reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/223/2016 Rady Gminy Komorniki

z dnia 21 kwietnia 2016r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Laskowskiej i Leśnej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami[1])) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Laskowskiej i Leśnej, zwany dalej planem, stwierdzając, że nie narusza on ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komorniki, uchwalonego uchwałą Nr LII/348/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2010 r.

2. Plan obejmuje obszar, położony we wsi Wiry, między ulicą Laskowską i Krętą w Luboniu, granicą gminy Komorniki a torami kolejowymi linii nr 357 Sulechów-Luboń, w granicach określonych na rysunku planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Laskowskiej i Leśnej", opracowany w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komorniki, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Komorniki o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Komorniki o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) budynku gospodarczo-garażowym - należy przez to rozumieć budynek gospodarczy, garażowy albo gospodarczo-garażowy;

2) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12o;

3) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) głównych połaciach dachu - należy przez to rozumieć dominującą część pokrycia dachu obejmującą nie mniej niż 70% powierzchni zabudowy budynku;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość zewnętrznej ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu;

6) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której nakazuje się usytuowanie zewnętrznej ściany nowego budynku na minimum 60% długości elewacji;

7) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi nie mniej niż 60 % powierzchni całkowitej ogrodzenia, a elementy betonowe dopuszczone są jedynie do wysokości 0,3 m od poziomu terenu lub jako słupki betonowe;

8) powierzchni całkowitej zabudowy- należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji w budynku lub budynkach zlokalizowanych na działce budowlanej;

9) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej zajętą przez wszystkie zlokalizowane na działce budynki, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian każdego budynku na powierzchnię terenu;

10) tablicach informacyjnych - należy przez to rozumieć elementy systemu informacji gminnej, tablice z nazwą ulicy, numer posesji, tablice informujące o zasadach funkcjonowania terenów zielonych i lasów, tablice z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;

11) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, kolorem i symbolem literowym oraz numerem porządkowym;

12) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, których oddziaływanie nie przekracza standardów jakości środowiska poza granicami własności działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją oraz które nie są zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych;

13) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć zwarte nasadzenia zieleni o zróżnicowanej wysokości, z dominacją gatunków zimozielonych.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U;

3) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP;

4) teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem
KD-L;

5) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D i 5KD-D;

6) teren drogi wewnętrznej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

7) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolami 1E i 2E.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) w odniesieniu do linii zabudowy:

a) sytuowanie budynków oraz wiat garażowych lub ogrodowych zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi lub obowiązującymi liniami zabudowy przy uwzględnieniu ustaleń w lit. b - f, przy czym obowiązujące linie zabudowy należy traktować jak nieprzekraczalne linie zabudowy przy lokalizacji:

- budynków gospodarczo - garażowych i wiat,

- budynków na działkach położonych w głębi poszczególnych terenów i odsuniętych od wyznaczonych linii zabudowy,

b) przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy mogą być sytuowane: schody zewnętrzne, balkony, tarasy i wykusze o głębokości nie przekraczającej 1,3 m od lica ściany budynku, z zachowaniem przepisów odrębnych,

c) dla istniejących budynków zlokalizowanych przed wyznaczonymi liniami zabudowy dopuszcza się zachowanie, nadbudowę, przebudowę i remonty, bez możliwości rozbudowy w obszarze poza wyznaczonymi liniami zabudowy oraz przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu,

d) dopuszczenie wycofania zabudowy względem wyznaczonej obowiązującej linii zabudowy w głąb działki wyłącznie w przypadku budynków:

- zlokalizowanych na działkach budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1200,0 m2,

- odsuniętych od obowiązującej linii zabudowy na odległość nie mniejszą niż 18 m,

e) w szczególności dla budynków zlokalizowanych na działkach narożnikowych dopuszcza się usytuowanie budynków względem jednej wybranej obowiązującej linii zabudowy, przy czym drugą obowiązującą linię zabudowy należy traktować jak nieprzekraczalną linię zabudowy,

f) w przypadku rozbudowy budynków istniejących, odsuniętych w stosunku do obowiązującej linii zabudowy należy ją traktować jak nieprzekraczalną linię zabudowy;

2) na terenach MN/U i MN dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczo-garażowych jednokondygnacyjnych w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej lub bezpośrednio przy tej granicy;

3) w odniesieniu do budynków istniejących dopuszcza się:

a) zachowanie, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków, przy czym dla rozbudowy nakazuje się zachowanie ustaleń niniejszego planu,

b) zachowanie dotychczasowej geometrii dachów przy rozbudowie;

4) w zakresie dachów stromych:

a) lokalizację dachów dwu- lub wielospadowych o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30o do 45o,

b) pokrycie dachów dachówką ceramiczną, cementową lub innym materiałem dachówkopodobnym,

c) kolorystykę dachów stromych w odcieniach czerwieni, brązu, szarości lub grafitu;

5) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m od poziomu terenu, w tym na granicy działek budowlanych, z zastrzeżeniem § 5 pkt 9.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów położenia w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 "Dolina kopalna Wielkopolska" w zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów;

3) gromadzenie i zagospodarowanie odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i przepisami odrębnymi;

4) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, w których będą wykorzystywane paliwa płynne, gazowe lub stałe charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji, energia elektryczna lub energia odnawialna;

5) dopuszczenie zagospodarowania mas ziemnych powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych na działce budowlanej lub ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zakaz lokalizacji:

a) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi z wyłączeniem przedsięwzięć inwestycji celu publicznego,

b) obiektów budowlanych, w tym w szczególności garaży i wiat, o ścianach wykonanych z blachy lub z prefabrykowanych przęseł betonowych;

7) dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi na terenach:

a) MN/U - jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

b) MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

8) lokalizację zieleni w strefach wyznaczonych na rysunku planu, w szczególności dopuszcza się zieleń izolacyjną z zastrzeżeniem § 17 pkt 5;

9) w przypadku wystąpienia przekroczenia standardów jakości środowiska nakazuje się zastosować środki techniczne, technologiczne lub organizacyjne zmniejszające poziom emisji, co najmniej do wartości dopuszczalnych, w tym w szczególności dopuszcza się: pełne ogrodzenia, ekrany akustyczne (ściany, wały ziemne i ich kombinacje), zieleń izolacyjną, a także zastosowanie tzw. "cichej nawierzchni" przy budowie dróg.

§ 6. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się zasięg archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, według rysunku planu.

2. W zasięgu strefy o której mowa w ust. 1 nakazuje się:

1) ochronę konserwatorską stanowisk archeologicznych wpisanych do ewidencji zabytków pod nr AZP 54-26/68 oraz AZP 54-26/135;

2) prowadzenie badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu położonego w granicach "archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej";

3) uzyskanie od właściwego miejscowo konserwatora zabytków pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) dopuszcza się lokalizację, z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu:

a) obiektów małej architektury,

b) tablic informacyjnych,

c) szyldów;

2) zakazuje się lokalizacji reklam.

§ 8. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania:

1) lokalizację:

a) jednego budynku mieszkalnego na każdej działce budowlanej,

b) zabudowy wolno stojącej, z dopuszczeniem lokalizacji budynku w zabudowie bliźniaczej wyłącznie na działkach budowlanych o szerokości mniejszej niż 18,0 m, istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego planu, oraz z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a,

c) urządzeń budowlanych;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) jednego budynku gospodarczo-garażowego na każdej działce budowlanej, przy czym budynek może być wolno stojący lub dobudowany do innego budynku,

b) wyłącznie usług nieuciążliwych w wydzielonym lokalu użytkowym w parterze budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) 1 kondygnacji podziemnej,

d) oczek wodnych,

e) wiat garażowych lub ogrodowych o łącznej powierzchni do 40,0 m2,

f) szyldów o powierzchni nie większej niż 3,0 m2 na elewacjach budynków lub na ogrodzeniu,

g) dojść i dojazdów,

h) obiektów i sieci infrastruktury technicznej;

3) zakaz lokalizacji:

a) stolarni,

b) hurtowni,

c) magazynów,

d) w budynkach lub na otwartym terenie miejsc magazynowania oraz składowania artykułów, materiałów i części, w szczególności materiałów sypkich, części samochodowych i materiałów budowlanych, w tym punktów do zbierania lub przeładunku złomu,

e) usług związanych z transportem ciężarowym lub wymagających obsługi transportem ciężarowym;

4) dachy strome zgodnie z § 4 pkt 4, przy czym dopuszcza się dachy płaskie dla budynków gospodarczo-garażowych;

5) wysokość zabudowy dla:

a) budynków mieszkalnych - do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej niż 9,0 m do kalenicy,

b) budynków gospodarczo-garażowych - jedna kondygnacja nadziemna oraz nie więcej niż 3,0 m od poziomu terenu do głównego okapu lub gzymsu i 5,0 m do kalenicy,

c) wiat - do 4,0 m;

6) poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego nie wyższy niż 0,5 m nad poziomem terenu;

7) powierzchnię zabudowy:

a) działki budowlanej do 30%,

b) budynku gospodarczo-garażowego do 60,0 m2;

8) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,1 do 0,90;

9) powierzchnię terenu biologicznie czynną - nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

10) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 650,0 m2, z zastrzeżeniem pkt 11;

11) dopuszczenie wydzielenia mniejszych działek budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej lub powiększenia przyległych nieruchomości;

12) z zastrzeżeniem pkt 13 minimalną liczbę miejsc do parkowania - 2 miejsca parkingowe na każdy lokal mieszkalny lub usługowy;

13) w zakresie zasad realizacji miejsc parkingowych:

a) lokalizację miejsc do parkowania na powierzchni terenu lub w garażu w granicach działki budowlanej,

b) zapewnienie miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) zakaz wyznaczania miejsc parkingowych na obszarach, o których mowa w pkt 9.

§ 9. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, oznaczonych symbolami: 1MN/U,2MN/U,3MN/U ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania:

1) lokalizację:

a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych na działce budowlanej, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a,

b) jednego budynku mieszkalnego albo mieszkalno-usługowego na każdej działce budowlanej,

c) zabudowy wolno stojącej, z dopuszczeniem:

- zachowania istniejącej zabudowy bliźniaczej,

- lokalizacji budynku w zabudowie bliźniaczej - bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący na sąsiedniej działce budowlanej,

- lokalizacji budynku w zabudowie bliźniaczej na działkach budowlanych o szerokości mniejszej niż 18,0 m, istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego planu, oraz z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a,

d) urządzeń budowlanych;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) wolno stojących budynków usługowych wyłącznie na działkach zlokalizowanych bezpośrednio przy ul. Laskowskiej,

b) jednego budynku gospodarczo-garażowego na każdej działce budowlanej, przy czym budynek może być wolno stojący lub dobudowany do innego budynku,

c) wyłącznie usług nieuciążliwych,

d) 1 kondygnacji podziemnej,

e) oczek wodnych,

f) wiat garażowych lub ogrodowych o łącznej powierzchni do 40,0 m2,

g) szyldów o powierzchni nie większej niż 3,0 m2 na elewacjach budynków lub na ogrodzeniu,

h) dojść i dojazdów,

i) obiektów i sieci infrastruktury technicznej;

3) zakaz lokalizacji:

a) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400,0 m2,

b) stolarni,

c) hurtowni,

d) magazynów,

e) w budynkach lub na otwartym terenie miejsc magazynowania oraz składowania artykułów, materiałów i części, w szczególności materiałów sypkich, części samochodowych i materiałów budowlanych, w tym punktów do zbierania lub przeładunku złomu,

f) usług związanych z transportem ciężarowym lub wymagających obsługi transportem ciężarowym;

4) dachy strome zgodnie z § 4 pkt 4, przy czym dopuszcza się dachy płaskie dla budynków gospodarczo-garażowych;

5) wysokość zabudowy dla:

a) budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalno-usługowych - do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej niż 9,0 m do kalenicy,

b) budynków gospodarczo-garażowych - jedna kondygnacja nadziemna oraz nie więcej niż 3,0 m od poziomu terenu do głównego okapu lub gzymsu i 5,0 m do kalenicy,

c) wiat - do 4,0 m;

6) poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego nie wyższy niż 0,5 m nad poziomem terenu;

7) powierzchnię zabudowy:

a) działki budowlanej do 40 %, przy czym powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nie może być większa niż 30%,

b) budynku gospodarczo-garażowego do 60,0 m2;

8) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,1 do 1,20;

9) powierzchnię terenu biologicznie czynną - nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

10) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800,0 m2, z zastrzeżeniem pkt 11;

11) dopuszczenie:

a) zabudowy mniejszych działek budowlanych, istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego planu,

b) wydzielenia mniejszych działek budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej lub powiększenia przyległych nieruchomości;

12) z zastrzeżeniem pkt 13 minimalną liczbę miejsc do parkowania:

a) 2 miejsca parkingowe na każdy lokal mieszkalny,

b) 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 35,0 m2 powierzchni użytkowej usług, z zastrzeżeniem lit. c,

c) dla obiektów gastronomicznych - 4 miejsca parkingowe na 10 stanowisk konsumpcyjnych,

d) lokalizację miejsc przeładunku i postoju w granicach własnej działki dla obsługi obiektów i terenów samochodami dostawczymi w ilości wynikającej z potrzeb planowanej funkcji;

13) w zakresie zasad realizacji miejsc parkingowych:

a) sumaryczną ilość miejsc parkingowych dla obiektów wielofunkcyjnych,

b) lokalizację miejsc do parkowania na powierzchni terenu lub w garażu w granicach działki budowlanej,

c) zapewnienie miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) zakaz wyznaczania miejsc parkingowych na obszarach, o których mowa w pkt 9.

§ 10. Na terenach zieleni urządzonej, oznaczonych symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania:

1) lokalizację zieleni urządzonej;

2) na terenach 1ZP i 2ZP :

a) dopuszczenie lokalizacji, z zastrzeżeniem § 17 pkt 5:

- zieleni izolacyjnej,

- obiektów infrastruktury technicznej,

b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;

3) na terenie 3ZP dopuszczenie lokalizacji plenerowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i placów zabaw;

4) ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynną - nie mniejszą niż 70% powierzchni terenu.

§ 11. Na terenie drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem KD-L, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania:

1) lokalizację urządzeń infrastruktury drogowej w powiązaniu z urządzeniem przyległego pasa drogowego ul. Laskowskiej zlokalizowanego poza planem, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu.

§ 12. Na terenach dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczonych symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D i 5KD-D, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania:

1) lokalizację:

a) urządzeń infrastruktury drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu;

2) dopuszczenie wydzielenia dla ruchu kołowego i pieszego wspólnej nawierzchni.

§ 13. Na terenie drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania:

1) lokalizację:

a) urządzeń infrastruktury drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu;

2) dopuszczenie wydzielenia dla ruchu kołowego i pieszego wspólnej nawierzchni.

§ 14. Na terenach infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczonych symbolami: 1E i 2E, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania:

1) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w szczególności elektroenergetycznej stacji transformatorowej;

2) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną - 10%;

3) wysokość obiektu budowlanego stacji małogabarytowej - nie większą niż 3,5 m;

4) dachy dowolne.

§ 15. Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

§ 16. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) nie wskazuje się terenów do objęcia scaleniem i podziałem, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z wydzielonymi w planie liniami rozgraniczającymi oraz określonymi w planie minimalnymi powierzchniami działek budowlanych, przy czym:

a) szerokość frontu nowo wydzielonej działki na terenach MN/U i MN nie może być mniejsza niż 20,0 m,

b) kąt położenia granic działek w stosunku do przyległego pasa drogowego: 90o, przy czym dopuszcza się kąty w przedziale 60o - 120o.

§ 17. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1) zachowanie oznaczonego na rysunku planu pasa technologicznego od osi przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej na każdą stronę dla linii sn 15kV o szerokości 7,5 m do czasu skablowania linii; w pasie obowiązuje zakaz lokalizacji budynków na stały pobyt ludzi i zadrzewień;

2) dopuszczenie zmniejszenia szerokości pasa, o którym mowa w pkt 1, oraz lokalizacji zadrzewień, budynków i budowli w sąsiedztwie linii zgodnie z przepisami odrębnymi, z wyłączeniem budynków przeznaczonych na pobyt ludzi;

3) nakaz uzgodnienia z właściwym organem lotniczym lokalizacji obiektów budowlanych o wysokości równej lub wyższej niż 50 m, stanowiących przeszkody lotnicze, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) w zakresie ochrony przed hałasem lotniczym zapewnienie właściwego klimatu akustycznego w pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) przy lokalizacji obiektów budowlanych, drzew i krzewów na terenach: 1MN/U, 1ZP, 2ZP, 2KD-D, 4KD-D i 5KD-D należy uwzględnić odległości od terenu kolejowego i skrajnego toru kolejowego, zlokalizowanego poza planem, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 18. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) klasę dróg publicznych:

a) KD-L - klasa lokalna,

b) KD-D - klasa dojazdowa;

2) szerokość dróg publicznych i wewnętrznych w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

3) obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych, w tym poprzez drogi wewnętrzne, dojścia i dojazdy;

4) powiązanie dróg publicznych poprzez drogi: KD-L, 1KD-D i 4KD-D z zewnętrznym układem komunikacyjnym - ul. Laskowską oraz z południową częścią ul. Leśnej, zlokalizowanymi częściowo poza planem.

§ 19. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej;

2) ustala się:

a) zachowanie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) zachowanie odległości między przewodami i urządzeniami infrastruktury technicznej oraz innymi obiektami budowlanymi, zgodnie z przepisami odrębnymi i normami branżowymi,

c) powiązanie planowanych sieci i obiektów infrastruktury technicznej z siecią istniejącą w obszarze objętym planem oraz na terenach przyległych;

3) ustala się zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-gospodarczych oraz przeciwpożarowych z sieci wodociągowej;

4) w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej ustala się:

a) odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej,

b) dopuszczenie, do czasu realizacji systemu kanalizacyjnego lub w przypadku braku możliwości technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia ścieków bytowych do szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości, z których ścieki będą regularnie wywożone przez koncesjonowane firmy do miejsc wskazanych przez służby gminne,

c) dla przepompowni ścieków dopuszczenie wydzielenia działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 70,0 m2,

d) dla ścieków o składzie odbiegającym od dopuszczalnych norm dotyczących ścieków komunalnych dopuszcza się lokalizację podczyszczalni ścieków na działce budowlanej;

5) w zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala się:

a) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnej działce bez naruszenia interesu osób trzecich, w tym w szczególności odprowadzenie na własny teren nieutwardzony, do dołów lub studni chłonnych oraz stosowanie nawierzchni przepuszczalnych,

b) powierzchniowe odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów: KD-L, KD-D i KDW do sieci kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem lit. c i d,

c) dopuszcza się zastosowanie rowów, nawierzchni przepuszczających wody opadowe i roztopowe oraz lokalizację studni chłonnych,

d) lokalizację urządzeń podczyszczających ścieki z wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych przed wprowadzeniem do wód lub ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) dopuszcza się budowę sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia;

7) w zakresie sieci elektroenergetycznej ustala się:

a) zasilanie odbiorców z istniejącej i planowanej sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4 kV,

b) zachowanie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej dystrybucyjnej,

c) lokalizację nowych odcinków sieci elektroenergetycznej jako kablowych, podziemnych,

d) dopuszczenie przebudowy linii napowietrznych na linie kablowe, podziemne, w szczególności na odcinkach kolidujących z zabudową, przy czym dla linii skablowanych nie obowiązują wyznaczone na rysunku pasy technologiczne,

e) dopuszczenie lokalizacji nowych stacji transformatorowych słupowych i małogabarytowych wolno stojących,

f) w przypadku lokalizacji nowej stacji małogabarytowej:

- dopuszczenie wydzielenia działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 40,0 m2,

- parametry i wskaźniki zabudowy jak w § 14;

g) dla usytuowania urządzeń elektrycznych, w tym stacji transformatorowych, nie jest wymagane zachowanie ustalonych na rysunku planu linii zabudowy;

8) w zakresie sieci telekomunikacyjnej ustala się:

a) dopuszczenie przebudowy linii napowietrznych kolidujących z planowaną zabudową na linie kablowe,

b) na terenach MN i MN/U dopuszczenie lokalizacji wyłącznie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.

§ 20. Nie ustala się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 21. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 1 %.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Komorniki


mgr Marian Adamski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/223/2016
Rady Gminy Komorniki
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

mapa


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/223/2016
Rady Gminy Komorniki
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/223/2016
Rady Gminy Komorniki
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama