reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/96/16 Rady Gminy w Czajkowie

z dnia 23 czerwca 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czajków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 30 ust. 6 pkt 1, art. 42 ust 7 pkt 3, art. 54 ust 3 i ust 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. z późn. zm.) - Rada Gminy w Czajkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/110/09 Rady Gminy w Czajkowie z 24 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czajków, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje się w kwocie od 0,00 zł do 550,00 zł miesięcznie. Nauczyciel nabywa prawa do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu roku w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czajków.";

2) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Kwoty na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szkoły lub placówki ustala się w ramach posiadanych środków w wysokości od 0,00 zł do 550 zł miesięcznie.";

3) po § 3 ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom:

1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego

2) podczas innych nieobecności, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,

3) w trakcie urlopu bezpłatnego,

4) niepełnozatrudnionym, dla których szkoła nie jest podstawowym miejscem zatrudnienia lub których wymiar zatrudnienia nie przekracza 0,5 etatu.";

4) po § 8 ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć ustala się według wzoru:

W = (x1+x2):[(x1:y1)+(x2:y2)]

gdzie:

x1, x2 - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

y1, y2 - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Przykład wyliczenia pensum dla etatów łączonych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.";

5) po § 8 ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

Przy obliczaniu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin stosuje się zaokrąglenie do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a od 0,5 i więcej liczy się za pełną godzinę.";

6) § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1/ przy jednej osobie w rodzinie - 1,00 zł

2/ przy dwóch osobach w rodzinie - 2,00 zł

3/ przy trzech osobach w rodzinie - 3,00 zł

4/ przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 4,00 zł.";

7) § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.";

8) § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w § 19 ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają jednego z nich, który będzie otrzymywał ten dodatek na podstawie złożonego do organu prowadzącego oświadczenia na piśmie.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czajków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą dla wynagrodzeń ustalanych od dnia 1 września 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Andrzej Puchała

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama