| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/20/2015 Rady Gminy Kaczory

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaczory w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaczory w 2015 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Stefan Kowal


Załącznik do uchwały Nr III/20/2015
Rady Gminy Kaczory
z dnia 24 lutego 2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Kaczory w 2015 roku

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaczory określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaczory i obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 2.

Zapewnienie bezdomnym domowym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 2. Bezdomnym zwierzętom domowym pochodzącym z terenu gminy Kaczory zapewnia się miejsce w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pile - Leszków, zwanym dalej "Schroniskiem", prowadzonym przez firmę "VET- ZOO SERWIS" z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka. W celu monitorowania dalszej sytuacji bezdomnych zwierząt należy dokonać wszczepienia mikroprocesora.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie

§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Kaczory realizowana jest przez lekarza weterynarii oraz wolontariuszy poprzez:

1) udzielanie pomocy weterynaryjnej;

2) leczenie zwierząt chorych oraz potrąconych w wypadkach komunikacyjnych;

3) sterylizację;

4) usypianie ślepych miotów;

5) organizowanie akcji dokarmiania.

§ 4. 1. Udzielenie pomocy wolno żyjącym kotom odbywa się w miejscu ich bytowania,

zaś leczenie i sterylizacja przeprowadzana jest przez lekarza weterynarii w prywatnym gabinecie weterynaryjnym w Kaczorach.

2. Dokarmianie wolno żyjących kotów bytujących na terenie gminy Kaczory, realizuje Urząd Gminy Kaczory - inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska, z udziałem wolontariuszy.

Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kaczory odbywać się będzie w zależności od zaistniałych potrzeb, z urzędu, na zgłoszenie interwencyjne.

2. Czynności odławiania bezdomnych zwierząt przeprowadzane są przez firmę "VET - ZOO SERWIS" o której mowa w § 2 niniejszego Regulaminu.

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla ich życia i zdrowia, a także nie będzie zadawać im cierpienia.

4. Odłowione zwierzęta są przewożone środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt i przetrzymywane w Schronisku, prowadzonym przez podmiot o którym mowa w ust. 2, gdzie poddawane są:

1) oględzinom lekarza weterynarii, który zapewnia zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną i który na tej podstawie podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu;

2) odpowiedniemu leczeniu na podstawie decyzji lekarza weterynarii, o którym mowa w pkt 1;

3) 14 - to dniowej kwarantannie;

4) oddaniu poprzedniemu właścicielowi lub przekazaniu do adopcji.

Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących kotów w schronisku dla zwierząt.

§ 6. 1. Odławione z terenu Gminy Kaczory i przewiezione do Schroniska, bezdomne zwierzęta po odbyciu 14 - to dniowej kwarantanny poddawane są obowiązkowej sterylizacji.

2. Zabiegi sterylizacji przeprowadzane są w Schronisku, bądź przez lekarza weterynarii zapewniającego całodobową opiekę weterynaryjną o którym mowa w § 12.

Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich.

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Urząd Gminy, poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy oraz współpracę z sołtysami wsi.

Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących kotów.

§ 8. W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt lekarz weterynarii dokonuje usypiana ślepych miotów zwierząt, w szczególności wolno żyjących kotów, oraz ślepych miotów bezdomnych psów na terenie gminy Kaczory.

Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca

dla zwierząt gospodarskich

§ 9. 1. Zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Kaczory zapewnia się miejsce w gospodarstwie rolnym znajdującym się w miejscowości Krzewina 5A, które obowiązane jest posiadać pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Weterynarii.

2. Podmiot określony w ust. 1 spełnia wszystkie warunki do przyjęcia zwierząt gospodarskich, zapewniając im schronienie, wyżywienie i opiekę weterynaryjną.

Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 10. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną lekarz weterynarii Mirosław Kuchnowski prowadzący Gabinet Weterynaryjny "PIEGUS" z siedzibą w Kaczorach ul. Krótka 1, 64-810 Kaczory.

Rozdział 10.
Finansowanie programu

§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Kaczory na rok 2015 w kwocie 30 000,00 zł.

§ 12. 1. Środki finansowe wydatkowane będą w szczególności na:

1) utrzymanie zwierząt w schronisku,

2) wykonywanie zabiegów sterylizacji,

3) zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt,

4) zakup karmy dla kotów wolno żyjących,

5) przeprowadzanie badań weterynaryjnych,

6) wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

7) prowadzenie adopcji zwierząt.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Stefan Kowal


Uzasadnienie

do uchwały Nr III/20/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaczory w 2015 roku

Przepis art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) stanowi, że rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Działania określone w Programie dotyczą przede wszystkim psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w Gminie Kaczory. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt.

Zgodnie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, projekt Programu został przekazany do zaopiniowania przez podmioty, o których mowa w art. 11a ust. 7 pkt 1-3 niniejszej ustawy.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaczory w 2015 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pile - pismo Nr PIW.ChZ.603.3.2015 z dnia 14.01.2015 r.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Pile pismem z dnia 3.02.2015 r. zaopiniowało pozytywnie Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaczory w 2015 roku, po uwzględnieniu wniesionych uwag. Uwagi te zostały w Programie uwzględnione z wyjątkiem wprowadzenia programu znakowania zwierząt poprzez wszczepienie mikroprocesora (brak środków finansowych).

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Stefan Kowal

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »