| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej z niezbędnymi usługami towarzyszącymi we wsi Świerczyna, Gmina Osieczna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz. 778) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Osiecznej Nr IX/76/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej z niezbędnymi usługami towarzyszącymi we wsi Świerczyna, Gmina Osieczna, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieczna uchwalonego uchwałą Nr XXIII/148/2001 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 28 czerwca 2001 r. ze zmianami Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej z niezbędnymi usługami towarzyszącymi we wsi Świerczyna, Gmina Osieczna uchwalonego uchwałą Nr XIX/115/2000 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej z niezbędnymi usługami towarzyszącymi we wsi Świerczyna, zwaną dalej planem.

2. Plan obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 1137 położoną we wsi Świerczyna, Gmina Osieczna.

3. Granice obowiązywania planu określa rysunek w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Integralnymi częściami uchwały są załączniki:

1) część graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik Nr 1,

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Osiecznej w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego - załącznik Nr 2,

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Osiecznej w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz zasadach ich finansowania - załącznik Nr 3.

§ 2. 1. Przedmiotem planu jest zmiana funkcji terenu usług rekreacji w zakresie kultury i gastronomii oznaczony w obowiązującym planie symbolem 15, UT, UK, UG na teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU.

2. Zakres ustaleń planu jest zgodny z art. 15, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o której mowa w §1 niniejszej uchwały,

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Osiecznej,

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) obszarze - należy przez to rozumieć cały obszar objęty planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu,

5) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru wydzieloną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczoną symbolem funkcji,

6) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu (funkcji) lub różnym sposobie zagospodarowania,

7) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w wyniku realizacji planu musi przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

8) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą maksymalny zasięg usytuowania na terenie jednostki wszelkich dopuszczonych w planie nadziemnych części budynków i budowli (w rozumieniu prawa budowlanego); nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą: okapów, gzymsów, balkonów, tarasów, galerii, schodów zewnętrznych, werand, wykuszy, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji i innych podobnych części budynków; maksymalne przekroczenie linii zabudowy dla tych części budynku nie może być większe niż 2 m; linie zabudowy nie obowiązują przy lokalizacji takich obiektów jak: ogrodzenia, drogi, dojazdy, parkingi terenowe, chodniki, dojścia oraz urządzenia infrastruktury technicznej,

10) zabudowie - należy przez to rozumieć wszelkie obiekty budowlane, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, w tym obiekty nie związane trwale z gruntem, z wyłączeniem: dróg, chodników, parkingów terenowych, liniowych elementów oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, pomników, wolnostojących - trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych oraz obiektów małej architektury,

11) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi służące zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludności, których oddziaływanie nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, na terenie stanowiącym własność inwestora i poza granicami terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz nie należą do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

12) sieciach i obiektach infrastruktury - należy przez to rozumieć sieci i obiekty związane z uzbrojeniem terenu, dla których w planie nie określa się jednoznacznej lokalizacji,

13) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

§ 4. 1. Rysunek planu obowiązuje w granicach obszaru objętego planem.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem,

2) przeznaczenie (funkcja) terenu,

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

4) nieprzekraczalna linia zabudowy.

§ 5. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenu:

1) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczony symbolem MU,

2) teren komunikacji - droga wewnętrzna oznaczony symbolem KDW.

2. Ustala się wydzielenie wyżej wymienionych terenów linią rozgraniczającą, ściśle określoną.

§ 6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MU ustala się jako przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala się prowadzenie działalności usługowej nieuciążliwej w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, oświaty, kultury, turystyki i rekreacji, handlu, gastronomii, oraz innych usług nieuciążliwych.

3. Działalność usługowa nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych na terenie stanowiącym własność inwestora oraz poza granicami terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny.

4. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala się lokalizację:

1) wolnostojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych,

2) budynków służących prowadzeniu działalności usługowej o której mowa w ust. 2 - wolnostojących lub dobudowanych do budynków mieszkalnych.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie dopuszczalne - dopuszcza się lokalizację:

1) budynków gospodarczych, garażowych lub garażowo-gospodarczych oraz wiat,

2) obiektów małej architektury,

3) obiektów sportu i rekreacji,

4) dróg wewnętrznych,

5) urządzeń infrastruktury technicznej,

6) urządzonej zieleni towarzyszącej.

6. Ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizacja zabudowy w stosunku do granic działek:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy pasa drogowego drogi wewnętrznej - 6,0 m,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy od granic działek sąsiednich - ustalana zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy przy granicy działki,

2) obowiązująca forma zabudowy mieszkaniowej:

a) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - dwie, w tym poddasze użytkowe,

b) maksymalna wysokość budynku - 9,00 m do najwyższego punktu przekrycia dachu,

c) dachy strome, dwu- lub wielospadowe o minimalnym kącie nachylenia połaci dachowych - 30°; dopuszcza się wykonanie lukarn oraz wykuszy,

d) maksymalna szerokość elewacji frontowej - 15,00 m,

3) obowiązująca forma zabudowy usługowej:

a) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - dwie, w tym poddasze użytkowe,

b) maksymalna wysokość budynku - 9,00 m do najwyższego punktu przekrycia dachu,

c) dachy strome, dwu- lub wielospadowe o minimalnym kącie nachylenia połaci dachowych - 20°; dopuszcza się wykonanie lukarn oraz wykuszy,

d) maksymalna szerokość elewacji frontowej - 20,00 m,

4) obowiązująca forma zabudowy garażowej, gospodarczej i garażowo-gospodarczej oraz wiat:

a) obiekty wbudowane, dobudowane lub wolnostojące zlokalizowane w poziomie otaczającego terenu,

b) ilość kondygnacji - maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna,

c) maksymalna wysokość obiektu - 6,00 m do najwyższego punktu przekrycia dachu,

d) dachy strome dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych - dowolnym,

5) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych nie związanych trwale z gruntem.

7. Ustala się następujące wskaźniki i powierzchnie zabudowy:

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki - 0,4,

2) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki - 0,05,

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni działki,

4) minimalna powierzchnia zabudowy - 5% powierzchni działki,

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 70% powierzchni działki.

8. Obowiązuje nakaz zapewnienia miejsc postojowych w granicach własnej działki w liczbie minimalnej:

1) dla zabudowy mieszkaniowej - 2 miejsca postojowe na każdą wydzieloną działkę, wliczając w to garaż,

2) dla zabudowy usługowej - 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej budynku usługowego, wliczając w to garaże,

3) liczbę miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy ustalać zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW ustala się przeznaczenie podstawowe - teren komunikacji - droga wewnętrzna.

2. Ustala się następujące parametry drogi:

1) szerokość pasa drogowego - 20,00 m według rysunku planu,

2) ciąg pieszo-jezdnego o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

3) w pasie drogowym dopuszcza się lokalizację:

a) oświetlenia ulicznego i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) zieleni izolacyjnej i ozdobnej,

c) wjazdów bramowych na posesje.

§ 8. Na obszarze objętym planem kształtowanie i ochronę ładu przestrzennego należy realizować poprzez zachowanie linii zabudowy, gabarytów obiektów i wielkości powierzchni zabudowy.

§ 9. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów wynikające z zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) teren położony w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk NATURA 2000 - PLH 300014 "Zachodnie Pojezierze Krzywińskie". Zagospodarowanie terenu nie może powodować negatywnego oddziaływania na wyżej wymieniony obszar,

2) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu " Krzywińsko-Osieckiego wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra". Zagospodarowanie terenu spełniać musi wymogi ochrony określone dla wyżej wymienionego obszaru,

3) warstwa próchniczna gleby z terenów przeznaczonych pod trwałą zabudowę musi zostać zdjęta i rozplanowana w obrębie własnej działki lub wykorzystana na innych, wskazanych przez służby gminne, terenach np. wymagających rekultywacji,

4) masy ziemne, przemieszczane w trakcie prowadzonych prac budowlanych, należy w pierwszej kolejności zagospodarować w granicach własnej działki lub na obszarze planu, a w przypadku braku takiej możliwości, urobek wywozić na miejsce wskazane przez służby gminne,

5) na obszarze objętym planem ustala się zasady prowadzenia gospodarki odpadami:

a) wprowadza się zasadę zorganizowanego systemu gromadzenia i zagospodarowania odpadów,

b) ustala się czasowe gromadzenie odpadów w indywidualnych zamykanych pojemnikach, zlokalizowanych w granicach własnych działek,

c) odpady niebezpieczne gromadzone być muszą w osobnych, szczelnych i odpowiednio oznakowanych pojemnikach wykonanych z materiałów nie reagujących z gromadzonymi odpadami. Ich lokalizacja wykluczać musi dostęp osób postronnych,

d) w celu dalszej przeróbki odpadów - odzysku lub unieszkodliwiania, ustala się ich wywóz poza obszar objęty planem, przez odpowiednie wyznaczone do tego celu podmioty posiadające stosowne, przewidziane prawem zezwolenia.

6) obszar objęty planem należy do terenów podlegających ochronie akustycznej. Dla obszaru planu obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone w przepisach odrębnych - jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych.

§ 10. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu wynikające z zasad kształtowania krajobrazu:

1) na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,

2) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni max. 2,0 m2 umieszczonych na ogrodzeniu lub ścianie budynku.

§ 11. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów wynikające z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej:

1) ze względu na występowanie zaewidencjonowanego stanowiska archeologicznego nr AZP 63-26/129 obszar planu objęty zostaje strefą ochrony archeologicznej W,

2) w obszarze objętym planem przedmiotem ochrony archeologicznej są ruchome i nieruchome zabytki archeologiczne stanowiące świadectwo życia i działalności człowieka,

3) zakres ochrony archeologicznej na obszarze planu - według przepisów odrębnych.

§ 12. Warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: Na obszarze objętym planem nie wyznacza się przestrzeni publicznych wymagających określenia warunków zagospodarowania.

§ 13. 1. W granicach obszaru objętego planem nie występują niżej wymienione tereny i obszary podlegające ochronie, na podstawie przepisów odrębnych:

1) obszary stref ochronnych ujęć wody,

2) tereny górnicze,

3) obszary szczególnego zagrożenia powodzią,

4) obszary osuwania się mas ziemnych,

5) obszary krajobrazu priorytetowego, określone w audycie krajobrazowym oraz planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.

2. Nie wprowadza się ustaleń dotyczących granic i sposobu zagospodarowania wyżej wymienionych terenów i obszarów.

§ 14. Na obszarze objętym planem ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działki mieszkaniowej - 1000 m2,

2) minimalna powierzchnia działki mieszkaniowo-usługowej i usługowej - 2000 m2,

3) minimalna szerokości frontu działki - 25 m,

4) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego od strony ulicy dojazdowej - od 80° do 100°,

5) dopuszcza się wydzielanie działek pod obiekty infrastruktury technicznej w wielkości określonej przepisami odrębnymi lub wymaganej przez właściciela infrastruktury, przy czym powierzchnia wydzielanej działki nie może być mniejsza niż 30 m2.

§ 15. Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych o wysokości większej niż 15 m.

§ 16. Ustala się następujące warunki i zasady obsługi komunikacyjnej i wyposażenia obszaru objętego planem w urządzenia infrastruktury technicznej:

1. Obsługa komunikacyjna terenu z istniejących dróg zlokalizowanych poza obszarem planu i planowanej drogi wewnętrznej, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Ustala się następujące szczegółowe zasady wyposażenia obszaru objętego planem w urządzenia infrastruktury technicznej:

1) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącego systemu wodociągowego wsi Świerczyna,

2) w zakresie gospodarki ściekowej ustala się:

a) odprowadzenie ścieków docelowo do realizowanej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Świerczyna; do czasu realizacji kanalizacji na obszarze planu - czasowe odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych. Zbiorniki do czasowego gromadzenia ścieków muszą być całkowicie szczelne i posiadać odpowiedni atest,

b) ustala się indywidualne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działek. Zaleca się stosowanie urządzeń do gromadzenia i rozsączania wód opadowych i roztopowych,

3) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) zasilanie energetyczne planowanych terenów z istniejących stacji transformatorowych zlokalizowanych poza obszarem planu i istniejących linii nn. Dopuszcza się lokalizację naziemnej stacji transformatorowej. Lokalizacja stacji transformatorowej spełniać musi warunki określone przepisami odrębnymi,

b) na terenach objętych planem dopuszcza się budowę kablowych sieci elektroenergetycznych SN i nn na warunkach określonych przepisami odrębnymi,

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

a) ustala się ogrzewanie obiektów z indywidualnych źródeł zlokalizowanych w granicach wydzielonych działek,

b) ustala się stosowanie do celów grzewczych paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi tj.: paliw płynnych, gazowych i stałych (np. biomasa, drewno itp.) i urządzeń do ich spalania charakteryzujących się wysokim stopniem sprawności. Dopuszcza się zastosowanie indywidualnych alternatywnych źródeł ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne i inne podobne urządzenia).

5) w zakresie telekomunikacji ustala się:

a) dopuszcza się realizację kablowych sieci telekomunikacyjnych na obszarze objętym planem poprzez rozbudowę istniejącego systemu telekomunikacyjnego lub realizację sieci innego operatora,

b) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych.

§ 17. Dla terenu objętego planem nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

§ 18. Na obszarze objętym planem przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne klasy IV o powierzchni 0,9823 ha, dla których nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.

§ 19. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w niniejszej uchwale, ustala się wysokość stawki służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 30%.

§ 20. W zakresie i granicach objętych niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia Uchwały Nr XIX/115/2000 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej z niezbędnymi usługami towarzyszącymi we wsi Świerczyna.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Osieczna.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Osiecznej


Roman Lewicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/138/2016
Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA, GMINA OSIECZNA - działka nr ewidencyjny 1137


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/138/2016
Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 17 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO WYŁOŻONEGO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/138/2016
Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIECZNA ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »