reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Kościana; Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 15 kwietnia 2015r.

w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

zawarte między:
Wojewodą Wielkopolskim, reprezentowanym przez Wicewojewodę Wielkopolskiego - Dorotę Kinal, zwanym dalej "Wojewodą",
a Gminą Miejską Kościan, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kościana - Michała Jurgę,
na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 1936 r. Nr 85 poz. 595).

§ 1.

1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowiązek utrzymania grobów wojennych na obszarze Gminy zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.).

2. Do zakresu obowiązku, o którym mowa w ust. 1, należy:

1) utrzymanie porządku i czystości na grobach wojennych;

2) pielęgnacja zieleni na grobach wojennych;

3) doraźna konserwacja nagrobków i pomników na grobach wojennych;

4) przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego w związane z nimi święta i rocznice;

5) na kwaterze wojennej Obrońców Ojczyzny na cmentarzu przy ulicy ks. P. Bączkowskiego w Kościanie: ułożenie kostki wzdłuż kwatery oraz wokół pomnika, ułożenie chodnika na terenie kwatery, remont pomnika;

6) prowadzenie, przy współpracy z Wojewodą, ewidencji grobów wojennych oraz imiennej ewidencji pochowanych w grobach wojennych.

§ 2.

Gmina zobowiązuje się do realizacji obowiązku wymienionego w § 1 w ramach przekazanych jej środków finansowych, z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami.

§ 3.

1. Na realizację obowiązku objętego Porozumieniem Wojewoda w roku 2015 przekaże Gminie dotację w wysokości 31 890 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych).

2. Przekazanie środków finansowych nastąpi w terminie 60 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia.

3. Opóźnienie w terminach uruchomienia dotacji przez Wojewodę może nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych od Wojewody. O przyczynach takiego opóźnienia Gmina zostanie powiadomiona w formie pisemnej.

4. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie określonym w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

§ 4.

1. Wojewoda ma prawo kontroli prawidłowości wykonania obowiązku objętego Porozumieniem w trakcie jego realizacji i po jego zakończeniu.

2. Tryb i zasady przeprowadzenia kontroli określa ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

§ 5.

1. Termin wykorzystania dotacji oraz termin wykonania obowiązku strony ustalają do dnia 31 grudnia 2015 roku.

2. Końcowe rozliczenie środków wykorzystanych na realizację obowiązku ujętego w § 1 Gmina przedłoży Wojewodzie do dnia 13 stycznia 2016 r. oraz zwróci niewykorzystane środki w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r. na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: NBP Oddział w Poznaniu Nr 98 1010 1469 0005 8913 9130 0000.

3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, określonym w ust. 2, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

4. Do rozliczeń, o których mowa w ust. 2, Gmina załącza uwierzytelnione kserokopie następujących dokumentów: zlecenia, faktury lub rachunki, umowy, dokumenty przetargowe, kosztorysy, opisy wykonanych prac, protokoły odbioru.

5. Gmina zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

6. Gmina zobowiązuje się przy realizacji obowiązku do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

7. Wymienione w ust. 4 dokumenty Gmina przekaże do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

§ 6.

1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 7.

Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.

§ 9.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie strony.

2. Porozumienie sporządzono w wersji cyfrowej.

3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski


Dorota Kinal

Burmistrz Miasta Kościana


Michał Jurga

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama