| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/255/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6, art.54 ust.7 i art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 191 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się treść § 4 uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:

Dodatek funkcyjny składający z kwoty bazowej, a w przypadku stanowisk kierowniczych również z kwoty zmiennej, zależnej od liczby oddziałów w szkole, zespole, przedszkolu przysługuje:

1) nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora:

a) szkoły lub zespołu liczącego do 10 oddziałów włącznie w wysokości 1000,00 zł + n x 20,00 zł, gdzie "n" oznacza liczbę oddziałów,

b) szkoły lub zespołu liczącego ponad 10 oddziałów w wysokości 1200,00 zł + n x 20,00 zł, gdzie "n" oznacza liczbę oddziałów,

c) przedszkola w wysokości 1000,00 zł + n x 20,00 zł, gdzie "n" oznacza liczbę oddziałów,

2) nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora:

a) szkoły lub zespołu w wysokości 50% dodatku funkcyjnego dyrektora, a w przypadku utworzenia więcej niż 1 stanowiska wicedyrektora - w wysokości 40% dodatku funkcyjnego dyrektora dla każdego stanowiska,

b) przedszkola w wysokości 40% dodatku funkcyjnego dyrektora,

3) nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownika świetlicy w wysokości 170,00 zł + n x 10,00 zł, gdzie "n" oznacza liczbę grup wychowawczych w świetlicy,

4) nauczycielowi, któremu powierzono funkcję kierownika szkoły filialnej w wysokości 200,00 zł + n x 20,00 zł, gdzie "n" oznacza liczbę oddziałów,

5) nauczycielowi, któremu powierzono funkcję:

a) wychowawcy oddziału przedszkolnego 45,00 zł,

b) wychowawcy klasy w szkole podstawowej w wysokości 60,00 zł,

c) wychowawcy klasy w gimnazjum w wysokości 70,00 zł,

d) doradcy metodycznego w wysokości 350,00 zł

e) opiekuna stażu w wysokości 27,00 zł.

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora oraz doradcy metodycznego przyznaje burmistrz,
a pozostałym nauczycielom dyrektor.

3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom wykonującym zadania kierownicze
w zastępstwie.

5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego lub funkcji z innych powodów, a jeśli zaprzestanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

6. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.".

§ 2.

Zmienia się treść § 8 ust.2 uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi miesięcznie:

1) przy 1 osobie w rodzinie - 10 zł,

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 15 zł,

3) przy trzech osobach w rodzinie - 20 zł,

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 25 zł.".

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Adamczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »