| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/37/2015 Rady Gminy Trzcinica

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzcinica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. 2013 r. poz. 645, poz. 1318; Dz. U. 2014 r. poz. 379 i poz.1072) oraz art. 20 c ust. 4 i 6, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity; Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357) Rada Gminy Trzcinica uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzcinica:

Kryterium

Liczba punktów

Kandydat 5-letni realizujący obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

10 pkt.

Praca lub prowadzenie działalności gospodarczej przez rodzica samotnie wychowującego kandydata

3 pkt.

Praca obojga rodziców kandydata lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej

2 pkt.

Kandydat 4-letni

2 pkt.

Kandydat, którego rodzeństwo w r. szk, na który prowadzony jest nabór będzie kontynuować wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego składany jest wniosek

1pkt.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły

1 pkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (załącznik nr 1),

- oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik nr 2),

- kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzeństwa kandydata w przedszkolu, do którego składany jest wniosek, złożona przez rodziców kandydata,

- świadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły (załącznik nr 3)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczacy Rady Gminy


mgr Zdzisław Mikołajczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/37/2015
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 25 marca 2015 r.

…………………………………………. (miejscowość, data)

…………………………………………….. (imię i nazwisko Wnioskodawcy)

…………………………………………….. (adres zamieszkania)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem*

Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) kandydujące do Publicznego Przedszkola Samorządowego w ………………………………. oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem*. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………….. (podpis Wnioskodawcy)

*- zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 17 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Przewodniczacy Rady Gminy


mgr Zdzisław Mikołajczyk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/37/2015
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 25 marca 2015 r.

…………………………………………. (miejscowość, data)

…………………………………………….. (imię i nazwisko Wnioskodawcy)

…………………………………………….. (adres zamieszkania)

……………………………………………… (imię i nazwisko dziecka kandydującego do przedszkola)

Oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej

Matka kandydata

Oświadczam, że Ja niżej podpisana, matka dziecka…………………………………………. (imię i nazwisko dziecka)

kandydującego do Publicznego Przedszkola Samorządowego w …………………………….

*jestem zatrudniona w …………………………………………………………………. (nazwa zakładu pracy)

*prowadzę działalność gospodarczą……………………………………………………..

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………… (podpis matki kandydata)

Ojciec kandydata

Oświadczam, że Ja niżej podpisany, ojciec dziecka…………………………………………. (imię i nazwisko dziecka)

kandydującego do Publicznego Przedszkola Samorządowego w …………………………….

*jestem zatrudniony w …………………………………………………………………. (nazwa zakładu pracy)

*prowadzę działalność gospodarczą……………………………………………………..

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………… (podpis ojca kandydata)

* zaznaczyć właściwą odpowiedź

Przewodniczacy Rady Gminy


mgr Zdzisław Mikołajczyk


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/37/2015
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 25 marca 2015 r.

…………………………………………. (miejscowość, data)

…………………………………………….. (imię i nazwisko Wnioskodawcy)

…………………………………………….. (adres zamieszkania)

……………………………………………… (imię i nazwisko dziecka kandydującego do przedszkola)

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły.

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka (kandydata)…………………………… (imię i nazwisko rodzeństwa) uczęszcza do funkcjonującej w pobliżu szkoły………………………………………………………. (nazwa i adres placówki)

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………….. (podpis)

Przewodniczacy Rady Gminy


mgr Zdzisław Mikołajczyk

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Szczerbowski

Prawnik, ekspert prawa cywilnego, podatkowego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »