reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami),
w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zmianami) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Rakoniewice.

§ 2. 1. Z budżetu Gminy Rakoniewice mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice.

2. O dotacje, o których mowa w ust. 1, mogą ubiegać się podmioty będące właścicielami lub posiadaczami zabytków.

3. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach mogą obejmować nakłady określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 3. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku.

2. Jeśli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na ich wykonanie.

3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, dotacja może być udzielona
do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.

4. Łączna wartość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rakoniewice oraz innych źródeł pochodzących od jednostek sektora finansów publicznych nie może przekroczyć wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 4. 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o uzyskanie dotacji zobowiązane są do składania pisemnych wniosków o przyznanie dotacji do Burmistrza Rakoniewic, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Wniosek winien zawierać:

1) nazwę podmiotu uprawnionego realizującego zadanie,

2) wskazanie zabytku, którego dotyczy wniosek,

3) zakres planowanych do wykonania prac uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

4) termin i miejsce realizacji zadania,

5) kosztorys określonych we wniosku prac,

6) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,

7) oświadczenie o uzyskanych dotychczas środkach publicznych oraz wnioskach
o udzielenie dotacji złożonych do innych jednostek sektora finansów publicznych
na dofinansowanie wymienionych we wniosku prac i robót,

8) wykaz prac wykonywanych przy danym zabytku w ciągu ostatnich pięciu lat,
z podaniem wysokości poniesionych wydatków,

9) inne dane przybliżające celowość realizacji zadania.

3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,

2) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem,

3) kosztorys przewidywanych prac lub robót,

4) decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym.

4. Wnioski złożone przez podmioty uprawnione podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym.

5. W przypadku stwierdzenia, że złożony wniosek zawiera braki formalne należy wezwać wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Wnioski które nie zostaną uzupełnione w terminie nie będą rozpatrywane.

6. Przy opiniowaniu wniosków o przyznanie dotacji uwzględnia się następujące kryteria: stan zachowania zabytku, fakt kontynuowania prac, wysokość zaangażowania własnych środków.

7. Realizacja wniosków uzależniona będzie od wysokości przyznanych przez Radę Miejską w Rakoniewicach środków finansowych w budżecie gminy na ochronę i konserwację zabytków w danym roku budżetowym.

8. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.

9. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik do uchwały.

§ 5. Dotacje przyznaje Rada Miejska Rakoniewicach na wniosek Burmistrza Rakoniewic w uchwale określającej:

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,

2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację,

3) wysokość przyznanej dotacji.

§ 6. 1. Uchwała, o której mowa w § 5 stanowi podstawę do zawarcia umowy
z wnioskodawcą.

2. Przekazywanie dotacji odbywa się w terminach określonych w umowie, o której mowa w ust. 1, zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania lub jako refundacja poniesionych wydatków, na rachunek bankowy wnioskodawcy.

§ 7. Sposób rozliczenia dotacji określa umowa zawarta przez Burmistrza Rakoniewic z podmiotem, któremu dotacja została udzielona.

§ 8. Wnioski złożone do dnia 30 czerwca 2016 r. zostaną rozpatrzone w II półroczu roku budżetowego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XVI/96/2016
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Przepis art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przyznaje radzie gminy kompetencję do udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru w trybie określonym przepisami ustawy o samorządzie gminnym, oraz na zasadach określonych w podjętej przez nią uchwale.

Uchwała niniejsza określa przedmiotowe kryteria udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice.

W związku z powyższym jej podjęcie uznaje się za zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama