XXXII/273/13 rady Miejskiej Turku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2014 w § 1 pkt. 3 w tabeli "zwiększa się" w następujący sposób:

wiersz

Dział

Rozdział

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

854

85415

3240

168.016,00

20.000,00

188.016,00

otrzymuje brzmienie:

Dział

Rozdział

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

854

85415

3240

178.016,00

20.000,00

198.016,00

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Turku


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/342/14
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/342/14
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/342/14
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/342/14
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/342/14
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/342/14

Rady Miejskiej Turku

z dnia 30 października 2014r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 237.452,00 zł , w tym:

W dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

- o kwotę 70.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Tureckim inkubatorze Przedsiębiorczości,

- o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z usług świadczonych przez Turecki Inkubator Przedsiębiorczości.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 12.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych czynszów.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

- o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego nas podstawie ustaw

- o kwotę 76.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 - Przedszkola

- o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się dotacje otrzymywane z innych gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami tych gmin.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się planowane dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych/.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność

- o kwotę 67.048,00 zł zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej, w związku z przesunięciem płatności na 2015 rok.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116 - Biblioteki

- o kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się planowaną dotację z Powiatu Tureckiego na prowadzenie biblioteki.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

- o kwotę 39.400,00 zł zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na dofinansowanie zadania: Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz zagospodarowanie terenu przyległego, w celu dostosowania do kwot wynikających z przetargu.

W rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej

- o kwotę 23.900,00 zł zwiększa się planowane dochody z usług świadczonych przez OSiR, w związku z podpisaniem nowych umów na korzystanie z basenu, naukę pływania i organizację zawodów.

W Y D A T K I - zwiększa się o kwotę 237.452,00 zł, w tym:

W dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 7.000,00 zł , z przeznaczeniem na zadanie: Zakup i montaż zewnętrznej bramy segmentowej w budynku produkcyjnym Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

W dziale 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

- o kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,

- o kwotę 115.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Budowa ulicy Os. Uniejowskie, Folwarcznej i Wschodniej.

W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne

- o kwotę 25.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 128.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na remont lokali komunalnych.

W dziale 710 - Działalność usługowa

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- o kwotę 32.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność

- o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 2016-2030, w związku ze zleceniem wykonania zintegrowanej strategii rozwoju gmin Powiatu Tureckiego realizowanej w ramach projektu: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej na realizacje zadań związanych z ochroną przeciwpożarową.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

- o kwotę 77.678,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na utrzymanie szkół podstawowych, z przeznaczeniem tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach.

- o kwotę 7.932,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu sali i dowóz dzieci na zajęcia w-f za miesiąc listopad w Szkole Podstawowej Nr 1.

W rozdziale 80104 - Przedszkola

- o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowana dotację celowa dla Gminy Miejskiej Koło na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola niepublicznego,

- o kwotę 300.000,00 zł zwiększa się planowaną dotacje przeznaczoną na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych.

W rozdziale 80110 - Gimnazja

- o kwotę 18.588,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na utrzymanie Gimnazjum Nr 2, z przeznaczeniem tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicy tej szkoły.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- o kwotę 76.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań wynikających z miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na pokrycie kosztów działań wobec dłużników alimentacyjnych.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność

- o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się planowane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, z przeznaczeniem na organizację imprez i spotkań /Andrzejki, Mikołajki/ dla dzieci z rodzin ubogich oraz osób starszych.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85305 - Żłobki

- o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację przeznaczoną na dofinansowanie działalności żłobka niepublicznego.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 - Pozostałą działalność

- o kwotę 78.880,00 zł /z tego 67.048,00 zł ze środków zewnętrznych/ zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania w zakresie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Turek, w związku z przesunięciem płatności na 2015 rok.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116 - Biblioteki

- o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku.

W rozdziale 92118 - Muzea

- o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się planowaną dotację dla Muzeum Miasta Turku, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży pod nazwą; Turecko-Dunajowieckie wariacje inspirowane mistrzem Mehofferem, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej

- o kwotę 23.900,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Turku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »