reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/375/14 Rady Gminy Lubasz

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 2014r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.,poz.594 ze zmianami), art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 5 sierpnia 2013r.,poz.885, ze zmianami) Rada Gminy Lubasz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/299/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014r.,zmienionej zarządzeniem nr 5/2014 Wójta Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2014r.,uchwałą nr XXXI/320/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2014r., zarządzeniem nr 10/2014 Wójta Gminy Lubasz z dnia 14 marca 2014r., zarządzeniem nr 14/2014 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 marca 2014r., uchwałą nr XXXII/328/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 14 kwietnia 2014r., zarządzeniem nr 22/2014 Wójta Gminy Lubasz z dnia 29 kwietnia 2014r., zarządzeniem nr 29/2014 Wójta Gminy Lubasz z dnia 20 maja 2014r., zarządzeniem nr 41/2014 Wójta Gminy Lubasz z dnia 12 czerwca 2014r., zarządzeniem nr 47/2014 Wójta Gminy Lubasz z dnia 12 sierpnia 2014r.,uchwałą nr XXXIV/348/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 sierpnia 2014r. , uchwałą nr XXXV/365/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 września 2014r., zarządzeniem nr 63/2014 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 września 2014r. oraz zrządzeniem nr 71/2014 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 października 2014r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 164.374,00 zł godnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 179.626,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi 23.964.090,65 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.837.742,65 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.126.348,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi 23.516.158,65 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22.505.631,65 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 1.010.527,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. 1) Zwiększa się nadwyżkę budżetu gminy o 344.000 zł tj. do kwoty 447.932 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2) Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy o 215.000 zł tj. do kwoty 1.095.646 zł

3) Zwiększa się plan rozchodów budżetu gminy o 129.000 zł tj. do kwoty 1.543.578 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/299/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2013r. (wydatki majątkowe) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się dochody- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 9 do uchwały nr XXX/299/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2013r.( zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 11 do uchwały nr XXX/299/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2013r. (Fundusz Sołecki) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 12 do uchwały nr XXX/299/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2013r. (Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lubasz


Wiesław Łyczykowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/375/14
Rady Gminy Lubasz
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały nr XXXVI/375/14

Rady Gminy Lubasz

z dnia 7 listopada 2014r.

I. Dochody :

- zwiększenie z tytułu:

1. dofinansowania budowy urządzenia wodnego-kanału Lubaskiego (firma POLO-Market)

-55.000 zł,

2. sprzedaży mienia komunalnego - 36.900 zł,

3. zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych (świetlice wiejskie) - 27.400 zł,

4. zwrotu kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola Lubasz z terenu Gminy Czarnków

- 7.200 zł,

5. pozostałych dochodów własnych-łącznie o 9.575 zł ( podatki i opłaty-zwiększenie

o 41.800 zł; odsetki i koszty upomnień - zwiększenie o 20.000 zł ; odpłatność stołówka

szkolna-zmniejszenie o 18.225 zł; dzierżawa nieruchomości - zmniejszenie 34.000 zł),

6. sprzedaży maszyny rolniczej soł. Bzowo-Goraj - 2.170 zł z przeznaczeniem na

naprawę innego sprzętu znajdującego się na stanie sołectwa,

7. wynajmu sali wiejskiej w soł.Kamionka - 1.600 zł z przeznaczeniem na koszty

utrzymania świetlicy,

8. odszkodowanie firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie ogrodzenia boiska Orlik

podczas huraganu - 21.706 zł z przeznaczeniem na naprawę tego ogrodzenia,

9. odszkodowanie firmy ubezpieczeniowej za szkodę zalaniową oraz wybicia szyby

w Szkole Podstawowej w Jędrzejewie - 2.823 zł z przeznaczeniem na naprawę tych

szkód.

II. Wydatki

1. Zmniejszenie limitu wydatków z:

1) kosztów budowy urządzenia wodnego - Kanału Lubaskiego - 63.000 zł,

2) poz. dofinansowania dla Powiatu - 65.240 zł ( ścieżki spacerowe -65.000 zł, chodnik Prusinowo - 240 zł),

3) przebudowy dróg gminnych i budowy ścieżek spacerowych - 8.000 zł,

4) kosztów odsetek od kredytów i pożyczek - 111.000 zł,

5) dotacji dla niepublicznego i publicznego przedszkola w Czarnkowie - 8.000 zł,

6) kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami( opracowania geodezyjnych, wyceny itp.) - 10.000 zł,

7) poz. zarządzania kryzysowego - 20.000 zł,

8) bieżącego utrzymania Urzędu Gminy - 5.375 zł

2. Zwiększenie limitu wydatków na:

1) dotację dla Edukacji - 15.500 zł,

2) udział gminy w realizacji projektu unijnego "Integracja środowisk wiejskich w Gminie Lubasz poprzez remonty świetlic wiejskich w Sokołowie , Kamionce i Kruteczku"

- 29.000 zł,

3) schronisko dla zwierząt - 13.000 zł,

4) zabezpieczenie udziału gminy ( 20%) w wypłacie zasiłków okresowych dla

podopiecznych ( GOPS) - 5.000 zł,

5) opracowania dot. analizy ścieków ,uzyskania efektu ekologiczn.+ koszty wykonania tablic informacyjnych - 4.540 zł,

6) oczyszczanie ulic - 4.000 zł,

7) utrzymanie zieleni - 2.700 zł,

8) opłata z tyt. nie wykonania umowy przyłączeniowej do sieci energetycznej

( kanalizacja sanitarna wsi Dębe) - 5.950 zł,

9) remont pomnika ppłk. Orłowskiego po dewastacji - 3000

Wprowadzono również zmiany , na wnioski sołectw, w zakresie Funduszu Sołeckiego

i środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw. Zmiany w planach

finansowych placówek oświatowych i GOPS dotyczą m.in. zabezpieczenia limitu

wydatków na zwrot dotacji niezgodnie wykorzystanych w 2013r. . W wyniku kontroli

przypisano do zwrotu łącznie 943 zł ( 825 zł + odsetki 118 zł).

Przychody

Zmniejszenie kwoty kredytu planowanego( 955.000 zł) do zaciągnięcia w 2014r.

o 215.000 zł tj. do kwoty 740.000 zł.

III. Rozchody

Zwiększenie spłaty rat pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Gruntami o kwotę 129.000 zł ( przesunięcie planowanych

spłat z 2015 i 2016r. celem zachowania w tych latach wskaźnika wynikającego

z art.243 ustawy o finansach publicznych , zgodnie z aneksami do umów)

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami nr 1- 8.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Chechelska-Dziepak

Rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, mediator sądowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama