reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/361/16 Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 15 czerwca 2016r.

w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Oborniki

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2016, poz. 573), art. 40 ust.2 pkt 4 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016, poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Oborniki.

1) Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Oborniki i są częścią składową mienia Gminy.

2) Podstawową funkcją działalności świetlicy jest integracja społeczności, centrum kultury lokalnej, organizowanie czasu wolnego, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców.

3) Świetlice w poszczególnych wsiach mają służyć wszystkim mieszkańcom, stowarzyszeniom funkcjonującym na wsi na równych zasadach dostępności.

4) Utrzymanie obiektów świetlic wiejskich finansowane jest bezpośrednio z budżetu Gminy.

5) Gmina ponosi koszty utrzymania świetlic w zakresie:

a) remontów i modernizacji,

b) ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody,

c) odbioru ścieków i odpadów.

6) Korzystać ze świetlicy mogą osoby fizyczne, osoby prawne i organizacje społeczne nie wymienione w pkt 9, na podstawie złożonego wniosku do Burmistrza Obornik.

7) Korzystanie ze świetlicy jest odpłatne lub nieodpłatne na podstawie zawartej umowy najmu bądź użyczenia między Wynajmującym, bądź Użyczającym, a Najemcą lub Biorącym w użyczenie po uprzednim uzgodnieniu z opiekunem świetlicy.

8) Sołtys wsi może na potrzeby spotkań wiejskich, zebrań, uroczystości środowiskowych korzystać ze świetlicy w dowolnym terminie.

9) Ze świetlic wiejskich mogą korzystać nieodpłatnie informując wcześniej sołtysa, realizując cele statutowe sołectwa:

a) dzieci i młodzież - w ramach prowadzonych zajęć, bądź spędzania czasu wolnego pod opieką wyznaczonej osoby dorosłej,

b) kluby sportowe,

c) Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły śpiewacze - zgodnie z harmonogramem zajęć oraz na organizację imprez z okazji rocznic,

d) Stowarzyszenia i Fundacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

10) Przy zawieraniu umów z osobami, o których mowa w pkt. 6 będących mieszkańcami Gminy Oborniki lub mającymi siedzibę na terenie Gminy Oborniki należy stosować następujące stawki godzinowe lub dobowe:

Lp.

Miejscowość

Stawka dobowa brutto (za 4 doby)

Stawka godzinowa brutto

1.

Bąblin

200

7

2.

Bąbliniec

30

3

3.

Bogdanowo

600

60

4.

Chrustowo

200

20

5.

Dąbrówka Leśna

600

60

6.

Gołębowo

200

20

7.

Górka

250

25

8.

Kiszewko

100

15

9.

Kiszewo

300

20

10.

Kowalewko

400

40

11.

Kowanówko

600

60

12.

Lulin

500

25

13.

Łukowo

200

20

14.

Nowołoskoniec

400

40

15.

Osowo

180

20

16.

Pacholewo

350

35

17.

Podlesie

200

10

18.

Popowo

300

30

19.

Popówko

400

40

20.

Rożnowo

700

70

21.

Słonawy

200

20

22.

Stobnica

400

40

23.

Świerkówki

500

50

24.

Urbanie

400

40

25.

Uścikowo

800

80

26.

Uścikówiec

100

10

27.

Wargowo

400

30

28.

Wychowaniec

100

10

29.

Wymysłowo

250

25

11) Wraz z zawarciem umowy najmu Najemca zobowiązany jest wpłacić kwotę pieniężną z tytułu zadatku jako zabezpieczenie wykonania umowy najmu w wysokości 50 % kwoty odpowiadającej kwocie ustalonej do zapłaty, w agencji PKO znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Obornikach lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Obornikach.

12) W razie rezygnacji przez Najemcę z przedmiotu najmu po wpłaceniu zadatku, zadatek podlega zatrzymaniu przez Wynajmującego.

13) W razie braku możliwości oddania świetlicy w używanie po zawarciu umowy, Wynajmujący zwróci wpłacony przez Najemcę zadatek.

14) W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet czynszu.

15) Stawka za najem obejmuje maksymalnie 4 doby użytkowania lokalu i dotyczy imprez okolicznościowych, w szczególności: wesel, komunii oraz wynajmowania na cele zarobkowe m.in. takie jak imprezy towarzyskie, zabawy, bale, pokazy.

16) Na czas wynajęcia świetlicy składają się także godziny potrzebne na jej uporządkowanie.

17) Stawki określone w pkt.10 podlegają zwiększeniu w przypadku najmu świetlic wiejskich przez osoby fizyczne, prawne, organizacje społeczne mające miejsce zamieszkania, siedzibę czy oddział poza terenem Gminy Oborniki - zwiększenie o 50%.

18) Stawki określone w pkt.10 podlegają umniejszeniu o 50% dla mieszkańców danego sołectwa.

19) O pierwszeństwie w wynajmie świetlicy decyduje kolejność zgłoszeń organizatorów imprez.

20) Świetlice udostępnia sołtys lub opiekun świetlicy, po okazaniu umowy najmu lub użyczenia i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

21) Najemca lub Biorący w użyczenie ma obowiązek pozostawienia świetlicy oraz terenu przyległego we właściwym porządku.

22) Za świetlicę podczas organizacji uroczystości określonych w pkt. 8 odpowiedzialność ponosi sołtys wsi.

23) Właściciel świetlicy wiejskiej nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu będące skutkiem korzystania ze świetlic wiejskich lub ich wyposażania w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, bądź z wyżej wymienionymi postanowieniami, w tym także będące następstwem nieprzestrzegania przepisów sanitarnych i epidemiologicznych bhp i p.poż.

24) Skargi dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich należy składać do Burmistrza Obornik.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Drewicz


Uzasadnienie

Na terenie Gminy Oborniki znajduje się 29 świetlic wiejskich będących własnością Gminy. Świetlice oprócz miejsca spotkań i imprez nieodpłatnych integrujących środowiska lokalne są również wynajmowane odpłatnie na imprezy prywatne i firmowe.

W związku z wynajmowaniem świetlic wiejskich określenie zasad i trybu korzystania z tych obiektów na terenie Gminy Oborniki jest konieczne, a tym samym podjęcie uchwały jest słuszne i zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna GHMW – Hulist, Prawdzic Łaszcz – Radcowie Prawni spółka partnerska

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne związane z bieżącą obsługą przedsiębiorców (głównie spółek handlowych).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama