Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/110/15 Rady Gminy Damasławek

z dnia 7 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 774 ) Rada Gminy Damasławek uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XVI/102/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok w ten sposób, że w § 1 ust. 1 pkt 1 dodaje się literę d, która otrzymuje brzmienie:

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damasławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 roku i ma zastosowanie do naliczenia podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Ollek


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/110/15

Rady Gminy Damasławek

z dnia 7 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) wprowadza zmianę w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zmianami) w ten sposób, że został dodany kolejny punkt z określeniem nowej stawki dla gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji w brzmieniu cytowanym w przedmiotowej uchwale. Tym samym ustawodawca ustalił maksymalną wysokość stawki podatku od tego rodzaju gruntów w wysokości 3,00 zł za 1 m2 powierzchni. Rada Gminy ma obowiązek uwzględnienia aktualnego stanu prawnego w procesie stanowienia miejscowego prawa podatkowego.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Ollek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe