reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/441/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 26 lipca 2016r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, w rejonie ulic Wierzbowej, Grzybowej i Szparagowej - dla dz. 58/24, 58/29, 59/5, 59/28

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że poniższe ustalenia nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, zatwierdzonego uchwałą Nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 roku z późniejszymi zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, w rejonie ulic Wierzbowej, Grzybowej i Szparagowej - dla dz. 58/24, 58/29, 59/5, 59/28, zwaną dalej "zmianą planu".

2. Załączniki do uchwały stanowią:

1) załącznik nr 1 - stanowiący część graficzną zwaną "rysunkiem zmiany planu", opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany: "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, w rejonie ulic Wierzbowej, Grzybowej i Szparagowej - dla dz. 58/24, 58/29, 59/5, 59/28";

2) załącznik nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu;

3) załącznik nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

3. Granice obszaru objętego zmianą planu określa rysunek zmiany planu.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) budynku gospodarczo-garażowym - należy przez to rozumieć budynek gospodarczy z przestrzenią dla celów garażowania pojazdów samochodowych;

2) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

3) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków;

5) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku, za wyjątkiem powierzchni obiektów budowlanych oraz ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów drugorzędnych takich jak schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, przy czym powierzchnię całkowitą zabudowy stanowi suma powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej;

6) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

7) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem;

8) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną wysokość budynku lub jego części stanowiącą pionowy wymiar budynku, liczoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższej kalenicy dachu lub najwyżej położonej powierzchni przykrycia dachowego.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem P/U;

2) teren drogi wewnętrznej - poszerzenie istniejącej drogi, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KDW.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, rozbiórki i remontu zabudowy z uwzględnieniem ustaleń zawartych w niniejszej uchwale;

2) lokalizowanie zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku zmiany planu z uwzględnieniem pkt 3, 4, 5;

3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dopuszczenie lokalizacji budynków portierni poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy o powierzchni zabudowy do 30,0m2, jednokondygnacyjnych o wysokości zabudowy do 5,0m;

5) na terenie działki o nr ewid. 58/29 dopuszczenie lokalizacji wiat lub altan ogrodowych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy o powierzchni zabudowy do 30,0m2, o wysokości zabudowy do 5,0m;

6) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń w następujący sposób:

a) od strony dróg publicznych znajdujących się poza granicami zmiany planu oraz dróg wewnętrznych wyłącznie ażurowych, w których część ażurowa stanowi nie mniej niż 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia,

b) zakaz budowy od strony dróg publicznych znajdujących się poza granicami zmiany planu oraz dróg wewnętrznych ogrodzeń betonowych;

7) zakaz lokalizacji reklam za wyjątkiem szyldów;

8) dopuszczenie lokalizacji szyldów, tablic informacyjnych w następujący sposób:

a) górne krawędzie szyldów, tablic informacyjnych umieszczane na ogrodzeniach nie mogą przewyższać tych ogrodzeń,

b) zakaz ustawiania szyldów, tablic informacyjnych w miejscach i w sposób utrudniający czytelność informacji drogowskazowej;

9) dopuszczenie niwelacji terenu względem istniejącego poziomu terenu bez naruszania interesu osób trzecich i istniejących stosunków wodnych.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem:

a) zabudowy przemysłowej, w tym zabudowy systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni zabudowy powyżej 1 ha,

b) inwestycji celu publicznego;

3) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych;

4) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji z wykorzystaniem urządzeń niskoemisyjnych nie powodujących przekroczenia dopuszczalnej wielkości emisji substancji do powietrza, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) zakaz zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych do gruntu;

6) nakaz zapewnienia właściwego klimatu akustycznego na granicy z terenami objętymi ochroną akustyczną, z uwzględnieniem pkt 7 i 8;

7) w ramach terenu P/U w zakresie ochrony przed hałasem:

a) w przypadku lokalizacji na terenie P/U hoteli i pensjonatów teren zalicza się do terenów zabudowy zamieszkania zbiorowego, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) w przypadku lokalizacji na terenie P/U przedszkoli i placówek edukacyjnych teren zalicza się do terenów zabudowy związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) w przypadku lokalizacji na terenie P/U usług sportu i rekreacji teren zalicza się do terenów rekreacyjno - wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) w przypadku przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na terenach podlegających ochronie akustycznej, nakaz zastosowania skutecznych środków technicznych, technologicznych lub organizacyjnych ograniczających emisję hałasu, co najmniej do poziomów dopuszczalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) w zakresie gospodarki odpadami nakaz zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się: jeżeli podczas prowadzenia prac budowlanych, zostanie odkryty przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie prace oraz powiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków.

§ 7. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie podejmuje się ustaleń.

§ 8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie podejmuje się ustaleń.

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu ustala się:

1) uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających z odległości technicznych od sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu i zabudowie terenu ograniczeń wynikających z lokalizacji terenu w granicach strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Dąbrówka - Wysogotowo, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) nakaz zgłoszenia właściwym służbom wojskowym wszelkich projektowanych budowli o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t, przed wydaniem pozwolenia na ich budowę;

4) zakaz lokalizacji przeszkód lotniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) w granicach strefy 1 ograniczenia zabudowy ze względu na działanie radaru - do 500 m od radaru, dopuszcza się budowę obiektów budowlanych o wysokości nie przekraczającej 9,0m nad poziomem terenu;

6) w granicach strefy 2 ograniczenia zabudowy ze względu na działanie radaru, w odległości od 500 m do 750 m od radaru dopuszcza się budowę obiektów budowlanych o wysokości nie przekraczającej 18,0 m nad poziomem terenu, z wyłączeniem masztów i instalacji odgromowych, dla których maksymalna wysokość wynosi 23 m n.p.t.

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

1) dopuszczenie prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego w pasie drogowym, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) szerokość poszerzenia drogi wewnętrznej w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

3) dopuszczenie lokalizacji znaków drogowych i obiektów małej architektury zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych w obrębie działki budowlanej, w tym miejsca garażowe:

a) na terenie P/U dla funkcji usługowej nie mniej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 50,0m2 powierzchni użytkowej budynku, z uwzględnieniem lit. b,

b) na terenie P/U dla funkcji produkcyjnej nie mniej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 100,0m2 powierzchni użytkowej budynku,

5) nakaz zapewnienia stanowisk do przeładunku towarów w obrębie działki, poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 4;

6) nakaz zapewnienia liczby miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych w obrębie działki;

7) zapewnienie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki i remontów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zaopatrzenie budynków w wodę z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi po uprzednim podczyszczeniu i doprowadzeniu do składu ścieków bytowych;

5) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z uwzględnieniem §10, pkt 2:

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, zgodnie z przepisami odrębnymi z uwzględnieniem lit. b,

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) nakaz zaopatrzenia w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej; dopuszczenie stosowania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, z zastrzeżeniem §5 pkt 3;

7) realizacja i finansowanie inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami energetycznymi należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) dopuszczenie uzbrojenia terenu w zakresie usług telekomunikacyjnych, teletechnicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) w zakresie urządzeń melioracyjnych obowiązek zachowania systemu melioracyjnego, a w przypadku konieczności jego naruszenia zastosowanie rozwiązań zastępczych zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zasady ochrony przeciwpożarowej - należy uwzględnić przepisy ochrony przeciwpożarowej w zakresie zaopatrzenia w wodę, dróg pożarowych, planowanej zabudowy, zgodnie z przepisami w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych a także przepisami prawa budowlanego.

§ 13. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

§ 14. Dla terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, terenu zabudowy usługowej oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem P/U ustala się:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dopuszczenie budynków produkcyjnych, składów, magazynów, budynków usługowych, w tym usług sportu i rekreacji, usług oświaty i edukacji, w tym przedszkola, budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych, portierni, parkingów, parkingów wielopoziomowych, obiektów małej architektury, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym wolno stojącej stacji transformatorowej,

b) dopuszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w tym zintegrowanych zbiorników paliwa dedykowanych do potrzeb urządzeń technicznych i nierozerwalnie z nimi związanych w ramach wspólnej obudowy; wykonanych w technologii szczelnej: dwupłaszczowej z detekcją wycieku w przestrzeni międzypłaszczowej lub jednopłaszczowej z wanną ociekową z detekcją wycieku,

c) dopuszczenie dojść, dojazdów, ciągów pieszo - jezdnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) maksymalną intensywność zabudowy: 0,50,

e) minimalną intensywność zabudowy: 0,

f) powierzchnię biologicznie czynną: nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej,

g) wysokość zabudowy: nie wyżej niż 18,0m z uwzględnieniem §10 pkt 5 i 6,

h) liczba kondygnacji nadziemnych: do 4, przy czym powierzchnia 4 kondygnacji nie może być większa niż 20% powierzchni 3 kondygnacji i może być na niej zlokalizowana wyłącznie infrastruktura techniczna, w tym pomieszczenia wind;

i) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych,

j) geometrię dachów: dopuszcza się wszelkie rodzaje dachów, z uwzględnieniem lit. k,

k) nachylenie głównych połaci dachowych: do 20,

l) nakaz realizacji zieleni krajobrazowej zgodnie z rysunkiem zmiany planu, za wyjątkiem zjazdów;

2) dopuszczenie podziału na działki pod warunkiem zachowania powierzchni nowo wydzielanej działki z uwzględnieniem pkt 3:

a) nie mniejszej niż 1500,0m2, z uwzględnieniem lit. b,

b) za wyjątkiem działek przeznaczonych do lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów, ciągów pieszo - jezdnych, dla których nie ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek;

3) ustalenia pkt 2 nie dotyczą wydzielania działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a) dostęp z drogi KDW stanowiącej poszerzenie ulicy Szparagowej, z projektowanych dojazdów, ciągów pieszo - jezdnych oraz z dróg publicznych znajdujących się poza obszarem objętym zmianą planu: ulicy Wierzbowej oraz ulicy Grzybowej,

b) lokalizację miejsc postojowych z uwzględnieniem §11 pkt 4, 5, 6, 7;

5) stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 30%.

§ 15. Dla terenu drogi wewnętrznej - poszerzenie istniejącej drogi, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem KDW ustala się:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej,

b) dopuszczenie lokalizacji zjazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszczenie podziału zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości -30%.

§ 16. Na obszarze objętym zmianą planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Wysogotowie, część B, rejon ul. Wierzbowej, Bukowskiej i Grzybowej, zatwierdzonego uchwałą Nr XII/94/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 maja 2007r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 27, poz. 552).

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne


Grzegorz Leonhard


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/441/2016
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 26 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/441/2016
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 26 lipca 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, w rejonie ulic Wierzbowej, Grzybowej i Szparagowej - dla dz. 58/24, 58/29, 59/5, 59/28

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 15.06.2016 r. do 06.07.2016 r. Uwagi można było składać do dnia 21.07.2016 r. W ustawowym terminie nie wniesiono uwag do projektu planu, w związku z czym Rada Gminy Tarnowo Podgórne nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/441/2016
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 26 lipca 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, w rejonie ulic Wierzbowej, Grzybowej i Szparagowej - dla dz. 58/24, 58/29, 59/5, 59/28

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Określa się sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które należą do zadań własnych gminy, w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji:

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska;

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. Dz. U. 2012, poz. 1059 ze zm.)

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 lub służących innym celom jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) wydatki z budżetu gminy;

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych.


Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją uchwały podjętej przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXII/390/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, w rejonie ulic Wierzbowej, Grzybowej i Szparagowej - dla dz. 58/24, 58/29, 59/5, 59/28, zwanej dalej "zmianą planu".

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), została przeprowadzona procedura sporządzenia zmiany planu, przewidziana w art. 17.

Stosownie do art. 17 pkt 1 ww. ustawy, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu ukazało się w gazecie "Sąsiadka" w dniu 09.07.2012 r., a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne w dniach od 16.07.2012 r. do 07.08.2012 r. oraz na stronie internetowej tut. Urzędu BIP Tarnowo Podgórne.

W terminie określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu został złożony jeden wniosek do projektu zmiany planu.

Stosownie do art. 17 pkt 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pismem nr WZP.6721.12.2012 z dnia 17 lipca 2012 r. powiadomione zostały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje oraz organy właściwe do uzgadniania i opiniowania.

Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko pismem od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismo nr WOO-III.411.307.2012.AK z dnia 27 lipca 2012 r. oraz pismem od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu pismo nr NS-72/1-146(1)/12 z dnia 25 lipca 2012 r.

Zgodnie z art. 17 pkt 4 sporządzono projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uwzględniając ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne oraz sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany planu.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt zmiany planu:

1)uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez ustalenia zawarte m. in. w §4 tekstu uchwały, dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz w §14 -15 ustalając parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

2)uwzględnia walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez ustalenia zawarte m. in. w §4, tekstu uchwały, dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w §5 dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz w §14 -15 ustalając parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

3)uwzględnia wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych poprzez ustalenia zawarte m. in. w §5 tekstu uchwały, dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)uwzględnia wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej poprzez ustalenia zawarte m. in. w §6 tekstu uchwały;

5)uwzględnia wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także osób niepełnosprawnych, poprzez ustalenia zawarte m.in. w §5 tekstu uchwały dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz w §10 tekstu uchwały dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu,

6)uwzględnienia walory ekonomiczne przestrzeni, poprzez ustalenia zawarte m.in. w §14 tekstu uchwały;

7)uwzględnia prawo własności poprzez ustalenia zawarte m.in. w §14 tekstu uchwały;

8)uwzględnia potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez ustalenia zawarte m.in. w §10 tekstu uchwały dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu oraz w §12 tekstu uchwały, dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

9)uwzględnia potrzeby interesu publicznego poprzez ustalenia zawarte m.in. w §12 tekstu uchwały, dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

10)uwzględnia potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych poprzez ustalenia zawarte m. in. w §12 tekstu uchwały, dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 - 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kolejno:

-zapewniono udział społeczeństwu w pracach nad niniejszym projektem zmiany planu, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

-niniejszy projekt zmiany planu został sporządzony przy zachowaniu jawności i przejrzystości procedur planistycznych;

-niniejszy projekt zmiany planu, uwzględnia potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy sporządzaniu projektu zmiany planu uwzględniony został interes publiczny oraz interesy prywatne, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku nowej zabudowy, należy uwzględnić wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni poprzez:

1)kształtowanie struktur przestrzennych, poprzez zaprojektowane tereny, uwzględnia dążenie do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego,

2)zaprojektowane tereny umożliwiają mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu,

3)zaproponowane rozwiązania przestrzenne zapewniają korzystne warunki przemieszczania się pieszych oraz rowerzystów,

4)projektowane rozwiązania stanowi kontynuację istniejącego zagospodarowania.

W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwzględniono ww. wymagania wynikające z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt zmiany planu sporządzony został zgodnie z wynikami analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalonej uchwałą Nr LXV/839/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 maja 2014 r., o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z prognozą skutków finansowych, sporządzoną na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przeznaczeniem obszaru pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy usługowej oraz teren drogi wewnętrznej - poszerzenie istniejącej drogi, wystąpi wzrost przychodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Projekt zmiany planu wprowadza teren drogi wewnętrznej - poszerzenie istniejącej drogi. Teren ten zostanie wykupiony przez Gminę Tarnowo Podgórne. Koszty wyposażenia w infrastrukturę drogową omawianej drogi pokryte zostaną z budżetu gminy.

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Tarnowo Podgórne uzyskał opinie do przedstawionych w projekcie zmiany planu rozwiązań, od właściwych organów/instytucji.

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne uzgodnił projekt zmiany miejscowego planu z właściwymi organami/instytucjami.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - nastąpiło w dniach od 24.09.2013 r. do 23.10.2013 r. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany planu, ukazało się w gazecie "Sąsiadka" w dniu 10.09.2013 r. oraz na stronie internetowej Urzędu BIP Tarnowo Podgórne, a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne w dniach od 16.09.2013 r. do 08.11.2013 r.

W dniu 02.10.2013 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu.

W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyłożeniu do publicznego, wpłynęły 2 uwagi do projektu zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, które zostały częściowo uwzględnione w omawianym projekcie zmiany planu.

W dniu 23 lutego 2016 roku Rada Gminy Tarnowo Podgórne uwzględniła uwagi, których nie uwzględnił Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, w związku z powyższym projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 25.04.2016 r. do 17.05.2016 r.

W dniu 12.05.2016 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu.

W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyłożeniu do publicznego, wpłynęła 1 uwaga do projektu zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która została uwzględniona w omawianym projekcie zmiany planu.

Projekt planu został ponownie wyłożony w dniach od 15.06.2016 r. do 06.07.2016 r.

Wobec dopełnienia procedury przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt zmiany planu przedłożono Radzie Gminy Tarnowo Podgórne, celem uchwalenia.

Przedmiotowy projekt zmiany planu jest zgodny z wyznaczonym kierunkiem zagospodarowania w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XII/134/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama