| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/144/16 Rady Miejskiej Turku

z dnia 24 lutego 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art.21 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego/t.j. Dz.U.2014r poz.150 ze zm./ oraz art.18 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. 2015r. poz.1515/ Rada Miejska Turku uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXX/341/05 Rady Miejskiej Turku z dnia 27.10.2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 182, poz.4952/ zmienionej uchwałą Nr XII/108/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 26.11.2015r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy //Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 7867 /wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3 ust.4 otrzymuje brzmienie:

Burmistrz może wydać skierowanie realizujące wyrok eksmisyjny
z pominięciem kolejności na wykazie, gdy:

1) jest to uzasadnione ze względu na oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi gminy,

2) należy wyeksmitować osobę występującą w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu,

3) realizowana jest eksmisja z lokalu komunalnego, w wyniku której pozyskany zostanie lokal mieszkalny do wynajmu.".

2. § 18 otrzymuje brzmienie:

Kierowanie osób uprawnionych do zawarcia umów najmu odbywa się zgodnie z kolejnością na wykazach.

2. Przed wydaniem skierowania do zawarcia umowy najmu Burmistrz zobowiązany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia osoby uprawnionej o możliwości wynajmu lokalu komunalnego podając jego charakterystykę i termin udostępnienia lokalu do okazania,

2) ustalenia terminu wypowiedzenia się na piśmie w sprawie wynajęcia lokalu.

3. Burmistrz Miasta może odstąpić od kolejności, o której mowa w ust.1:

1) w sytuacji gdy osoba uprawniona, o której mowa w ust.1 oddaje do dyspozycji Burmistrza inny lokal dotychczas zajmowany w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Turek,

2) w sytuacji gdy osoba uprawniona deklaruje spłatę zadłużenia w opłatach za inny lokal uzyskany w drodze wzajemnej zamiany w zasobach Gminy Miejskiej Turek,

3) jeżeli osoba uprawniona ukończyła 70 rok życia.

4. Osoba przed otrzymaniem skierowania zobowiązana jest złożyć pisemne oświadczenie, że nie

posiada tytułu prawnego do innego lokalu.".

3. W § 27 dodaje się ust.3.w brzmieniu:

W drodze wyjątku, ze względu na szczególne okoliczności losowe, społeczne i ekonomiczne lub w celu poprawy efektywności wykorzystania mieszkaniowego zasobu gminy, Burmistrz Miasta, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Rady Miejskiej Turku właściwej w sprawach komunalnych, może wynająć lokal na czas nieoznaczony lub lokal socjalny na rzecz osób niespełniających kryteriów określonych w uchwale.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Turku


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/144/16

Rady Miejskiej Turku

z dnia 24 lutego 2016 roku

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wprowadziła obowiązek uchwalenia przez rady gmin zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W szczególności zasady powinny obejmować:

1. wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie
w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu,

2. warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,

3. kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,

4. warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach,

5. tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej,

6. zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy,

7. kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

Obowiązująca w naszej Gminie uchwała zawiera wszystkie wymienione wyżej elementy.

Wobec orzeczenia Wojewody Wielkopolskiego orzekającego nieważność § 1 ust. 2, § 1 ust. 10 i § 1 ust. 12 uchwały nr XII/108/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2015r. Zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy konieczne jest wprowadzenie kolejnych zmian w uchwale.

§3 ust.4. Proponuje się rozszerzenie dotychczasowych ustaleń w zakresie odstąpienia od kolejności na wykazie osób uprawnionych do wynajmu lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia sądowego, o zamknięty katalog sytuacji, w których odstąpienie będzie stosowane. Pominięcie kolejności na wykazie przewidziano w sytuacjach uzasadnionych ze względu na racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi gminy. Dotyczyć ta sytuacja będzie ewentualnych zobowiązań gminy w zakresie płacenia odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osoby eksmitowanej. Regulacja prawna w brzmieniu nadanym jej art.18 ust.5 ustawy o ochronie praw lokatorów umożliwia właścicielowi wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym do gminy. Dotychczas Gmina Miejska Turek wypłaciła jedno odszkodowanie. Należy jednak przewidzieć, że wystąpień właścicieli w tym zakresie może być więcej. Zauważyć należy, że możliwości Gminy w pozyskiwaniu wolnych lokali socjalnych do rozdziału są ograniczone z uwagi na prywatyzację mieszkań komunalnych.

Ponadto, proponuje się odstąpienie od kolejności na wykazie z uwagi na postępowanie osoby uprawnionej do lokalu socjalnego. Dotyczy to min. niszczenia mienia czy niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku bądź znęcania się nad rodziną.

Trzecia propozycja zachowuje brzmienie dotychczasowego uregulowania w uchwale.

§ 18. Proponowane zmiany mają na celu sprawne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Dotychczasowy przepis regulujący materię odstąpienia od kolejności na wykazach, zawierał otwarty katalog przypadków, w których było to możliwe. Zgodnie ze stanowiskiem Wojewody Wielkopolskiego, rada gminy upoważniona przez ustawodawcę, do regulowania w drodze uchwały kryteriów wyboru osób uprawnionych do zawarcia umów najmu nie ma uprawnień do dalszego delegowania tej kompetencji na organ wykonawczy gminy. Z tego też względu zaproponowano katalog zamknięty zachowując jego dotychczasowe brzmienie.

§ 27 ust.3. Zaproponowano, aby w drodze wyjątku, przy zachowaniu kontroli Rady Miejskiej Turku, możliwe było wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego na rzecz osób niespełniających kryteriów określonych w uchwale. Waga okoliczności losowych, społecznych i ekonomicznych poddawana będzie rozpoznaniu przez Radę Miejska Turku i jedynie pozytywna jej opinia będzie podstawą do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego na rzecz osoby niespełniającej kryteriów uchwały. Poprawa efektywności wykorzystania mieszkaniowego zasobu gminy będzie mogła nastąpić przez uzyskanie w drodze zamiany wolnego lokalu lub lokalu socjalnego zajmowanego przez osobę niespełniającą kryteriów uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »