reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/125/2015 Rady Miasta i Gminy Wronki

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wronki, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ), art. 403 ust. 5 w zw. z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z uwagi na niski stopień skanalizowania gminy (rozproszona zabudowa wiejska) oraz wysokie koszty opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych określa się szczegółowe zasady udzielania dotacji celowych na przedsięwzięcia związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Dotacja dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym, które ze względów technicznych lub ekonomicznych nie mogą być podłączone do sieci kanalizacyjnej.

§ 2. 1. Środki przeznaczone na dofinansowanie części kosztów zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków będą pochodzić z budżetu Gminy Wronki.

2. Dotacja udzielana będzie do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy, w danym roku budżetowym.

§ 3. Dotacja może być przyznana do zakupu lub montażu bądź też zakupu wraz z montażem nowej przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 4. 1. O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, posiadające tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym znajdującym się na terenie gminy Wronki.

2. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą udzielenie dofinansowania:

a) nie stanowi pomocy publicznej;

b) będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE)
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE seria L Nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.);

c) będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE seria L nr 352/9 z dnia 24 grudnia 2013 r.);

3. Wnioskodawca składa wniosek według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały - do Burmistrza Miasta i Gminy Wronki o dofinansowanie przedsięwzięcia
wraz z niezbędnymi dokumentami, w terminie do dnia 30 września danego roku budżetowego. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:

a) pozwolenie wydane przez Starostę Szamotulskiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,50 m3 na dobę,

b) lub kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,

c) pozwolenie wodno - prawne wydane przez Starostę Szamotulskiego, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy.

5. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, na której ma zostać zamontowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, należy uzyskać i dołączyć pisemną zgodę właściciela na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie oczyszczalni na wskazanej nieruchomości. W przypadku współwłasności - wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli.

6. Dotacja wypłacana jest wnioskodawcom spełniającym wszystkie warunki określone niniejszą uchwałą do wysokości, o której mowa w § 6, według kolejności, w jakiej zostały złożone kompletne wnioski. Dotacja nie może być udzielona na przedsięwzięcie, które zostało w całości zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

§ 5. 1. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń przez zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla obiektów budowlanych (budownictwa mieszkaniowego) zlokalizowanych na terenie Gminy Wronki, z jednoczesnym odłączeniem zbiorników bezodpływowych (szamb) w przypadku ich występowania.

2. Wybudowanie i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach prawa.

3. Dotacji nie podlegają:

a) przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarach, gdzie istnieje możliwość przyłączenia posesji do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej,

b) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę.

4. Dofinansowaniu podlegają oczyszczalnie ścieków zakupione i zamontowane w roku bieżącym, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie.

§ 6. 1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości do 50% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100).

2. Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo dla jednego zadania inwestycyjnego, niezależnie od ilości nieruchomości, które obsługiwać będzie inwestycja.

§ 7. 1. Na podstawie wniosku, po sprawdzeniu wiarygodności danych przedstawionych we wniosku, sporządzana będzie z wnioskodawcą pisemna umowa.

2. Umowę, o której mowa w ust. 1 zawiera się na czas określony, nie dłużej jednak niż do dnia 15 listopada danego roku budżetowego.

3. Umowa dotacji będzie zawierać dane określone w art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 8. 1. Wypłata środków dotacji celowej zostanie zrealizowana na podstawie końcowego protokołu oględzin dotowanej inwestycji sporządzonego w terminie do 30 dni po pisemnym zgłoszeniu Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki przez wnioskodawcę wykonania przedsięwzięcia.

2. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię:

a) imiennego dowodu zakupu lub zakupu wraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków,

b) certyfikatu lub aprobaty technicznej wykazującego, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowymi - odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni).

3. Protokół oględzin dotowanej oczyszczalni sporządzony będzie przy udziale przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Wronki oraz wnioskodawcy.

§ 9. 1. Burmistrz bądź osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli inwestycji objętej dotacją, na każdym jej etapie.

2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do rozliczenia zadania nie później niż do dnia 15 listopada roku budżetowego, w którym został złożony wniosek.

3. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać otrzymanej dotacji na inny cel niż określony w umowie. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel niż określony w umowie, dotacja podlega w całości zwrotowi na konto Urzędu wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dotacji z konta budżetu Gminy Wronki do dnia ich wpływu na to konto.

§ 10. Dotacja może podlegać zwrotowi w przypadku eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi przez producenta (dostawcę) urządzeń.

§ 11. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji, o których mowa w uchwale, Burmistrz przedstawia Radzie Miasta i Gminy Wronki w informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wronki.

3. Rozliczenie z wykorzystania udzielonych dotacji Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wronki za dany rok budżetowy.

§ 12. W okresie trzech lat od uzyskania dofinansowania upoważnieni przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Wronki mają prawo przeprowadzić kontrolę w zakresie korzystania z dofinansowanej oczyszczalni ścieków.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XII/95/2011 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wronki, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

§ 15. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 dotacje celowe, o których mowa w niniejszej uchwale obowiązują nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr X/125/2015
Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na zmianę stanu prawnego, który
m in. wymusza na przyszłych beneficjentach przedłożenie organowi udzielającemu dotacji dużej ilości dokumentów. Należało też rozszerzyć grono potencjalnych beneficjentów zgodnie z art. 403 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Znowelizowane zasady udzielania dotacji celowej wynikają z wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt uchwały uzyskał opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z uwagami, które wprowadzono do przedstawionej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Szlachcic

Analityk Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama