Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 6139

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody "Dębina" w Poznaniu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. Poz. 469), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną infiltracyjnego ujęcia wody "Dębina", zlokalizowanego w miejscowości Poznań, gmina Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie, pobierającego wody podziemne z utworów czwartorzędowych oraz wody powierzchniowe z rzeki Warty.

2. Strefę ochronną dzieli się na teren ochrony:

1) bezpośredniej, składający się z 3 części o łącznej powierzchni 181,9055 ha, przedstawionych na mapach stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia, obejmujących działki wyszczególnione w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) pośredniej, składający się z obszaru A i obszaru B, o łącznej powierzchni 406,6 ha, przedstawionych na mapach stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia oraz opisanych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Na obszarze A terenu ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:

1) lokalizowanie ujęć wody, z wyjątkiem:

a) ujęć służących zwykłemu korzystaniu z wód;

b) ujęć służących do podlewania rodzinnych ogródków działkowych;

c) ujęć służących przebudowie i rozbudowie ujęcia wody "Dębina";

2) wprowadzanie ścieków do ziemi lub wód, za wyjątkiem wprowadzanych do rzeki Warty:

a) wód opadowych i roztopowych;

b) ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków komunalnych;

- spełniających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) lokalizowanie dróg publicznych, linii kolejowych, parkingów o powierzchni większej niż 300 m2, zabudowy przemysłowej i magazynowej, myjni, warsztatów i komisów samochodowych, stacji kontroli pojazdów, baz transportowych, bez stosowania:

a) szczelnego podłoża uniemożliwiającego przedostawanie się wód opadowych i roztopowych do gruntu;

b) szczelnych systemów ujmowania wód opadowych i roztopowych wraz z urządzeniami oczyszczającymi;

4) lokalizowanie obiektów generujących ścieki bytowe, komunalne lub przemysłowe, nie posiadających przyłączy do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;

5) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebowisk dla zwierząt;

6) lokalizowanie składowisk i miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;

7) magazynowanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych;

8) wykorzystywanie popiołów i żużli do utwardzania nawierzchni gruntowych;

9) lokalizowanie stacji paliw płynnych, baz i magazynów produktów ropopochodnych lub innych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w rozumieniu przepisów odrębnych, a także rurociągów do ich transportu;

10) lokalizowanie obiektów chowu lub hodowli zwierząt oraz pojenie i wypasanie zwierząt;

11) lokalizowanie stawów chowu lub hodowli ryb;

12) rolnicze wykorzystywanie ścieków;

13) składowanie lub magazynowanie obornika, kiszonki, gnojówki lub gnojowicy bez stosowania urządzeń zabezpieczających przed przedostawaniem się odcieków do wód lub do ziemi;

14) magazynowanie lub składowanie środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach;

15) stosowanie środków ochrony roślin, które są klasyfikowane według zezwolenia na ich wprowadzenie do obrotu, jako niebezpieczne dla środowiska;

16) wydobywanie z koryta rzeki Warty kamienia, żwiru lub piasku, z wyjątkiem prac związanych z:

a) potrzebami ujęcia wody "Dębina";

b) regulacją i utrzymaniem koryta rzeki Warty;

17) wykonywanie otworów wiertniczych lub instalacji podziemnych w celu:

a) pozyskiwania ciepła geotermalnego Ziemi;

b) chłodniczym;

c) poszukiwania i wydobywania surowców energetycznych;

18) uprawianie motorowych sportów wodnych;

19) używanie samolotów do przeprowadzania zabiegów rolniczych lub leśnych;

20) realizowanie przedsięwzięć mogących niekorzystnie oddziaływać na jakość wody ujęcia "Dębina", stwierdzone na etapie przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie przepisów odrębnych, z wyjątkiem przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie ujęcia wody "Dębina".

2. Na obszarze B terenu ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:

1) wydobywanie z rzeki Warty kamienia, żwiru lub piasku, z wyjątkiem prac związanych z:

a) potrzebami ujęcia wody "Dębina";

b) regulacją i utrzymaniem koryta rzeki Warty;

2) uprawianie motorowych sportów wodnych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu


Magdalena Żmuda


Załącznik nr 1 do Rozporządzenia dnia 1 stycznia 2001 r.
Zalacznik1.pdf

Mapa strefy ochronnej ujęcia wody "Dębina" w Poznaniu


Załącznik nr 2 do Rozporządzenia dnia 1 stycznia 2001 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody "Dębina" w Poznaniu


Załącznik nr 3 do Rozporządzenia dnia 1 stycznia 2001 r.
Zalacznik3.pdf

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody "Dębina" w Poznaniu


Uzasadnienie

Do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wpłynęło pismo Prezesa Zarządu Aquanet S.A. w Poznaniu, z wnioskiem o ustanowienie strefy ochronnej infiltracyjnego ujęcia wody Dębina w Poznaniu. Do Wniosku dołączono "Dokumentację hydrogeologiczną określającą strefę ochronną infiltracyjnego ujęcia wody "Dębina" dla m. Poznania (użytkowanego przez PWiK w Poznaniu) wraz z projektem prac geologicznych dla monitoringu strefy ochronnej ujęcia i przebiegającej w jej obrębie strefy oddziaływania autostrady A-2" (Liszkowska, Górski, Przybyłek i in., UAM w Poznaniu, 1997 r.).

Infiltracyjne ujęcie wody "Dębina" położone jest w południowej części miasta Poznania, między ul. Dolna Wilda a rzeką Wartą. Celem korzystania z wód na przedmiotowym ujęciu jest zaopatrzenie w wodę ludności aglomeracji poznańskiej, obejmującej przede wszystkim miasto Poznań, a w sytuacjach awaryjnych również część podpoznańskim gmin: Luboń, Puszczykowo, Mosina, Suchy Las, Kórnik, Tarnowo Podgórne i część gmin: Dopiewo, Brodnica, Kleszczewo. Infiltracyjne ujęcie wody "Dębina" jest eksploatowane na potrzeby wodociągu poznańskiego od 1906 r. i systematycznie rozbudowywane na przestrzeni lat. Ujęcie wody powierzchniowej zlokalizowane jest w km 249+083 rzeki Warty (ujęcie brzegowo-komorowe), która w sposób naturalny przepływa przez kratę ujściową do przepompowni wody rzecznej, z której transportowana jest rurociągami na stawy infiltracyjne i osłonowe. Ponadto, ujęcie wody składa się obecnie z trzech lewarów, 305 studni głębinowych oraz 4 pojedynczych stawów podstawowych i 12 podwójnych stawów podstawowych o łącznej powierzchni 16,2 ha, a także z 6 stawów osłonowych o powierzchni 4,4 ha. Główna zasada działania przedmiotowego ujęcia wody polega na zasilaniu wód podziemnych poprzez stawy infiltracyjne, do których pompowana jest woda z rzeki Warty. Następnie, infiltrująca do gruntu woda pobierana jest za pomocą studni głębinowych podłączonych do 3 rurociągów lewarowych. Natomiast lewary podłączone są do dwóch studni zbiorczych położonych na terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Wiśniowej w Poznaniu, z których woda kierowana jest do uzdatniania i dalej do sieci miejskiej.

Ujęcie wody "Dębina" eksploatowane jest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych z rzeki Warty na infiltracyjnym ujęciu wody, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.12.2008 r., znak: DSR.III.6213- 40/08, na okres 20 lat, tj. do dnia 15.12.2028 r. Zgodnie z powyższą decyzją, pobór wód powierzchniowych odbywa się za pomocą ujęcia powierzchniowego zatokowo-zaporowego, z komorą ujściową w km 249+083 rzeki Warty oraz studni wierconych ujmujących wody infiltracyjne w systemie lewarowym, w ilości nie przekraczającej 1,5 m3 /s i 37,668 mln m3 /r.

Wyniki badań hydrologicznych, hydrografia i geomorfologia oraz warunki hydrogeologiczne zostały przedstawione w "Dokumentacji hydrogeologicznej określającej strefę ochronną infiltracyjnego ujęcia wody "Dębina" dla m. Poznania …", zatwierdzonej decyzją Wojewody Poznańskiego z dnia 3.03.1998 r., znak: OS.V-7520-2-3-17/97, następnie zmienioną decyzją Wojewody Poznańskiego z dnia 8.04.1998 r., znak:OS.V-7520-2-3-8/98, oraz we "Wniosku o ustanowienie strefy ochronnej …". Ujęcie wody "Dębina" położone jest na lewobrzeżnym tarasie zalewowym doliny Warty, o rzędnych terenu 55,5-56,5 m n.p.m. Obszar ten został silnie przeobrażony w wyniku prowadzenia wielu robót ziemnych, związanych m.in. z budową stawów infiltracyjnych, studni wierconych, układem lewarów i rurociągów zasilających stawy w wodę z rzeki Warty. Taras zalewowy znajduje się również na południe od ujęcia, w obrębie meandru,w obszarze prawobrzeżnej części doliny. W kierunku na zachód od ujęcia rozciąga się taras erozyjno-akumulacyjny niższy o rzędnych terenu 58-62 m n.p.m., który nie występuje na prawym brzegu Warty, gdzie rzeka podcina cokół erozyjny tarasu nadzalewowego wyższego. Powyżej tarasu nadzalewowego niższego w części lewobrzeżnej rozciąga się taras nadzalewowy wyższy o rzędnych 74-78 m n.p.m. Sieć hydrograficzną w rejonie ujęcia poza rzeką Wartą tworzą cieki: Górczynka i Strumień Junikowski, które uchodzą do Warty w obszarze na południu od ujęcia wody "Dębina". Ponadto, dolina rzeki Warty jest regionalną bazą erozyjną dla dopływów oraz bazą drenażu dla wód podziemnych z utworów czwartorzędowych. Jeśli chodzi zaś o warunki hydrogeologiczne, to ujęcie wody położone jest w obrębie czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych doliny Warty, który ograniczony jest do zasięgu tarasu zalewowego pomiędzy trasą Dolnej Wildy a krawędzią starołęcką doliny rzecznej. Szerokość dolinnego zbiornika wód podziemnych wynosi około 1 km, a jego podłoże stanowią iły serii poznańskiej górnego miocenu. Miąższość osadów wodonośnych nie przekracza 20 m i wyklinowuje się ku krawędziom doliny Warty. Zbiornik wodonośny ulega wyraźnemu spłyceniu w kierunku centrum Poznania, natomiast największe miąższości występują w strefie Dębina-Luboń, która stanowi najkorzystniejszy obszar hydrogeologiczny w dolinie przełomowej Warty na odcinku poznańskim. Na kompleks osadów wodonośnych w rejonie ujęcia składają się osady holoceńskie i plejstoceńskie, w postaci piasków o zróżnicowanej granulacji, o bardzo dobrych parametrach filtracyjnych. Omawiana struktura posiada charakter zbiornika otwartego o swobodnym zwierciadle wody, bez naturalnej izolacji przed przenikaniem do niego wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni terenu, a czas przesączania wód z ewentualnymi zanieczyszczeniami wynosi zaledwie kilka dni. Z przeprowadzonych badań modelowych w celu rozpoznania składników zasilania ujęcia wynika, że infiltracja wody ze stawów stanowi ok. 75,7 % bilansu, infiltracja z Warty - ok. 15,7 %, dopływ gruntowy spoza ujęcia - ok. 8,6 % ilości eksploatowanej wody. Biorąc powyższe pod uwagę, dla przedmiotowego ujęcia wody nie ustalono zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Ponadto, przedmiotowe ujęcie wody objęte było strefą ochronną ustanowioną decyzją Wojewody Poznańskiego z dnia 15.08.1978 r., znak: RLSw-IV-7211/60-4/78. Następnie, decyzją Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.04.2000 r., znak: OS-6210-15/99/2000-GW, została ustanowiona strefa ochronna dla infiltracyjnego ujęcia wody "Dębina" dla Poznania, obejmująca teren ochrony bezpośredniej o powierzchni 169 ha oraz tereny ochrony pośredniej - wewnętrzny o powierzchni 46 ha i zewnętrzny o powierzchni 359,6 ha. Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r. wygasły z dniem 31 grudnia 2012 r.

W związku z powyższym, właściciel przedmiotowego ujęcia wody postanowił kontynuować ochronę, jednocześnie dokonując weryfikacji przebiegu granic strefy ochronnej oraz zakazów, nakazów i ograniczeń mających obowiązywać na terenach ochronnych. Zgodnie ze złożonym wnioskiem teren ochrony bezpośredniej składać się będzie z trzech części: północnej o powierzchni 11,9937 ha obejmującej obszar od ul. Piastowskiej do trakcji kolejowej, centralnej o powierzchni 122,5443 ha obejmującej obszar od trakcji kolejowej do autostrady A2, południowej o powierzchni 47,3675 ha obejmującej obszar od autostrady A2 do zakola rzeki Warty w rejonie Marlewa. Łączna powierzchnia terenu ochrony bezpośredniej wyniesie zatem 181,9055 ha. Zasięg terenu ochrony pośredniej ujęcia wody został wyznaczony w oparciu o ustalenia "Dokumentacji hydrogeologicznej …", w oparciu o kryteria morfologiczne, geomorfologiczne, geologiczne i hydrogeologiczne, a także istniejące zagospodarowanie terenu. Przy wyznaczaniu ostatecznej granicy strefy ochronnej wzięto pod uwagę istniejące zagospodarowanie terenu oraz przyjęto zasadę prowadzenia jej po granicy działek ewidencyjnych. Tak poprowadzona granica terenu ochrony pośredniej objęła obszar o powierzchni 406,6 ha.

Za uzasadniony uznano zaproponowany przez Wnioskodawcę katalog zakazów wykonywania robót oraz innych czynności na terenie ochrony pośredniej ujęcia powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia (zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 54 Prawa wodnego). Pośród wnioskowanych do wprowadzenia obostrzeń znalazły się również takie, które wykraczają poza katalog z ustawy Prawo wodne. Uzasadnienie wprowadzenia tych zakazów na teren ustanawianej strefy przedstawia się następująco:

- § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia - zakaz lokalizowania dróg publicznych, linii kolejowych, parkingów o powierzchni większej niż 300 m2, zabudowy przemysłowej i magazynowej, myjni, warsztatów i komisów samochodowych, stacji kontroli pojazdów, baz transportowych, bez stosowania: a) szczelnego podłoża uniemożliwiającego przedostawanie się wód opadowych i roztopowych do gruntu, b) szczelnych systemów ujmowania wód opadowych i roztopowych wraz z urządzeniami oczyszczającymi - stanowi "zaostrzenie" przepisu § 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. poz. 1800), wobec ustaleń dokumentacji hydrogeologicznej, w której zalecono wprowadzenie m.in. zakazu budowy zakładów przemysłowych i innych stosujących substancje toksyczne i niebezpieczne dla wód oraz uciążliwych dla środowiska, zakazu budowy parkingów samochodowych, myjni, warsztatów naprawy samochodów itp. obiektów, związanych z przemysłem motoryzacyjnym, zakazu budowy dróg o dużym natężeniu ruchu, oraz wobec uznania przez właściciela ujęcia wody, iż zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przed przedostawaniem się bezpośrednio do gruntu wód opadowych i roztopowych z w/w zanieczyszczonych powierzchni szczelnych, będzie stanowiło wystarczającą ochronę przed degradacją jakości ujmowanej wody;

- § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia - zakaz lokalizowania obiektów generujących ścieki bytowe, komunalne lub przemysłowe, nie posiadających przyłączy do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej - wynika z ustaleń dokumentacji hydrogeologicznej, zalecającej wprowadzenie zakazu budowy osiedli i zakładów przemysłowych nie podłączonych do kanalizacji oraz zakazu budowy domów nie podłączonych do kanalizacji ściekowej;

- § 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia - zakaz wykorzystywania popiołów i żużli do utwardzania nawierzchni gruntowych - z uwagi na zaliczenie wskazanych materiałów do grup odpadów niebezpiecznych wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923);

- § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia - zakaz lokalizowania stawów chowu lub hodowli ryb - z uwagi na system krążenia wód w warstwie wodonośnej, z której następuje pobór wody przez system studni głębinowych, oraz ustalenia dokumentacji hydrogeologicznej dotyczące podstawowych zagrożeń dla jakości wód wskazujące, iż wszystkie zbiorniki wodne położone w rejonie ujęcia zasilają w wyniku infiltracji wody podziemne, w związku z czym nie powinny do nich spływać żadne zanieczyszczenia i powinny cechować się odpowiednią jakością wody; ponadto przepisy ustawy Prawo wodne ujmują w katalogu obostrzeń na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej zakaz lub ograniczenie chowu lub hodowli ryb;

- § 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia - zakaz składowania lub magazynowania obornika, kiszonki, gnojówki lub gnojowicy bez stosowania urządzeń zabezpieczających przed przedostawaniem się odcieków do wód lub do ziemi - stanowi "zaostrzenie" przepisów art. 25 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.), w których mowa jedynie o przechowywaniu gnojówki i gnojowicach oraz innych nawozach naturalnych przechowywanych przez podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1 tej ustawy;

- § 2 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia - zakaz magazynowania lub składowania środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach - ma na celu zapobieżenie nagromadzenia wskazanych produktów mogących spowodować, w przypadku ich przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego, zanieczyszczenie ujmowanych wód;

- § 2 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia - zakaz wykonywania otworów wiertniczych lub instalacji podziemnych w celu: a) pozyskiwania ciepła geotermalnego Ziemi, b) chłodniczym, c) poszukiwania i wydobywania surowców energetycznych - z uwagi na wysoko chemizowane płuczki wiertnicze oraz płyny, np. glikol, krążące w kolektorach gruntowych, które mogą być poważnym zagrożeniem dla jakości wody na ujęciu; ponadto przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613) wskazują, iż projekt robót geologicznych dotyczący wykonywania wierceń w celu wykorzystania ciepła Ziemi, podlega jedynie zgłoszeniu właściwemu staroście (nie wymaga zatwierdzenia w drodze decyzji), a w przypadku nie zgłoszenia sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu, inwestor może przystąpić do realizacji inwestycji (art. 85 Prawa geologicznego), także dokumentacja hydrogeologiczna nie wymaga uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji (art. 93 ust. 7 Prawa geologicznego);

- § 2 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia - zakaz realizowania przedsięwzięć mogących niekorzystnie oddziaływać na jakość wody ujęcia "Dębina", stwierdzone na etapie przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie przepisów odrębnych - z uwagi na powstawanie nowych technologii, których warunki realizacji i wpływ m.in. na środowisko gruntowo-wodne obecnie nie są znane; zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli taki obowiązek został stwierdzony w drodze postanowienia przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; jednocześnie, zgodnie z art. 79 w/w ustawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku nowelizacji przepisów prawa poprzez dodanie do katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nowopowstających technologii, możliwe będzie przeanalizowanie ewentualnego zagrożenia dla środowiska wynikającego z realizacji tych przedsięwzięć, z uwzględnieniem oddziaływania na obszary objęte ochroną, w tym na strefy ochronne ujęć wód; zastosowany przepis niniejszego aktu prawa miejscowego będzie równocześnie sygnałem dla organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zwrócenie szczególnej uwagi na oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na wody podziemne i powierzchniowe w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody "Dębina".

Ponadto, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, w aktach prawa miejscowego nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz przepisów innych aktów normatywnych, w związku z czym w niniejszym rozporządzeniu nie zamieszczono zakazów, nakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie ochrony bezpośredniej, a także obowiązku ogrodzenia terenów ochrony bezpośredniej i umieszczenia na nim tablic informacyjnych oraz oznaczenia granicy terenu ochrony pośredniej przez umieszczenie tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy. W niniejszym rozporządzeniu nie zamieszczono również zakazu wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do rzeki Warty, wnioskowanego do wprowadzenia przez właściciela ujęcia wody na obszarze B terenu ochrony pośredniej, z uwagi na przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. poz. 1800), zgodnie z którymi przy wprowadzaniu ścieków do środowiska nie decyduje fakt oczyszczenia ścieków, lecz spełnienie przez ścieki odpowiednich parametrów jakościowych. Tym samym, wprowadzenie powyższego zakazu z zastrzeżeniem, iż ścieki powinny spełniać warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiłoby powtórzenie przepisu innego aktu normatywnego.

Po przeanalizowaniu całości materiału przedstawionego przez właściciela ujęcia wody "Dębina", Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu postanowił przychylić się do wniosku, i ustanowić strefę ochronną ujęcia wody w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Projekt niniejszego rozporządzenia został uzgodniony przez Wojewodę Wielkopolskiego, pismem z
8 października 2015 r., znak: KN-III.0521.37.2015.1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe