reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 4 lutego 2015r.

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie

Na podstawie §6 i §7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz.U. z 2001 r. Nr 121, poz. 1307) zarządzam ogłoszenie zmiany statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie, po jej wpisaniu do Rejestru związków międzygminnych, zgodnie z treścią uchwał podjętych przez Rady Gmin tworzących Związek:

W Statucie Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie przyjmuje się następujące zmiany:

1. dodanie do zapisów Statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie § 6 ust. 1 pkt 1 litera w Statutu Związku Gmin Krajny o następującej treści:

1. 1) w) umarzanie opłat związanych z odpadami komunalnymi.".

2. dodanie do zapisów Statutu Związku Gmin Krajny § 6 ust. 3 punkt 7 i punkt 8 Statutu Związku Gmin Krajny o następującej treści:

3. 7) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749);

§ 6. 3. 8) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1015)".

3. zmianę § 26 ust. 3 Statutu Związku Gmin Krajny, który otrzymuje następujące brzmienie:

3. Na Zarządzie spoczywają obowiązki wójtów gmin (burmistrzów, prezydentów miast) - członków Związku - w zakresie wykonywania zadań gmin wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami). W ramach powyższych praw i obowiązków Zarząd w szczególności:

1) organizuje przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów;

2) zawiera z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranym w drodze przetargu, o którym mowa w pkt 1, umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3) weryfikuje dane zawarte w kwartalnym sprawozdaniu sporządzanym przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz żąda jego uzupełnienia;

4) sporządza roczne sprawozdanie z realizacji zadań Związku z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przekazuje je marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy;

5) przeprowadza, w sposób zwyczajowo przyjęty, kampanię informacyjną na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości, w zakresie określonym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

6) sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy w zakresie swojej właściwości, w tym może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych;

7) pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przekazuje ją na rzecz Związku;

8) dochodzi od właścicieli nieruchomości zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w postępowaniu egzekucyjnym;

9) przyjmuje od właścicieli nieruchomości deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

10) określa, w razie niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

11) określa właścicielom nieruchomości, w drodze decyzji, wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

12) prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym dokonuje wpisy, zmiany oraz wykreślenia z rejestru;

13) podejmuje decyzje w sprawie umarzania lub odmowy umorzenia opłaty związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi",

Wojewoda Wielkopolski

(-) Piotr Florek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Hanna Bartkowiak

Konsultant/Zespół Doradców Unijnych SmartConsulting S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama