reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258
i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885
ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem
Nr OR.0050.1.26.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę668.061,73 złi ustala się na kwotę 49.601.301,46 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi49.601.301,46 złz tego:

1) dochody bieżące w kwocie47.449.539,73 zł

2) dochody majątkowe w kwocie2.151.761,73 złw tym:

a) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 645.761,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę2.468.061,73złi ustala się na kwotę 49.724.501,46zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi49.724.501,46zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości46.884.701,45 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości2.839.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"§ 3 Uchwala się deficyt w kwocie 123.200 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych.

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.800.000 zł

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.676.800 zł". zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6. §5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami". zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 6 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin". zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie
6.736.933,82 zł z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.991.857,82 zł w tym na:

a) zadania bieżące- 3.414.857,82 zł

b) zadania majątkowe- 577.000,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.745.076,00 zł
w tym na:

a) zadania bieżące- 2.455.796,00 zł

b) zadania majątkowe- 289.280,00 zł". zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr7 do niniejszej uchwały.

9. § 9 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 9 Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego". zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

10. § 11 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"§11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 285.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 280.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł". zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

11. § 12 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. "§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 253.121,45 zł". zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Janus

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/72/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2015 rokuw sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rokDOCHODY

1. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę 27.002.00 zł z tytułu otrzymanego zawiadomienia z KBW w Pile z dnia 12 marca 2015 roku
o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem
na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP.

2. W dziale Różne rozliczenia zmniejsza się dochody o kwotę118.856,00 zł z tytułu podziału ostatecznej części oświatowej subwencji ogólnej
na podstawie pisma MF nr ST3.4750.5.2015.

3. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę1.854,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia za szkody w wyniku
włamania - kradzieży w Szkole Podstawowej w Pruścach.

4. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę112.300,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na : ü zadanie własne w zakresie "Pomocy państwa w zakresie dożywiania". Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.64.2015.2 z dnia 10 marca 2015 roku
- 79.700 zł, ü zadanie zlecone w zakresie Karta Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2015.2 z dnia 18 marca 2015 roku - 1.600 zł oraz środki pozyskane z innych źródeł (DENDRO) na sfinansowanie zakupu podręczników i turnusu rehabilitacyjnego dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w kwocie 31.000 zł.

5. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody
o kwotę645.761,73 zł
z tytułu otrzymanej refundacji za poniesione wydatki w 2014 roku za realizację
operacji z PROW na lata 2007-2013 pn. Modernizacja świetlic wiejskich wraz
z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowościach: ü Owieczki- 120.576,99 zł, ü Laskowo- 138.287,79 zł, ü Karolewo - 72.680,00 zł, ü Jaracz - 161.889,95 zł, ü Garbatka - 152.327,00 zł. Ogółem dochody zwiększono o kwotę 668.061,73 złWYDATKI

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę34.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach "Wielkopolska Odnowa Wsi" w miejscowościach: Budziszewko, Gościejewo (wkład gminy 24.000 zł)
oraz przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zaplanowanych środków na przedsięwzięcie funduszu sołeckiego Budziszewko (10.000 zł).

2. W dziale Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę489.300,00 zł z przeznaczeniem na: ü lokalny transport zbiorowy na trasie Rogoźno - Murowana Goślina - 50.000 zł, ü pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego na dofinansowanie przebudowy
istniejącego chodnika przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie - 50.000 zł, ü zakup słupków w celu ograniczenia wjazdu na ul. Norwida od drogi wojewódzkiej 2.000 zł, ü utwardzenie kruszywem drogi Jaracz Młyn - 30.000 zł, ü uzupełnienie środków na akcję zima - 33.000 zł, ü profilowanie dróg i ulic gruntowych - 22.000 zł, ü naprawa przepustów - 35.000 zł, ü oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych - 30.000 zł, ü naprawa i regulacja kratek ulicznych i kanalizacji deszczowej - 30.000 zł, ü czyszczenie kanalizacji deszczowej - 25.000 zł, ü desykacja krzewów i koszenie poboczy - 25.000 zł, ü zakup dwóch wiat przystankowych do miejscowości Owieczki II i Pruśce - 7.300 zł, ü przebudowę chodników przy ul. W. Szkolnej, M. Szkolnej i Piekarskiej - 100.000 zł, ü budowę parkingu przy bloku nr 17 ul. Czarnkowskiej - etap II - 50.000 zł,

3. W dziale Turystyka zwiększa się wydatki o kwotę67.000,00 zł z przeznaczeniem na: ü zlecenie zdania organizacji pożytku publicznego w zakresie turystki - 1.000 zł ü budowę monitoringu na promenadzie nad jeziorem Rogozińskim - 66.000 zł oraz wykonanie piaskownicy na placu zabaw przy promenadzie w ramach zaplanowanych środków w budżecie +/- 3.000 zł.

4. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę253.500,00 zł z przeznaczeniem na: ü modernizację pawilonów (budynki po ZS Agrobiznesu) na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 200.000 zł, ü zmniejszono wydatki przeznaczone na remont budynku gminnego o kwotę -
(-) 46.500 zł ü zakup gruntów od SM w Obornikach - 100.000 zł,

5. W dziale Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę269.375,73 zł
z przeznaczeniem na: ü wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 239.375,73 zł, ü opracowanie strategii Gminy - 25.000 zł, ü uporządkowanie części terenu przy urzędzie w celu przygotowania
dodatkowych miejsc parkingowych - 5.000 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału
na kwotę +/- 15 zł na zadaniach zleconych.

6. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę 27.002,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

7. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki
o kwotę136.000,00 zł
z przeznaczeniem na: ü dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu Policji w Rogoźnie
- 36.000 zł, ü uzupełnienie środków na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach
ratowniczych - 5.000 zł; zakup paliwa - 15.000 zł; przeglądy i naprawy sprzętu pożarniczego - - 5.000 zł, ü remont autodrabiny POP CH06 - OSP Rogoźno - 15.000 zł, ü zwiększenie środków na rozbudowę remizy OSP Owieczki - 20.000 zł, ü budowę wjazdu do garaży w remizie OSP Pruśce - 35.000 zł, ü dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego - rozpieraka cylindrycznego
dla OSP Parkowo (dotacja celowa) - 5.000 zł.

8. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę319.041,00 zł na: ü Modernizację starego budynku Gimnazjum nr 1 w celu przygotowania od września
br. pomieszczeń dla 6 - latków (pierwszych klas) - 246.500 zł, ü zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w związku
z koniecznością zatrudnienia na 25/40 etatu nauczyciela wspomagającego
do oddziału przedszkolnego przy SP w Budziszewku - 15.667 zł, ü zakup 10 licencji MS Office i modernizację sieci w ZS w Parkowie - 3.900 zł, ü remont kuchni w Przedszkolu w Parkowie - 40.000 zł, ü usunięcie szkody spowodowanej włamaniem w SP w Pruścach - 1.854 zł, ü wymianę 6 okien w Przedszkolu Nr 1 w Rogoźnie - 10.120 zł, ü organizację przez Gminę Oborniki XI Festiwalu Przyrodniczego (pomoc finansowa) - 1.000 zł, oraz dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 772.215 zł w związku
z ustawową koniecznością wyodrębnienia wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i młodzieży
w gimnazjach.

9. W dziale Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę127.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach - 27.000 zł oraz rozbudową Oddziałów Szpitala Powiatowego
w Obornikach - 100.000 zł (dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu).

10. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę248.464,00 zł
ze względu na: ü zwiększoną liczbę wniosków osób ubiegających się o zasiłek celowy- w miesiącu styczniu wydano 186 decyzji odnotowano znaczny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego w związku z powyższym zwiększa się świadczenia społeczne br.
o kwotę 52.000 zł (w tym świadczenia na zdarzenie losowe -pożar 2.000 zł), ü zwiększoną liczbę usług opiekuńczych w terenach wiejskich wydatki zwiększa się
o kwotę 20.000 zł, ü umieszczenie od stycznia dodatkowo 3 osób w DPS w Chodzieży - 64.164 zł, ü otrzymane zawiadomienie o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na dożywianie - 79.700 zł, ü prowadzenie Karty Dużej Rodziny - zadanie zlecone - 1.600 zł, ü świadczenia społeczne związane z zakupem podręczników i organizacją turnusu rehabilitacyjnego dla podopiecznych GOPS - 31.000 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 3.200 zł
na zadaniach zleconych.

11. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki
o kwotę192.279 zł
z przeznaczeniem na: ü podłączenie nieruchomości gminnych do kanalizacji sanitarnej - 70.000 zł, ü udzielenie dofinansowania do zakupu wyposażenia gabinetu weterynaryjnego
w schronisku AZOREK w Obornikach (pomoc finansowa), do którego dostarczane
są bezdomne zwierzęta z terenu naszej gminy - 20.000 zł, ü wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na istniejących słupach
za kwotę 11.200 zł (w sołectwie: Jaracz 5 lamp przy drodze Rożnowice za kwotę 7.500,-; Grudnie 2 lampy przy budynku świetlicy i w Kaziopolu bud. Nr 9 - za kwotę 2.500,-; w Gościejewie przy placu zabaw za kwotę 1.200 zł), ü zwiększenie środków o kwotę 5.000 zł na wykonanie projektu oświetlenia ulic
Ks. Werbla, Szarych Szeregów i Prusa, ü budowę punktu oświetlenia na ul. Leśnej za kwotę -10.000 zł, ü utrzymanie i wyposażenie targowiska miejskiego przy ul. Nowej - 76.079 zł
(zakup 6 ławek, wynagrodzenie i pochodne od nich naliczone dla gospodarza targowiska, wykonanie dwóch furtek , oznakowania ppoż, zakup oprogramowania wraz z komputerem, drukarką oraz przenośnym terminalem do inkasa opłaty targowej),

12. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki
o kwotę278.600,00 zł z przeznaczeniem na: ü zadanie zlecone organizacjom pożytku publicznego na wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej - 600 zł, ü zakup szafki z mikserem do sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Karolewie
- 3.000 zł, ü remont dachu przybudówki przy świetlicy w Parkowie - 10.000 zł, ü podłączenia przetwornicy z akumulatorem w budynku kotłowni świetlicy Słomowo - 1.000 zł, ü zakup klimatyzatora do budynku świetlicy w Gościejewie - 14.000 zł, ü zakup blachodachówki do wymiany na budynku świetlicy w Grudnie - 50.000 zł, ü budowę zewnętrznej klatki schodowej do budynku RCK (dotacja celowa) - 180.000 zł, ü zwiększenie środków na ochronę zabytków (dotacje celowe) - 20.000 zł,

13. W dziale Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę26.500 zł
z przeznaczeniem na: ü dotacje celowe z budżetu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 13.500 zł( turniej Bocii - 1.000,-, zakup toreb ratowniczych - typu R1 - 10.000,-, dofinansowanie zakupu jachtu sportowego- 2.500,-), ü remont strzelnicy - 20.000 zł, ü zakup materiałów na renowacje boiska w Siernikach - 3.000 zł oraz przeniesienie zaplanowanych środków na realizacje przedsięwzięcia sołectwa Budziszewko w kwocie (-) 10.000 zł między działami, rozdziałami i paragrafami. Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 2.468.061,73 złDokonano zmian w n/w załącznikach:Nr 3 "Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2015 roku" wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 1.800.000 zł. Nr 4 "Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2015" zwiększono łączne nakłady oraz planowane wydatki o kwotę 1.321.800 zł. Nr 5 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok" zwiększono o kwotę 28.602 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na łączną kwotę
+/- 3.215 zł. Nr 6 "Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań własnych na 2015 rok" zwiększono o kwotę 79.700 zł. Nr 7 "Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2015 roku" zwiększono udzielone dotacje na zadania bieżące o kwotę 41.700 zł, dotacje na zadania majątkowe o kwotę 382.000 zł. Nr 8 "Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno oraz zakres i kwota dotacji przedmiotowej na 2015 rok" dokonano uzupełnienia zakresu i kwot udzielonej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Pismo RIO w Poznaniu Nr WA-0903/160/2/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku. Nr 9 "Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok" dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami
w ramach rozdziału na kwotę +/- 5.600 zł. Nr 10 "Przedsięwzięcia funduszu sołeckiego na 2015 rok" dokonano zmiany nazwy przedsięwzięć
w sołectwie Budziszewko i Parkowo oraz przeniesiono wydatki między działami, rozdziałami ,
paragrafami i zadaniami na ogólną kwotę +/- 18.000 zł. Zmiany dokonano na podstawie wniosków
o zmianę zakresu przedsięwzięć z dnia 20 i 23 marca 2015 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/72/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/72/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/72/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/72/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/72/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/72/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/72/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/72/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/72/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VII/72/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VII/72/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik11.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama