reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Szczytniki

z dnia 5 marca 2015r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.) u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej składa się do Wójta Gminy Szczytniki w formie pisemnej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: kopię aktualnego odpisu z właściwego organu rejestracyjnego (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) czyli kopię aktualnego odpis z KRS, innego rejestru lub ewidencji lub odpisu z KRS pobrany ze strony: https://ems.ms.gov.pl

2) w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów i nieformalnych grup mieszkańców - pisemne oświadczenie wszystkich osób wchodzących w ich skład potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane.

3) wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej wymagających wsparcia finansowego z budżetu Gminy Szczytniki należy składać w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, z zastrzeżeniem ust. 4

4) w roku 2015 wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej można składać do 15 kwietnia.

§ 3. 1. Ostatecznej akceptacji wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dokonuje Wójt Gminy Szczytniki.

2. Wójt powołuje zespół do oceny wniosków oraz ustala zasady jego pracy.

W skład powołanego zespołu wchodzą:

1) Bogdan Augustyniak - Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki,

2) Wiesław Wróbel - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty … Rady GminySzczytniki,

3) Dorota Marucha - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Szczytnikach

3. Po rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca powiadamiany jest w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego, o sposobie jego załatwienia.

4. O kolejności realizacji wniosku decyduje liczba uzyskanych punktów oraz możliwości finansowe Gminy Szczytniki.

§ 4. 1 Składany wniosek weryfikowany jest pod kątem zgodności zgłaszanej inicjatywy z zakresem zadań określonych w art. 19b ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j .Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118 ze zm.)

2. Przy ocenie wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod uwagę będą brane następujące kryteria:

1) celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, (maksymalna liczba punktów: 5),

2) liczba osób, którym służyć będzie zadanie publiczne wykonane w ramach inicjatywy lokalnej, (maksymalna liczba punktów: 5),

3) wkład własny wnioskodawcy, który stanowią:

a) udział finansowy, (maksymalna liczba punktów: 5),

b) udział rzeczowy - w szczególności: dokumentacja projektowa, materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zadania, (maksymalna liczba punktów: 5),

c) wkład osobowy wyrażony jako wartość pieniężna pracy wnioskodawcy, (maksymalna liczba punktów: 5),

4) udział finansowy Gminy niezbędny do realizacji zadania oraz ewentualne koszty, jakie będzie ponosiła Gmina Szczytniki w konsekwencji realizacji zadania,(maksymalna liczba punktów: 5).

§ 5. Warunkiem realizacji wniosku jest zawarcie umowy, o której mowa w art. 19d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), pomiędzy Gminą Szczytniki a wnioskodawcą, której wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6. Informację o przyjęciu do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytniki .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Szczytniki .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 5 marca 2015 r.

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

………..……………..

Miejscowość, data

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

…………………………………………………………………..…………………………….

(nazwa zadania)

w terminie ………od…………do……………………………………..

w kwocie ogółem ………………………zł………………..

I. Dane wnioskodawcy (w przypadku grupy inicjatywnej - mieszkańców należy dołączyć listę zawierającą: imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, podpis każdego z członków tworzących grupę)

1)pełna nazwa …...................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze .............................................................. …..

3) nr NIP ...................................................... nr REGON ....................................................................................

4) dokładny adres : …..........................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................................

5) tel., e-mail........................................................................................................................................................

6)nazwa banku i numer rachunku…………………………………………………………………………….………………….................................................................................................................................................

7) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisania umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej

............................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

8) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego …................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

II. Opis zadania

1. Nazwa i opis inicjatywy lokalnej

2. Miejsce wykonywania zadania:

3. Cel zadania, oraz planowana liczba uczestników inicjatywy lokalnej:

4. Wstępny harmonogram planowanych działań, z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia:

L.p.

Planowane działania

Terminy realizacji

5. Zakładane rezultaty realizacji zadania wraz z określeniem liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna oraz społeczne korzyści płynące z realizacji inicjatywy lokalnej:

6. Ewentualne koszty jakie będzie ponosiła Gmina w konsekwencji realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej po jej zakończeniu:

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej:

1. Całkowity koszt zadania....................................

(słownie: ....................................................................................................................................................................)

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

L.p.

Rodzaj kosztów i sposób ich realizacji (zakup usług, rzeczy, kosztorys, wycena, umowa itp.)

Koszt całkowity

(w zł)

Z tego ze środków gminy

W tym wkład własnych wnioskodawcy

finansowy

osobowy

1.

2.

3.

4.

OGÓŁEM

IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania:

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej:

2. Posiadane zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy realizacji inicjatywy - informacje o kwalifikacjach osób pracujących przy zadania:

3. Posiadane rodzaje zasobów rzeczowych (lokalowe, sprzętowe, inne) ważne dla wykonania realizacji zadania:

4. Dotychczasowe doświadczenia wnioskodawcy w realizacji zadań podobnego rodzaju:

Oświadczam(-my), że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym oraz wyrażam (my) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926).

........................................................................................................................

podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu organizacji pozarządowej lub grupy inicjatywnej

Załączniki do wniosku dołącza się:

a) w przypadku złożenia wniosku przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: aktualny odpis z KRS lub wydruk odpisu z KRS pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl

b) w przypadku osób fizycznych pisemne oświadczenie wszystkich osób wchodzących w ich skład potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 5 marca 2015 r.

RAMOWY WZÓR UMOWY O REALIZACJĘ INICJATYWY LOKALNEJ

Umowa nr…

o wykonanie Inicjatywy Lokalnej

zawarta dniu…………..…. w Szczytnikach pomiędzy

Gminą Szczytniki z siedzibą w Szczytnikach nr 139 reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………..................................................................………
a ……………………………………………………………………………………….........................................................................…..

(wnioskodawca, grupa inicjatywna, organizacja)

z siedzibą w...reprezentowanym przez

...........................................................................................................................zwanym dalej "wnioskodawcą".

§ 1.

Gmina Szczytniki oraz wnioskodawca zobowiązują się do realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie uchwały nr. ….................Rady Gminy w Szczytnikach z dnia......................................, określonego we wniosku złożonym przez wnioskodawcę w dniu ……….. , stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 2.

1. W ramach realizacji zadania Gmina Szczytniki zobowiązuje się do …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Gmina Szczytniki przeznacza na realizację zadania środki finansowe w wysokości: ………………..(słownie)……………. …………………………złotych.

3. Gmina Szczytniki udostępni wnioskodawcy do używania stanowiące jej własność…………………………………., konieczne do wykonania zadania w ramach inicjatywy lokalnej.

4. Udostępnienie do używania, nastąpi na podstawie umowy użyczenia, zawartej z zachowaniem wymogów ustalonych w odrębnych przepisach.

§ 3.

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do przekazania wkładu własnego w realizację zadania w formie:

1) świadczenia pracy społecznej:

2) świadczenia finansowego w wysokości:(słownie)

3) świadczeń rzeczowych:

§ 4.

1. Termin wykonania zadania ustala się od dnia …………. do dnia ……………………

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać inicjatywę lokalną zgodnie ze złożonym wnioskiem z uwzględnieniem poszczególnych pozycji kosztorysu.

Podstawą zaliczenia wydatku związanego z inicjatywą lokalną jest przedstawienie oryginalnych dowodów zapłaty: faktur, rachunków wraz z potwierdzeniem zapłaty.

§ 5.

Nadzór nad realizacją zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej prowadzi Gmina Szczytniki .

§ 6.

1. Gmina sprawuje kontrole prawidłowości wykonywania zadania publicznego, w tym wydatkowania przekazanych na inicjatywę środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz. po jego zakończeniu.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz. udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

§7.

1. Sprawozdanie końcowe z realizacji inicjatywy powinno zostać sporządzone przez Wnioskodawcę na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

2. W przypadku nie przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 Gmina wzywa pisemnie Wnioskodawcę do ich złożenia.

Niewykorzystana kwota przekazana przez Gminę Szczytniki na inicjatywę lokalną podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Gminę Szczytniki sprawozdania końcowego, o którym mowa w ust. 1

§ 8.

1. Umowa o realizację zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej może być rozwiązana przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) wycofania się wnioskodawcy w trakcie realizacji zadania.

b) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

c) gdy wnioskodawca odmówi poddaniu się kontroli, bądź w terminie określonym przez Gminę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Rozwiązując umowę Gmina określi wysokość środków finansowych podlegających zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1 termin ich zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.

§ 9.

Wnioskodawca, który realizuje zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej jest zobowiązany zamieszczać na wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.). a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, banerach, logo Gminy Szczytniki oraz. informacji o tym. iż zadanie jest realizowane przy wsparciu Gminy Szczytniki. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

§ 10.

Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11.

Wnioskodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania, jego nieterminową realizację oraz nienależytą jakość.

§12.

Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę gminy sądu powszechnego.

§ 13.

Umowa niniejsza została sporządza w …… jednobrzmiących egzemplarzach:

Wnioskodawca Gmina Szczytniki

…………………. …………………..

Załącznik nr 1 do

ramowego wzoru umowy

o realizację inicjatywy lokalnej

WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA W RAMACH
INICJATYWY LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

.....................................................................................................................................................

(nazwa zadania)

w okresie od ………………................................ do ..................................................................,

określonego w umowie nr ………...., zawartej w dniu ..............................................................,

pomiędzy

..................................................... ……... a ……………………………………………………

(nazwa organu zlecającego) (nazwa organizacji pozarządowej*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

Data złożenia sprawozdania: .....................

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku? Jeśli nie - dlaczego?

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów biorących udział w realizacji zadania i wykorzystania z deklarowanych zasobów rzeczowych.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

L.p.

Nazwa zadania, numer pozycji kosztorysu

Numer dokumentu księgowego

Data wystawienia dokumentu

Nazwa kosztu

Koszt całkowity zadania
w zł (wg umowy)

Z tego ze środków gminy

Z tego ze środków pochodzących z wkładu własnego wnioskodawcy

finansowy

osobowy

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Część III. Dodatkowe informacje

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Załączniki:

1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

Oświadczam(-my), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,

wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

______________

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

KARTA OCENY WNIOSKU O REALIZACJĘ
ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ
Nazwa zadania

Kryteria oceny

Imię i nazwisko oceniającego

Celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej

0-5 pkt.

Liczba osób, którym będzie służyć zadanie publiczne

0-5 pkt.

Wysokość wkładu finansowego, Wnioskodawcy w

szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej

0-5 pkt.

Udział wkładu osobowego

Wnioskodawcy w łącznych

szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej

0-5 pkt.

Udział wkładu rzeczowego ,Wnioskodawcy w łącznych

szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej

0-5 pkt.

Udział finansowy z budżetu gminy

0-5 pkt.

Suma punktów

Przyznana liczba punktów wraz z uzasadnieniem

Podpisy członków Komisji:

Decyzja Wójta Gminy Szczytniki

Wniosek przyjęty/nie przyjęty do realizacji


Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr V / 27 / 2015

RADY GMINY W SZCZYTNIKACH

z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wnioskówo realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Art. 19c ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) nakłada na rade obowiązek określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, na podstawie, których organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, dokonuje oceny wniosku o realizację tego zadania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wójcik

Doradca techniczny firmy Altax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama