| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/108/16 Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żerków

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250.)w zw. z art.. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 ) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Żerków, dotyczące:

1) wymagań dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie:

a) selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) minimalnych wymagań dotyczących rodzajów, ilości i pojemności pojemników,

c) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów,

d) wymogów sanitarnych utrzymania pojemników i miejsc gromadzenia odpadów,

e) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych,

4) wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt domowych;

5) wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

6) obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) porozumieniu - rozumie się przez to Porozumienie Międzygminne zawarte w dniu 7 października 2008r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 178, poz. 2982 w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi;

3) harmonogramie - rozumie się przez to harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Żerków;

4) podmiotach uprawnionych - rozumie się przez to przedsiębiorstwa posiadające wpis do działalności regulowanej zgodnie z wymaganymi przepisami w odpowiednim zakresie;

5) ZZO - rozumie się przez to Zakład Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach; harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Żerków;

6) PZO - rozumie się przez to Punkt Zbiórki Odpadów, który znajduje się na terenie gminy Jarocin, w którym zbierane będą odpady problemowe (wielkogabarytowe, gruz, niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zielone wytworzone na terenie gospodarstw domowych);

7) sezonie letnim - rozumie się przez to okres od 1kwietnia do 31 października;

8) sezonie zimowym - rozumie się przez to okres od 1listopada do 31 marca;

9) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO 2012) - należy przez to rozumieć dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 440/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r.;

10) wieś - część wiejska Gminy Żerków;

11) miasto- część miejska Gminy Żerków.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmuje następujące rodzaje odpadów:

1) tworzywa sztuczne, (butelki typu PET oraz opakowania po chemii gospodarczej),

2) szkło białe opakowaniowe,

3) szkło kolorowe opakowaniowe,

4) papier,

5) puszki aluminiowe i metale,

6) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, termometry, farby i lakiery, opakowania po substancjach niebezpiecznych, filtry olejowe,

7) zużyte baterie i akumulatory,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe,

11) zużyte opony,

12) styropian,

13) opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak,

14) odpady zielone.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 podpunkt 1-4 należy zbierać i przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady z częstotliwością i w sposób określony w Regulaminie.

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 podpunkt 5-14 należy zbierać i przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a jeśli Punkt taki jeszcze nie powstał dopuszcza się ich odbieranie w mobilnym punkcie odpadów problemowych.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) w zakresie postępowania z odpadami:

a) zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych, niepodlegających selektywnemu zbieraniu do pojemników, których minimalna pojemność, rodzaje oraz ilość została określona w Regulaminie, i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu do odbioru w terminach wyznaczonych harmonogramem,

b) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zakresie określonym w Regulaminie,

c) wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w sposób przewidziany Regulaminem,

d) selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych i innych oraz postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się przy użyciu czystej wody niezawierającej innych substancji chemicznych.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy oraz pod warunkiem:

1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu lub spalin,

2) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych,

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Żerków stosować należy:

1) do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych:

a) pojemnik 80 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

b) pojemnik 120 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

c) pojemnik 240 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

d) pojemnik 660 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 4 kółkami,

e) pojemnik 1100 litrowy wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego z 4 kółkami,

f) pojemnik 7000 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty, przystosowany do załadunku w systemie bramowym,

h) inne pojemniki znormalizowane uzgodnione wcześniej z Gminą,

2) do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w zabudowie jednorodzinnej na terenie Gminy Żerków stosować należy:

a) worek żółty, o minimalnej pojemności 120 l, wykonany z folii LDPE, o grubości minimalnej 0,02 mm, o minimalnej wytrzymałości 15 kg, półprzezroczysty z możliwością weryfikacji zawartości worka - do zbierania tworzyw sztucznych (butelek PET oraz opakowań po chemii gospodarczej),

b) worek niebieski, o minimalnej pojemności 120 l, wykonany z folii LDPE, o grubości minimalnej 0,04 mm, o minimalnej wytrzymałości 15 kg, półprzezroczysty z możliwością weryfikacji zawartości worka - do zbierania papieru, tektury,

c) worek biały, o minimalnej pojemności 80 l, wykonany z folii LDPE, o grubości minimalnej 0,06 mm, o minimalnej wytrzymałości 25 kg, półprzezroczysty z możliwością weryfikacji zawartości worka - do zbierania szkła bezbarwnego, opakowaniowego,

d) worek zielony, o minimalnej pojemności 80 l, wykonany z folii LDPE, o grubości minimalnej 0,06 mm, o minimalnej wytrzymałości 25 kg, półprzezroczysty z możliwością weryfikacji zawartości worka - do zbierania szkła kolorowego, opakowaniowego,

3) do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Żerków stosować należy:

a) pojemniki do selektywnej zbiórki typu dzwon o pojemności 1,5-2,8 m3, komplet pojemników tworzących gniazdo do segregacji powinien posiadać zbliżone do siebie wymiary, kształt nie odbiegający od ogólnie przyjętych standardów o kolorystyce: papier i tektura - kolor niebieski, szkło bezbarwne, opakowaniowe - kolor biały, szkło kolorowe, opakowaniowe - kolor zielony, tworzywa sztuczne (opakowania PET, chemia gospodarcza) - kolor żółty,

b) pojemniki do segregacji o pojemności 2-8 m3 o kolorystyce j.w.

c) w zabudowie wielorodzinnej należy stosować pojemniki o pojemności minimalnej 5 l/mieszkańca przy czym nie mniejszej niż 1 m3 (dla szkła i papieru), 1,5 m3 dla tworzyw sztucznych dla każdego punktu zbierania, przy wywozie raz w miesiącu.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 3 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie za pomocą typowych systemów załadowczych (grzebieniowy, bramowy, hakowy, widłowy, HDS).

3. Pojemniki i worki na cele określone regulaminem oznacza się napisem na tle o wymiarach min. 296 mm x 210 mm, odpowiadającym kolorom dla danego rodzaju odpadu określonym w ust. 1 pkt 2:

1) "TWORZYWA SZTUCZNE",

2) "PAPIER",

3) "SZKŁO BEZBARWNE",

4) "SZKŁO KOLOROWE",

4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani dostosować pojemności pojemników do ilości odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości. Minimalne pojemności pojemników wynikające z rodzaju prowadzonej działalności określono w ust. 7. Regulaminu.

5. Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane w miesięcznym cyklu odbioru powinny mieć pojemność odpowiadającą co najmniej:

1) 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdą nieruchomość; dopuszcza się stosować pojemniki 80 l jeśli na nieruchomości zamieszkuje 1 osoba,

2) dla szkół wszelkiego typu 5 l na każdego ucznia i 5 l na każdego pracownika,

3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika,

4) dla lokali handlowych 25 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na jeden lokal,

5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt,

6) dla schroniska turystycznego, hoteli itp. 20 l na jedno łóżko,

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 60 l na każdych 10-ciu zatrudnionych,

8) dla lokali gastronomicznych 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne.

9) 60 l dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,

10) dla urzędów, instytucji i innych 5 l na każdego pracownika i 5 l na każdych 10 interesantów,

11) dla ogródków działkowych co najmniej 30 l na każdą działkę pojemności pojemnika lub kontenera w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku i 5 l poza tym okresem,

12) dla targowisk min. 50 l na jedno stanowisko handlowe, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 1100 l,

13) dla cmentarzy co najmniej 2 m3 na 0,5 ha powierzchni cmentarza, przy czym w okresie świąt kościelnych należy dostosować pojemność do potrzeb,

14) dla domków letniskowych 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdą nieruchomość w okresie kiedy posiadłość jest zamieszkiwana,

§ 7. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być usytuowane, w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, w miejscu ogólnodostępnym i wyodrębnionym na granicy posesji lub przed posesją przy krawędzi jezdni, najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru.

2. Jeżeli pojemnik na odpady komunalne nie jest wyposażony w mechanizm umożliwiający zamknięcie, powinien być ustawiony w miejscu uniemożliwiającym przedostanie się do jego wnętrza wód opadowych.

3. Pojemniki i worki powinny być wystawiane do miejsc umożliwiających odbiór zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

4. Niewystawienie worków lub pojemników do miejsc umożliwiających odbiór zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych skutkuje nieodebraniem odpadów.

§ 8. Właściciele nieruchomości zabezpieczają pojemniki wyposażone w zamknięcia przed dostępem zwierząt oraz dostawaniem się do pojemnika wód opadowych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

§ 9. 1. Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów zmieszanych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów.

2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela:

Rodzaj odpadu

nieruchomości mieszkalne
w zabudowie jednorodzinnej

nieruchomości mieszkalne
w zabudowie wielolokalowej

miasto

wieś

miasto

wieś

odpady komunalne zmieszane

w okresie zimowym co najmniej 1 raz w miesiącu ;

w okresie letnim co najmniej 2 razy w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

w okresie zimowym co najmniej 1 raz w miesiącu;

w okresie letnim co najmniej 2 razy w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

papier

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

tworzywa sztuczne

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

szkło

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób przedstawiony poniżej:

1) Na terenie nieruchomości worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.

2) Odpady zielone, które będą zbierane na terenie nieruchomości powinny być dostarczane samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który jest zlokalizowany w Brzóstkowie,

3) Odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, termometry, farby i lakiery, opakowania po substancjach niebezpiecznych, filtry olejowe, mieszkańcy dostarczają samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który jest zlokalizowany w Brzóstkowie,

4) Zużyte baterie i akumulatory pochodzące z gospodarstw domowych, mieszkańcy dostarczają samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który jest zlokalizowany w Brzóstkowie oraz do uprawnionych punktów odbioru w/w odpadów na terenie gminy (m.in. punktów sprzedaży akumulatorów). Zużyte baterie są również zbierane i odbierane w systemach zbiorki prowadzonych przez organizacje odzysku na terenach placówek edukacyjnych i Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie,

5) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, mieszkańcy dostarczają samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który jest zlokalizowany w Brzóstkowie oraz w systemie określonym przepisami w punktach sprzedaży przy zakupie nowego sprzętu,

6) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, będą okresowo odbierane (2 razy w ciągu roku) za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych, w pozostałym okresie mieszkańcy dostarczają samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który jest zlokalizowany w Brzóstkowie,

7) Odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane przez mieszkańców, mieszkańcy mogą dostarczać samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który jest zlokalizowany w Brzóstkowie. Nieodpłatnie przyjmowane są jednorodne odpady poremontowe i budowlane takie jak gruz (do 4 Mg/rok/gospodarstwo domowe).

8) Zużyte opony mogą być dostarczane przez mieszkańców samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który jest zlokalizowany w Brzóstkowie.

9) Tworzywa sztuczne takie jak styropian, opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak, puszki aluminiowe mieszkańcy mogą dostarczać samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który jest zlokalizowany w Brzóstkowie.

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielolokalowej obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób przedstawiony poniżej:

1) dla pozostałych rodzajów odpadów komunalnych zbieranych selektywnie mieszkańcy zabudowy wielolokalowej obowiązani są do pozbywania się odpadów zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1. pkt. 2 do 9.

2) każda nieruchomość wielolokalowa powinna być wyposażona w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów.

3. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane selektywnie, w zależności od ilości wytwarzanych odpadów są obowiązani do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów poprzez zawarcie umowy z firmą wywożącą.

4. Odpady komunalne zbierane selektywnie powinny być kierowane do przetwarzania w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Jarocinie.

5. Zbieranie odpadów w sposób selektywny oznacza, że właściciel nieruchomości zbiera rocznie nie mniej niż 12 worków do selektywnego zbierania, o pojemności min. 80 l, tzn.: co najmniej 1 worek 80 l w ciągu miesiąca z zachowaniem następujących zasad:

a) umieszczanie w workach odpadów zmieszanych, nie podlegających segregacji, jest niedopuszczalne,

b) umieszczanie w workach odpadów wysegregowanych, ale przeznaczonych do worków innego koloru jest niedopuszczalne,

c) umieszczanie w workach odpadów wysegregowanych, ale zabrudzonych i np. niezgniecionych butelek z tworzyw jest niedopuszczalne,

d) przekazywanie worków tylko w części wypełnionych odpadami jest niedopuszczalne.

§ 11. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, odpadów płynnych, substancji toksycznych, żrących, a także odpadów z działalności gospodarczej.

2. Zakaz określony w ust. 1 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

3. Zabrania się gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w koszach na odpady ustawianych przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

4. Odpady znajdujące się poza pojemnikami nie będą odbierane.

5. Do pojemników/worków na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową należy wrzucać:

a) czyste niezabrudzone, niezatłuszczone kartony,

b) tekturę falistą,

c) gazety,

d) książki,

e) papier piśmienny,

f) zeszyty - bez okładek plastikowych

6. Do pojemników/worków na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać m.in.:

a) pieluch jednorazowego użytku,

b) tapet,

c) kartonów po mleku i sokach,

d) jednorazowych naczyń,

e) zatłuszczonego papieru,

f) kalki,

g) papieru woskowego i samokopiującego

7. Do pojemników/worków na opakowania szklane bezbarwne należy wrzucać:

a) opakowania szklane bezbarwne - szklane butelki po napojach i słoiki wstępnie oczyszczone bez nakrętek,

8. Do pojemników/worków na opakowania szklane bezbarwne zabrania się wrzucać m.in.:

a) opakowań szklanych kolorowych,

b) naczyń żaroodpornych,

c) kryształów,

d) kieliszków,

e) szklanek,

f) porcelany i fajansu,

g) ceramiki,

h) świetlówek,

i) żarówek,

j) kineskopów,

k) szyb okiennych, samochodowych i szkła zbrojonego,

l) lusterek,

m) doniczek,

n) opakowań po lekach

9. Do pojemników/worków na opakowania szklane kolorowe należy wrzucać:

a) opakowania szklane kolorowe - szklane butelki po napojach i słoiki wstępnie oczyszczone bez nakrętek,

10. Do pojemników/worków na opakowania szklane kolorowe zabrania się wrzucać m.in.:

a) opakowań szklanych bezbarwnych,

b) naczyń żaroodpornych,

c) kryształów,

d) kieliszków,

e) szklanek,

f) porcelany i fajansu,

g) ceramiki,

h) świetlówek,

i) żarówek,

j) kineskopów,

k) szyb okiennych, samochodowych i szkła zbrojonego,

l) lusterek,

m) doniczek,

n) opakowań po lekach

11. Do pojemników/worków na opakowania z tworzyw sztucznych (opakowania PET, opakowania chemii gospodarczej) należy wrzucać:

a) zgniecione i niezakręcone butelki po napojach typu PET,

b) opakowania po płynach do mycia naczyń, szamponach, płynach do kąpieli, prania, płukania

12. Do pojemników/worków na opakowania z tworzyw sztucznych (opakowania PET, opakowania chemii gospodarczej) zabrania się wrzucać m.in.:

a) opakowań po jogurtach, twarożkach, margarynach, słodyczach,

b) jednorazowych naczyń, w tym jednorazowych woreczków,

c) reklamówek,

d) folii,

e) rur PCV,

f) opakowań po olejach silnikowych, częściach samochodowych,

g) mebli i ich części,

h) zabawek,

i) tworzyw piankowych i styropianowych,

j) kartoników po sokach i mleku

13. W przypadku selektywnego zbierania odpadów w systemie workowym oddawać należy jedynie zapełnione worki.

14. Zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w paleniskach domowych.

15. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych oraz rodzaje
i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego i ich rozmieszczenie

§ 12. 1. Usuwanie błota śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, w tym:

1) przystanków komunikacji miejskiej,

3) targowisk, przy czym powinno odbywać się w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.

2. Tereny przeznaczone do użytku publicznego powinny być wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

1) Pojemności pojemników nie mogą być mniejsze niż:

a) 10 litrów - wzdłuż chodników, w ilości uzależnionej od natężenia ruchu pieszego,

b) 10 litrów - na przystankach komunikacji miejskiej,

c) 20 litrów - przy punktach gastronomicznych lub świadczących inne usługi obejmujące przygotowanie produktów do spożycia,

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty, a jeśli jej nie ma - to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

3) na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m.

4. Częstotliwość opróżniania pojemników o których mowa w ust. 3 musi być dostosowana do potrzeb, jednak nie może być mniejsza niż raz w tygodniu.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. Wytwórcy odpadów komunalnych, w celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszenia ich objętości powinni:

1) opróżniać opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku/worku na odpady zbierane selektywnie,

2) redukować objętości odpadów opakowaniowych poprzez zgniatanie butelek z tworzyw sztucznych, opakowań tekturowych przed umieszczeniem w pojemniku na odpady.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 14. 1. Osoby posiadające zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Do obowiązków właścicieli posiadających zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

a) wyprowadzanie psa na smyczy, a psa ras uznanych za agresywne lub zachowującego się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu,

b) niepozostawianie psa bez dozoru,

c) utrzymywanie kojców i ogrodzeń, w których przebywają psy w stanie uniemożliwiającym wydostanie się ich na zewnątrz,

2) w odniesieniu do pozostałych zwierząt domowych:

a) zapewnienie stałego i skutecznego dozoru,

b) niewprowadzanie zwierząt domowych do piaskownic i na place zabaw dla dzieci, plaże, kąpieliska i miejsca zwyczajowo przyjęte do kąpieli przy jeziorach oraz na tereny objęte zakazem,

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w specjalnych koszach wystawionych w miejscach publicznych lub pojemnikach do odpadów zmieszanych. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych z psem przewodnikiem.

Rozdział 8.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 290 ),

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 3 są zobowiązani:

1) składować obornik tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,

2) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, za pomocą środków dopuszczonych do obrotu handlowego,

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 16. Wyznacza się następujące obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:

- miasto Żerków ( ul. Kolejowa, osiedle domów jednorodzinnych, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, teren Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego, park miejski, teren Gminnej Spółdzielni),

- teren gospodarstw rolnych (Kretków, Śmiełów, Kamień, Komorze Przybysławskie, Przybysław, Pawłowice, Miniszew, Żerniki, Raszewy, Antonin),

- oczyszczalnie ścieków (Żółków, Raszewy),

- mieszalnia pasz (Chrzan),

- magazyn pasz (Dobieszczyzna),

- teren fermy norek (Dobieszczyzna, Lubinia Mała, Sucha, Sierszew, Miniszew),

- gorzelnia (Żółków) w terminie przynajmniej raz w roku oraz w razie konieczności deratyzacji.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 17. Traci moc uchwała Nr XX/127/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żerków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 654).

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/108/16 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żerków

W związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) Rada Miejska Żerkowa zobowiązana jest uchwalić Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Żerków uwzględniając zmiany wprowadzone ustawą. Art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożył na rady gmin obowiązek określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Niniejsza zmiana do obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Żerków uwzględnia wymagane zmiany. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie. Obowiązująca uchwała Nr XX/127/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żerków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 654), w wyniku wprowadzenia zmian w ustawie nie spełnia wymogów, dlatego niezbędne było podjęcie nowej uchwały. Załączony projekt uchwały stanowi aktualizację przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym unormowanie kwestii związanych z gospodarką odpadami na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i odrębnych przepisów.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »