reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Miejskiej w Zdunach

z dnia 23 marca 2016r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, ze środków budżetu Gminy Zduny dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 164 ust. 5a, ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 , poz. 469 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania ze środków budżetu Gminy Zduny dotacji celowych, zwanych dalej dotacją, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania dla spółek wodnych na zadania związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy Zduny.

§ 2. Spółka wodna może uzyskać dotację z budżetu Gminy Zduny na bieżące utrzymanie oraz eksploatację urządzeń melioracji wodnych służących do:

1) ochrony przed powodzią,

2) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej na terenach zmeliorowanych,

3) utrzymania wód.

§ 3. Udzielona dotacja nie może przekroczyć 50 % kosztów realizacji dotowanego zadania.

§ 4. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotację w danym roku budżetowym, zostanie określona w budżecie Gminy Zduny.

§ 5. 1. Udzielenie dotacji, o której mowa w § 2, następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.

2. Wnioski o dotację kierowane są do Burmistrza Zdun.

3. Wnioski o dotacje na rok w którym ma być udzielona, należy składać do dnia 31 marca.

§ 6. 1. Wniosek, o którym mowa w § 5 powinien zawierać:

1) dane spółki wodnej ubiegającej się o dotacje na realizację zadania zawierające pełną nazwę, adres, datę i numer wpisu do katastru wodnego, zakres jej działania wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego,

2) opis zadania proponowanego do realizacji,

3) wysokość wnioskowanej dotacji,

4) termin i miejsce realizacji zadania,

5) kalkulację kosztów realizacji zadania,

6) deklarowaną wielkość udziału własnego wnioskodawcy w realizacji zadania,

7) numer rachunku bankowego spółki wodnej,

8) dane osób uprawnionych do reprezentowania spółki wodnej,

9) datę i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

2. Do wniosku należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy spółki wodnej oraz jej statut.

3. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Burmistrza Zdun.

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku Burmistrz Zdun może wezwać wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni.

5. Wniosek, którego braki nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 7. 1. Burmistrz Zdun pisemnie zawiadamia spółkę wodną o sposobie załatwienia wniosku, informując jednocześnie wnioskodawcę, któremu ma być udzielona dotacja, o miejscu i terminie zawarcia umowy dotacji.

2. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką wodna, a Gminą Zduny.

§ 8. 1. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia udzielonej dotacji w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania lecz nie później niż do 30 listopada roku, w którym otrzymała dotację.

2. Rozliczenie następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać:

1) pełną nazwę spółki wodnej i jej adres;

2) datę i numer wpisu do katastru wodnego;

3) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy;

4) wielkość rozliczanej dotacji;

5) szczegółowy opis zrealizowanego zadania;

6) termin i miejsce realizacji zadania;

7) harmonogram zrealizowanego zadania;

8) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania;

9) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.

4. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć:

1) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji, w tym faktury, rachunki oraz inne dowody poniesienia wydatków, a także przelewy potwierdzające poniesienie wydatku,

2) uwierzytelnione kserokopie protokoły odbioru robót, jeśli ze względu na rodzaj wykonywanych zadań było wymagane sporządzenie protokołu odbioru

5. Dotacja celowa udzielona spółce wodnej z budżetu Gminy Zduny:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

3) niewykorzystana w całości lub części - podlega zwrotowi do budżetu Gminy Zduny na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdunach


Elżbieta Kurkiewicz


Uzasadnienie

Art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. ( Dz. U. z 2015, poz. 469) Prawo wodne stanowi, że spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

W myśl ust. 5c wyżej cyt. ustawy, zasady udzielania dotacji celowej (....) tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska

Rachunkowość spółek i organizacji pozarządowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama