| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/125/2015 Rady Miejskiej Zbąszynia

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ), art. 89, 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 38 058 913 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36 664 230 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1 394 683 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 39 410 748 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 34 633 666 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 4 777 082 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 304 403 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 304 403 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

3. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dotacje celowe oraz wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Określa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 1 351 835 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 600 000 zł.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 248 165 zł.

§ 8. Przychody i rozchody przedstawia załącznik Nr 9.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 647 371 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 310 352 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody 5 100 000 zł,

2) koszty 5 100 000 zł, w tym wpłata nadwyżki środków obrotowych do budżetu 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:

1) dochody w wysokości 27 500 zł,

2) wydatki w wysokości 27 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 100 000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 500 000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 351 835 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 248 165 zł.

§ 14. Określa się kwotę 2 000 000 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 2 600 000 zł;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (w tym z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz z wydatków majątkowych na wydatki bieżące) w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, które nie są związane z finansowaniem przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej (między zadaniami w ramach działu);

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 310 000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 303 090 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6 910 zł.

§ 17. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100 000 zł,

2) celowe: - w wysokości 76 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, - w wysokości 220 000 zł z przeznaczeniem na realizacje inwestycji.

§ 18. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/125/2015
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/125/2015
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

125 - zał. 2 wydatki 2016 po autopoprawkach


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/125/2015
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

125 - zał. 3 dochody zlec. 2016 po autopoprawkach


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/125/2015
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

125 - zał. 4 wydatki zlec. 2016 po autopoprawkach


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/125/2015
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

125 - zał. 5 dochody admin. rząd. 2016


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/125/2015
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

125 - zał. 6 porozumienia 2016


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/125/2015
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

125 - zał. 7 wydatki inwestycyjne 2016 po autopoprawkach


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/125/2015
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

125 - zał. 8 dochody UE 2016 po autopoprawkach


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/125/2015
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

125 - zał. 9 przychody i rozchody 2016


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/125/2015
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

125 - zał. 10 dotacje 2016 po autopoprawkach


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/125/2015
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

125 - zał. 11 zakłady do projektu2016


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/125/2015
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

125 - zał. 12 do ochorna śr 2016


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XI/125/2015
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

125 - zał. 13 FS projekt budżetu 2016

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »