reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 17 lipca 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258
i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885
ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem
Nr OR.0050.1.26.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.74.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.93.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia
21 maja 2015 roku, Uchwałą Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 25 maja 2015 roku i Uchwałą Nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę146.641,39 złi ustala się na kwotę 50.931.483,44 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi50.931.483,44 złz tego:

1) dochody bieżące w kwocie48.654.824,22 zł

2) dochody majątkowe w kwocie2.276.659,22 złw tym:

a) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 768.479,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę146.641,39złi ustala się na kwotę 51.106.683,44zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi51.106.683,44zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości48.056.883,44 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości3.049.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. §5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: '' §5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 6 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: ,, § 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: ,, § 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie
6.878.618.29 zł z tego " :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.258.423,82 zł w tym na:

a) zadania bieżące- 3.531.423,82 zł

b) zadania majątkowe- 727.000,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.620.194,47 zł
w tym na:

a) zadania bieżące- 2.330.914,47 zł

b) zadania majątkowe- 289.280,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Janus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/123/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 17 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/123/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 17 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/123/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 17 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/123/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 17 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/123/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 17 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/123/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 17 lipca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/123/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 17 lipca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

DOCHODY

1. W dziale Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę111.816,39 zł

z tytułu:

ü otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą w kwocie 27.000 zł. Pismo MF nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 07 lipca 2015 roku.

ü należnej refundacji poniesionych wydatków w 2014 roku z funduszu sołeckiego
w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ogólnej kwocie 84.816,39 zł.

2. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę17.500,00 zł

z tytułu:

ü zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich - 6.000 zł (decyzje Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu naliczone od zwrotu należności głównej za lata 2007-2008),

ü zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich - 6.000 zł (decyzje Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu zwrot za lata 2007-2008 - dokonany w dniu 07 lipca 2015 roku),

ü dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na zadania własne z powiatu
obornickiego w wysokości 2.000 zł,

ü otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa
na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych
oraz pokrycie kosztów związanych z jego wypłatą- 3.500 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I3111.240.2015.8 z dnia 09 lipca 2015 roku.

3. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody
o kwotę 1.575,00 zł

na podstawie decyzji Fundacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży
o dofinansowaniu projektu wymiany pozaszkolnej w 2015 roku - 1.575 zł.

4. W dziale Kultura fizyczna wprowadza się dochody w kwocie15.750,00 zł

z tytułu planowanych wpływów z opłaty (wpisowe) za udział uczestników
w I Rogozińskim półmaratonie Przemysła II.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę146.641,39 zł

WYDATKI

1. W dziale Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę20.000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa
ulicy Cypriana Norwida w Rogoźnie"

2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmiany źródeł finansowania
wydatków z tytułu podatku od nieruchomości i zakupów inwestycyjnych
(zmniejszono środki własne o kwotę 84.816,39 zł, zwiększono o tą samą kwotę wydatki pokryte z dotacji celowych z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 rok z funduszu sołeckiego).

3. W dziale Administracja publiczna dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami
w ramach rozdziału na kwotę +/- 13.000 zł.

4. W dziale Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę22.683,61 zł

w tym:

ü zwiększono wydatki na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce
dydaktyczne szkół podstawowych - (+) 27.000 zł,

ü zmniejszono planowane wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - (-) 49.683,61 zł (przedszkole MOTYLEK (-) 33.000 zł; PRZEMYSLAW (+) 3.000 zł; Akademia Małych Odkrywców (-) 19.683,61 zł).

5. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę17.500,00 zł

z przeznaczeniem na:

ü zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń - 6.000 zł,

ü zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich,
a wypłaconych z dotacji celowej - 6.000 zł,

ü udzielenie zasiłku celowego dla osoby poszkodowanej w wyniku zdarzenia
losowego - 2. 000 zł,

ü wypłatę dodatków energetycznych i pokrycie kosztów związanych z jego
wypłatą - 3.500 zł (zadanie zlecone).

Dokonano również przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach zaplanowanych środków na łączną kwotę +/- 100.000 zł w tym na zadaniu zleconym
+/-72.000 zł.

6. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki
o kwotę32.000,00 zł
z przeznaczeniem na:

ü zakup kosiarki niezbędnej do utrzymania zieleni na terenie miasta i sołectwa
Ruda - ( +)12.000 zł,

ü wykonanie modernizacji oświetlenia na ulicy Kotlarskiej i Kościuszki - (+) 50.000 zł,

ü zmniejszono wydatki po rozstrzygniętym postępowaniu na zadaniu "Budowa oświetlenia w m. Parkowo - Jaracz" - (-) 30.000 zł.

7. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki
o kwotę72.075,00 zł
z przeznaczeniem na:

ü realizację programu wymiany młodzieży polsko- niemieckiej - (+) 1.575 zł,

ü dotację podmiotową dla instytucji kultury (RCK) - (+) 65.000 zł

ü remont dachu przybudówki przy świetlicy w Parkowie - (+) 5.500 zł.

8. W dziale Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę27.750,00 zł

z przeznaczeniem na:

ü rekultywację boiska sportowego w sołectwie Ruda (+) 8.000 zł,

ü zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Kaziopole - (+) 8.000 zł,

ü organizację I Rogozińskiego półmaratonu Przemysła II - (+) 15.750 zł,

ü zmniejszenie zaplanowanych środków na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego w związku z brakiem ofert na dwukrotnie ogłoszony konkurs -
(-) 4.000 zł,

dokonano również przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału
na kwotę +/- 1.000 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę146.641,39 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3"Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2015" zwiększono planowane wydatki o kwotę 60.000 zł.

Nr 4"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok" zwiększono o 3.500 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na łączną kwotę +/- 72.000 zł.

Nr 5 "Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań własnych na 2015 rok" zwiększono
o kwotę 84.816,39 zł.

Nr 6"Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2015 roku" zwiększono udzielone dotacje
na zadania bieżące o kwotę 11.316,39 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Dębska

Prawnik i menadżer LexOmni.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama