| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/28/2015 Rady Gminy Przygodzice

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie poboru podatków w?drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2013 r., poz. 1381 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2013 r., poz. 465), w zw. z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 r., poz. 749 ze zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Zarządza się na terenie gminy pobór w drodze inkasa :

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

2) podatku rolnego od osób fizycznych;

3) podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. 1. Inkasentami uprawnionymi do pobierania wymienionych w § 1 podatków są sołtysi na terenie swojego sołectwa, t.j:

a) Pan Kaleta Mariusz - na terenie Sołectwa Antonin,

b) Pan Kazimierz Walotka - na terenie Sołectwa Bogufałów,

c) Pani Wioletta Mrugała - na terenie Sołectwa Czarnylas,

d) Pan Stanisław Gąsiorek - na terenie Sołectwa Chynowa,

e) Pan Ryszard Wróbel - na terenie Sołectwa Dębnica,

f) Pan Mirosław Wczesny - na terenie Sołectwa Hetmanów,

g) Pan Wiesław Witek - na terenie Sołectwa Janków Przygodzki,

h) Pani Iwona Król- na terenie Sołectwa Ludwików,

i) Pan Kazimierz Niziołek - na terenie Sołectwa Przygodzice,

j) Pani Ewelina Czekalska - na terenie Sołectwa Przygodziczki,

k) Pan Zenon Szymankiewicz - na terenie Sołectwa Smardów,

l) Pan Aleksander Pietrzak - na terenie Sołectwa Topola Wielka,

m) Pan Andrzej Dobras - na terenie Sołectwa Topola-Osiedle,

n) Pan Roman Strączkowski - na terenie Sołectwa Wysocko Małe.

2. Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście.

3. Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą utraty stanowiska.

§ 3. 1. Inkasenci, o których mowa w § 2, są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków od osób zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania.

2. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w ciągu 2 dni roboczych po ostatnim dniu, w którym wpłata podatku winna nastąpić.

§ 4. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 5. 1. Za pobranie podatków i wpłacenie ich do Urzędu Gminy, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne od osobiście zainkasowanych kwot podatków wymienionych w § 1, zgodnie ze stawkami procentowymi dla poszczególnych sołectw:

a) w Sołectwie Antonin – 23%,

b) w Sołectwie Bogufałów – 23%,

c) w Sołectwie Czarnylas – 9 %,

d) w Sołectwie Chynowa – 9 %,

e) w Sołectwie Dębnica – 9 %,

f) w Sołectwie Hetmanów – 36%,

g) w Sołectwie Janków Przygodzki – 8 %,

h) w Sołectwie Ludwików – 30 %,

i) w Sołectwie Przygodzice – 8 %,

j) w Sołectwie Przygodziczki – 18 %,

k) w Sołectwie Smardów – 20%,

l) w Sołectwie Topola Wielka – 9%,

m) w Sołectwie Topola-Osiedle – 8%,

n) w Sołectwie Wysocko Małe – 8%.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi najpóźniej w terminie 14 dni od dnia następnego po dokonaniu wpłaty podatków do Urzędu Gminy przez inkasenta.

3. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

§ 6. Traci moc uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy Przygodzice z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przygodzice.

§ 8. Uchwała podlega rozplakatowaniu w Urzędzie Gminy oraz na terenie gminy Przygodzice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 b ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym oraz art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy może zarządzić pobór podatków w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Wprowadzenie nowej uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa ma na celu określenie inkasentów po zmianach w związku z przeprowadzonymi wyborami sołtysów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »