Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/70/15 Rady Gminy Kobyla Góra

z dnia 28 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylej Górze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zmianami ), Rada Gminy Kobyla Góra uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/97/12 Rady Gminy Kobyla Góra
z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kobylej Górze wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1) uchwały Nr IX/41/90 z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylej Górze,

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz.114 z późn. zm.),

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.),

9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

10) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz.859 z późn. zm.),

11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej w zakresie wspierania i pracy z rodziną (Dz. U.z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.),

12) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

13) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567),

14) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863),

15) niniejszego statutu";

2) w § 4 ust. 1 dodaje się pkt. pkt. 8, 9, 10 o brzmieniu:

ustalaniu prawa, przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów i zasiłków szkolnych,

9) ustalaniu prawa i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów,

10) przyznawaniu i wydawaniu Karty Dużej Rodziny".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylej Górze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Jakóbczak


Załącznik do Uchwały Nr XI/70/15
Rady Gminy Kobyla Góra
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
uzasadnienie.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe